တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ေျမစာပင္ျဖစ္ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ မတူညီတိုင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီးတတ္ၾကသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ က်ီးလန႔္စားေနထိုင္ေနရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုကဲ့သို႔ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္။

ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရခဲ့ၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား အတူတူဟု ညီမွ်ျခင္း ခ်လိုက္သည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈရွိေနသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရက အင္တာနက္အျပည့္အဝမေပးျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝင္ခြင့္မျပဳသည့္အေျခအေနတြင္ မိမိမဲဆႏၵနယ္တြင္ မိမိတို႔အားကိုးရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိလွ်င္ လူထုအသံသည္ ထင္သေလာက္မေပါက္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရေပသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနၿပီး တျခားေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္ းမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းကပင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔အထိ စစ္ေရးတင္းမာေနဆဲျဖစ္သည္။