ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဂီတနဲ႔ သီခ်င္းဆုိ၀ါသနာပါတ့ဲ သူေတြကုိ အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနတ့ဲ Myanmar Idol မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္တ့ဲ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ကုိသားငယ္က ၀င္ေရာက္ယဥ္ၿပိဳင္ေနပါတယ္။