ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (သို႔မဟုတ္) စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာဟာ ရခိုင္ေတြလက္ထဲမွာ မရွိတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြ ပ်က္စီးရမယ့္ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕တိုင္း အဲဒီအႏၱရာယ္ေတြကို မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရဟာ စကၠဴေပၚက က်ားတစ္ေကာင္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိတဲ့ ရခိုင္ျပည္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈလက္ရာေတြဟာ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးေအာက္မွာ ပ်က္သုဥ္းမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ရြာကေလးဆီသို႔ ေငြတိုးေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ကာမဂုဏ္လိုက္စားၾကသူမ်ား ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား မလာၾကေပ။ ဤရြာကေလးတြင္ ကေလးငယ္မ်ား စာတတ္ေျမာက္မႈကို မလုိလားၾကေပ။ ကေလးမ်ားသည္ စာေရးစာဖတ္တတ္ေျမာက္ခဲ့လွ်င္ ခိုင္းခ်င္သလိုခိုင္း၍ ရႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယူဆထားသူ လူႀကီးမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

ဘဝရပ္တည္ရာေနရာမရွိသည့္ အေျခေနမ်ိဳးတြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လာေသာ ဟုိတယ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင္းလည္း မစုိးေအးတုိ႔လုိဘဝမ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ တခ်ိဳ႕ေနစရာမရွိ၊ ေက်ာ့ပိုက္ရွင္က ေမာင္းထုတ္၍ ကမ္းေျခမ်ားေပၚတြင္ ႏုိင္လြန္ပိတ္သားမ်ားျဖင့္ ေက်ာတစ္ခင္းစာ ရရွိရုံေနထုိင္ၾကေသာ္လည္း မလုံျခံဳမႈဒဏ္ကုိ ခံစားၾကရေၾကာင္း ဂ်ိေတၱာေက်းရြာရွိ အမွီခုိမဲ့သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။