တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ လာေရာက္ခဲ့ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရၾကား ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေရႊလီ-မူဆယ္ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လ်င္ျမန္တိုးတက္ေစေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ စသည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေပါင္း ၃၃ ခုကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံမ်ားအတြက္ ယေန႔အထိ လံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းမရွိ၊ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိမည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အသစ္ ဖန္တီးေပးရန္ ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္းမရွိဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (SEA) ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မျပဳလုပ္ေသးဟုလည္း အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈကို ေတြ႔ရသည္။

မစၥတာရွီက်င့္ဖ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မလာေရာက္မီ ရက္ပိုင္းအလိုကပင္ ရခိုင္ေဒသခံအမ်ားစုသည္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လက္မွတ္မေရးထိုးမီ ေဒသခံမ်ား မိရိုးဖလာပိုင္ဆိုင္လာေသာ ေျမယာမ်ားကို ဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းလံုေလာက္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအစုိးရၾကား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတြင္  ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတို႔ပါဝင္ၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို ကနဦး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မေဒးကၽြန္းတြင္ ၃၇၀ ဧကႏွင့္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းတြင္ ၂၃၇ ဧက စုစုေပါင္း ေျမဧက ၆၀၇ ဧက အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားေပၚလာမည္ျဖစ္ကာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လယ္ယာကုိင္းကြ်န္းေျမမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္မ်ားလည္း ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္အမ္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အတြင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းတြင္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ယခုအခ်ိန္အထိ မေျဖရွင္းႏိုင္းေသးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားၾကားေဝဖန္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္း ယခုတည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ေပ။ ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကုိ မပ်က္စီးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ DMG က တုိက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

Author: Admin