ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ သက္ႏိုင္ / DMG

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပန္လည္အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ မလုပ္ေဆာင္ပါက  လံုးဝျပဳန္းတီးသြားႏိုင္ေၾကာင့္ ဒီေရေတာေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဒီေရေတာမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္မွာလည္း သားငါးပုဇြန္မ်ား မ်ိဳးတုန္းဆုတ္ယုတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

“ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ဒီေရေတာေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကလည္း မရွိသေလာက္ အားနည္းေနတယ္။ စိုက္လို႔ရတဲ့ ေနရာေတြမွာလည္း အမ်ားႀကီး စိုက္ပ်ိဳးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ” ဟု ရပ္ရြာလူထု စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း တိုးျမႇင့္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒီေရေတာ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္အရာရွိ  ဦးသန္းလိႈင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ ေရလုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေရေတာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအျပင္ ျပည္သူလုထုမ်ား အဓိကအားထားေနရသည့္ ေရသယံဇာတမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္လည္း အေရးပါသည္ဟု ဦးသန္းလႈိင္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

“ အစိုးရကေတာ့ ဒီေရေတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ႏွစ္ကို ဧကတစ္ရာေလာက္ စိုက္ေနတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ကလည္း ဒီရခိုင္ျပည္ ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ လက္လွမ္းမီသေလာက္ စိုက္ပ်ိဳးေနတယ္ ” ဟု သူကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒီေရေတာမ်ားအား ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၆ ရြာ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၅ ရြာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀ ရြာ၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅ ရြာ၊ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၈ ရြာအထိ စိုက္ပ်ိဳး လ်က္ရွိသည္။