ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တယ္လို႔ဆို ရမွာပါ။ တန္းတူေရး၊ ဖယ္ဒရယ္အေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ စတဲ့ ဗမာဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ကို ေပးအပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေပးထားခ်က္မ်ားအရ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးပဓနအယူအဆေပၚတြင္ အေျခတည္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ ပါတီႀကီးမ်ား၏ ဗဟိုအေျချပဳ ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၏ အစြန္းထြက္တန္ဖိုးတစ္ခုမွ်အျဖစ္သာ...

ျခင္ေထာင္ဆုိတာ ပုံမွန္အားျဖင့္ လူေတြအိပ္စက္တဲ့အခါ ပုိးမြားမက်ေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ အသုံးေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုအတြက္ေတာ့ ျခင္ေထာင္ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈဟာ သူရဲ႕ဖြင့္ဆုိမႈထက္ ပုိေနပါတယ္။

စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ တိုင္းျပည္၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳး (MIPS) မွ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေႏွးေကြးေနခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ၊ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးစဥ္ ေသဆုံးရမႈ စတဲ့ တိုက္ပြဲကာလအတြင္း ရခိုင္လူထု အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ တစ္ခြန္းတစ္ေလေတာင္ ပါဝင္ေျပာဆိုတာကို မေတြ႕မိခဲ့ပါဘူး။