ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ႐ြာအတြင္းက်ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားထြက္ေျပးၾကပါက ႐ြာတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားမွာ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္လူနာ တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးလာကာ လက္႐ွိတြင္ (၁၂)ဦးအထိ႐ွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးၿပီးလွ်င္ ပုိးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနသည္။

လက္႐ွိတြင္ မိုး႐ြာသြန္းေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမိုးအကာမျပည့္စံုသည့္ တန္းလ်ားတဲမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအဖို႔ ပို၍ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္။ မိုး႐ြာသည့္ တစ္ေန႔တာသည္ သူတို႔၏စားဝတ္ေနေရးအေပၚ မ်ားစြာ႐ိုက္ခတ္လာသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္(COVID-19) ကူးစပ္ခံရသူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာၿပီး ေသဆံုးသူလည္း တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစပ္ခံရသူ (၁၄)ဦးအထိ ရွိလာေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မခံရရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို အစိုးရက အခ်ိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး မြတ္ဆလင္ႏွင့္ရခိုင္တို႔ၾကား လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဘာသာေရးအသြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ျပႆနာလံုးဝရႈပ္ၿငိမ္းသြာၿပီဟု ေျပာ၍မရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းတုုိ႔အၾကား သဟဇာတျဖစ္စြာေနထိုင္ေနၿပီဟု ဆိုရေပမည္။