ျမန္မာ့ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အေရးဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနသလို ေျခဥေပးထားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ပိုၿပီးအဓိကက်တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ANP အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေနၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးလမ္းစဥ္ကိုသာ လက္ကိုင္ထားရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မိမိေနအိမ္ မ်ားကိုစြန္႔ခြာေနရသူမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေန သည္ကို စိတ္ပ်က္ေနသည့္ျပည္သူမ်ားက ျပႆနာမ်ားကိုေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္မည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အလို႐ွိေနၾကသည္။

ယခုတစ္ေခါက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဘာေတြထူးျခားမႈေတြ ႐ွိခဲ့သလဲဆိုတာကို DMG က ရ႐ွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းေထာက္ မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပေပးထားသည္။

ႏိ္ုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ခုစလံုးအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသ၌ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပျဖစ္ေလ ပိုေကာင္းေလဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္။