ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရခဲ့ၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား အတူတူဟု ညီမွ်ျခင္း ခ်လိုက္သည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈရွိေနသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရက အင္တာနက္အျပည့္အဝမေပးျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝင္ခြင့္မျပဳသည့္အေျခအေနတြင္ မိမိမဲဆႏၵနယ္တြင္ မိမိတို႔အားကိုးရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိလွ်င္ လူထုအသံသည္ ထင္သေလာက္မေပါက္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရေပသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနၿပီး တျခားေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္ းမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းကပင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔အထိ စစ္ေရးတင္းမာေနဆဲျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ႐ြာအတြင္းက်ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားထြက္ေျပးၾကပါက ႐ြာတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားမွာ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္လူနာ တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးလာကာ လက္႐ွိတြင္ (၁၂)ဦးအထိ႐ွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးၿပီးလွ်င္ ပုိးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနသည္။