ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္(COVID-19) ကူးစပ္ခံရသူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာၿပီး ေသဆံုးသူလည္း တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစပ္ခံရသူ (၁၄)ဦးအထိ ရွိလာေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မခံရရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို အစိုးရက အခ်ိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး မြတ္ဆလင္ႏွင့္ရခိုင္တို႔ၾကား လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဘာသာေရးအသြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ျပႆနာလံုးဝရႈပ္ၿငိမ္းသြာၿပီဟု ေျပာ၍မရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းတုုိ႔အၾကား သဟဇာတျဖစ္စြာေနထိုင္ေနၿပီဟု ဆိုရေပမည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံမ်ားအတြက္ ယေန႔အထိ လံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းမရွိ၊ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိမည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အသစ္ ဖန္တီးေပးရန္ ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္းမရွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ စစ္ေရးပဋိပကၡ၊ မြတ္ဆလင္အေရးကိစၥတို႔ေၾကာင့္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ားစြာရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ လူထုအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ Facebook ေပၚတြင္ Post တစ္ခုတင္ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္တစ္ခုေပးျခင္းသည္ သာမန္လူတို႔ထက္ စိတ္ဝင္စားမႈခံစားရသည္။

စခန္းအတြင္း႐ွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္႐ွိေသာ္လည္း လူတစ္ဦး၏ကိစၥအဝဝအတြက္ ေလာက္ငွမႈမ႐ွိေပ။ ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) ႏွင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္(WFP) တို႔မွာလည္း ဒုကၡသည္မ်ားကူညီေရးအတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အဆင့္ဆင့္ယူကာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းေနၾကရသည္။