မ႑ိဳင္ႀကီး ၄ ရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ သေဘာထားမေျပာင္းလဲလွ်င္ ျပည္ေစာင့္မ႑ိဳင္ႀကီးျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ မ်က္စိႏွင့္နားကို ပိတ္ပင္ထားသလို ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔ၾကား ေက်းရြာအနီးတို႔တြင္ပင္ တိုက္ပဲြဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားမႈရွိၿပီး တိုက္ပဲြအနီးရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားမွာ အထိနာၾကရသည္။ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္မႈရွိလွ်င္ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းကမွ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈ မရွိၾကေပ။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္သာ စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) တို႔အၾကား စစ္ရွိန္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အၿပိဳင္ တိုက္ပဲြမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ ဗမာႏွင့္ ရခိုင္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာလာမည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေအာင္ အမုန္းစကားမ်ား ဖန္တီးေရးသားေနသူတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိေနသည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေျပာသကဲ့သို႔ ဆိုး၀ါးလွေသာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ား ကင္းလြတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္းေျပာေသာ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္းလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိေနသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမရွိေသာ္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပဲြသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တျဖည္းျဖည္း စစ္ေရးတင္းမာမႈ ႐ွိလာသည္။ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမ်ား၊ အက်အဆံုးမ်ား ႐ွိေနသည္။ တိုက္ပဲြမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားမွာ စစ္ေဘးဒဏ္ကို ခံေနၾကရသည္။