ပုိ၍ဆုိး၀ါးသည္မွာ DMG သတင္းဌာန၏ Website မ်ားကုိ ဖုန္းမုိဘိုင္းလ္ဒက္တာမ်ားမွ အင္တာနက္အသုံးျပဳၿပီး ၾကည့္လုိ႔မရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည့္အျပင္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ႏွင့္ DMG သတင္းဌာတစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုိင္စင္တုိ႔ကုိ ယေန႔အခ်ိန္ထိ သက္ဆုိင္ရာမွ ထုတ္မေပးေသးသည္မွာလည္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္မႈကုိ ပိတ္ပင္ရာေရာက္ေပသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ေျမစာပင္ျဖစ္ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ မတူညီတိုင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီးတတ္ၾကသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ က်ီးလန႔္စားေနထိုင္ေနရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုကဲ့သို႔ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္။

ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရခဲ့ၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား အတူတူဟု ညီမွ်ျခင္း ခ်လိုက္သည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈရွိေနသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရက အင္တာနက္အျပည့္အဝမေပးျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝင္ခြင့္မျပဳသည့္အေျခအေနတြင္ မိမိမဲဆႏၵနယ္တြင္ မိမိတို႔အားကိုးရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိလွ်င္ လူထုအသံသည္ ထင္သေလာက္မေပါက္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရေပသည္။