စစ္ပဲြျဖစ္လွ်င္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ထိခိုက္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းကပင္ စတင္ျဖစ္ပြားေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တို႔ တိုက္ပဲြေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအထိနာလွၾကသည္။ က်န္းမားေရ၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ....

လတ္တေလာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကလည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ကလည္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကို အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနကာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိမႈကို လက္မခံေပ။ ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္(AA)ကလည္း မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္ မိမိတို႔တပ္ရွိရမည္ကို စဲြကိုင္ထားသည္။

ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတို႔၏ တရားလက္လြတ္ျပဳမူခဲ့သည့္ အလြန္တရာ စက္ဆုတ္ဖြယ္၊ ရြံရွာဖြယ္၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္၊ နာက်င္ဖြယ္၊ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၇ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဆန္ျပႆနာေန႔ ေသြးေျမက်မႈပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီအေထာက္အကူျပဳေပးမည့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴ႐ွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရးအပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ တျခားလူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္ယူစရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာမွာ စည္းလံုးမႈ အားမေကာင္းျခင္းျဖစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿပိဳပ်က္စီးၿပီး မိမိတို႔ရည္မွန္းထားသေလာက္ ခရီးမေရာက္ခဲ့သည္မ်ားကို ယေန႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။