လူငယ္ေတြအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့ အခန္းက႑ေတြကုိ စုစည္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ လူငယ္ဖိုရမ္တစ္ခုကို က်င္းပေနပါတယ္။ 

 

Author: DMG