ယခုတစ္ေခါက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဘာေတြထူးျခားမႈေတြ ႐ွိခဲ့သလဲဆိုတာကို DMG က ရ႐ွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းေထာက္ မင္းထြန္းက စုစည္းတင္ျပေပးထားသည္။

ႏိ္ုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ခုစလံုးအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသ၌ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပျဖစ္ေလ ပိုေကာင္းေလဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္။

ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအတြက္ ေရရွည္တည္ၿမဲသည့္ အေျဖတစ္ရပ္ မရွာႏိုင္ေသးသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္သည့္၊ ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ (Developed Country) တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနရပ္ကိုျပန္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း နယ္ေျမေဒသ မေအးခ်မ္းေသးေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ေနရပ္ျပန္ခရီးအိပ္မက္မွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔မွ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားေနၾကသည့္ တပ္ေတာ္ႏွင့္ ေအေအ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးကို စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက လိုလားေနၾကသည္။

ပထဝီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကမၻာ့ေဈးကြက္အတြက္ အေကာင္းဆုံးပင္လယ္ထြက္ေပါက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ရခိုင္ျပည္ဟာ စစ္အစိုးရေခတ္အလြန္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးအမ်ားစုက စီးပြားေရးအရ စိတ္ဝင္မႈအမ်ားဆုံးခံရတဲ့ ေနရာတစ္ခုဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ရဲ႕ အိႏၵိယသမုဒၵရာထိန္းခ်ဳပ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ အေနာက္အိႏၵိယရဲ႕ အေရွ႕ေမွ်ာ္မႈဝါဒႏွစ္ခုၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈဆုံမွတ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့အေနအထားမွာ...