၂၀၂၀ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမွာ ပိုမိုျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ကာ စစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကန႔္ကြက္႐ွဳတ္ခ်ျခင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန႔္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္

ဝါး၏ထိပ္ဖ်ားပိုင္းတြင္မူ ဝိုင္ဖိုင္ (Hotspot)လႊင့္ထားေသာ ဖုန္းတစ္လုံးကို ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ အျမင့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္လိုင္းကိုခ်ိတ္မိေစၿပီး ယင္းဖုန္းမွဝိုင္ဖိုင္ကို ေျမျပင္မွဖုန္းျဖင့္ဖမ္းယူကာ အင္တာနက္သုံးစြဲၾကသည္။

ငွက္ဖ်ားေဆးႏွင့္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖင့္ ကိုဗစ္ကုသႏိုင္၊ ဗိုင္းရပ္စ္ သည္ လူဖန္တီးသည့္ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္၊ အစိုးရေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကိုဗစ္ကုစားေရးေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အခ်က္အလက္မ်ားမွားယြင္း ေနျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား (တိုင္ကြန္းမ်ား) ႏွင့္ ေဆးဝါးကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရကို ေငြေၾကးႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးစသည့္ အေၾကာင္းရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွန္တကယ္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရၾကသူအမ်ားစုဟာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ေက်း႐ြာအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲလို႔ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းခရီးမွာ ပစ္ခတ္ခံရလို႔ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကရတာပါ။ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲၾကား ညႇပ္မိၿပီး ေသဆုံးခဲ့ၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိအိမ္မွာ ေနထိုင္ရင္း၊ ထင္းေခြ၊ ေရခပ္၊ ဟင္းစားရွာရင္းနဲ႔ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကရတာပါ။ ေက်း႐ြာေတြအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲလို႔ အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္သူကမူ “သူတို႔ပါးစပ္ရွိသေ႐ႊ႕ ေျပာခ်င္သလိုေျပာ၊ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနတာဆိုေပမယ့္ တင္းမေက်း႐ြာသားေတြက အမွန္တကယ္အဖမ္းခံခဲ့ရတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားမွ်တမႈ လိုခ်င္တယ္” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။