သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ သတင္းရွာေဖြျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း စသည္တို႔ကို စာ၊ အသံ၊ အ႐ုပ္၊ ႐ုပ္သံ၊ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္္အလက္၊ ႐ုပ္ပံုဒီဇိုင္း စသည့္ အသြင္သ႑န္မ်ားအသံုးျပဳကာ၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ ႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ၊ အယ္ဒီတာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အင္တာနက္ မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

“သတင္းမီဒီယာသမား ဆိုသည္မွာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္သူကို ဆိုလိုသည္” ဟု သတင္းမီဒီယာႏွင့္ သတင္းသမားကို သီးျခားစီ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ယင္းအျပင္ သတင္းေထာက္ ဆိုသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြရယူ၍ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုခုသို႔ ေပးပို႔သူကို ဆိုလိုသည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းေထာက္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ ကိုလိုနီေခတ္မွစၿပီး လြတ္လပ္သည္ဟု မဆိုသာခဲ့ေပ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ျပႆနာမ်ားအေရးအျပင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဆိတ္သုန္းခဲ့ရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ ရရွိေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရျပန္သည္။

ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအျပင္ သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္တို႔ ဆိုသည္မွာလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ေရးသားခြင့္ကို ယခင္အစိုးရထက္ ပိုမိုရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ အထင္ႏွင့္အျမင္ လႊဲခဲ့ရသည္။ အသံ(လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔) အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထိ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုထားေသာ အမႈေပါင္း ၃၁ မႈရွိၿပီး သတင္းသမား ၄၇ ဦးအထိ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီ၊ RFA ၊DMG စသည့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲထားသည္။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို စြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ စြဲဆိုသည့္အမႈ အလြန္နည္းပါးေနၿပီး တျခားတျခားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စြဲဆိုသည့္အမႈက မ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ဥေပဒမ်ားသည္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ ယင္းဥပေဒမ်ားကိုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းတင္လာခဲ့ေသာ အရပ္သားအစိုးရသည္ပင္လွ်င္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ၄င္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပါ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ရွိေနဆဲမွာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။

လူထုအားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ အစိုးရျဖစ္လာသည့္ NLD အစိုးရသည္ ေခတ္ေနာက္ဆြဲေနသည့္ ဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ကို မပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးမွာလည္း ခက္ခဲေနမည္ပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟုေခၚေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ အစိုးရမွထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ား မေျပာင္းလဲဘဲ ယခုလို ေရွ႕ဆက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ေရးသားခြင့္မွာလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနဦးမည္ပင္ျဖစ္သည္။

မ႑ိဳင္ႀကီး ၄ ရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ သေဘာထားမေျပာင္းလဲလွ်င္ ျပည္ေစာင့္မ႑ိဳင္ႀကီးျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ မ်က္စိႏွင့္နားကို ပိတ္ပင္ထားသလို ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

Author: DMG