သူတို႔ရြာကေလးဆီသို႔ ေငြတိုးေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ကာမဂုဏ္လိုက္စားၾကသူမ်ား ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား မလာၾကေပ။ ဤရြာကေလးတြင္ ကေလးငယ္မ်ား စာတတ္ေျမာက္မႈကို မလုိလားၾကေပ။ ကေလးမ်ားသည္ စာေရးစာဖတ္တတ္ေျမာက္ခဲ့လွ်င္ ခိုင္းခ်င္သလိုခိုင္း၍ ရႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယူဆထားသူ လူႀကီးမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

ဘဝရပ္တည္ရာေနရာမရွိသည့္ အေျခေနမ်ိဳးတြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လာေသာ ဟုိတယ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင္းလည္း မစုိးေအးတုိ႔လုိဘဝမ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ တခ်ိဳ႕ေနစရာမရွိ၊ ေက်ာ့ပိုက္ရွင္က ေမာင္းထုတ္၍ ကမ္းေျခမ်ားေပၚတြင္ ႏုိင္လြန္ပိတ္သားမ်ားျဖင့္ ေက်ာတစ္ခင္းစာ ရရွိရုံေနထုိင္ၾကေသာ္လည္း မလုံျခံဳမႈဒဏ္ကုိ ခံစားၾကရေၾကာင္း ဂ်ိေတၱာေက်းရြာရွိ အမွီခုိမဲ့သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။