ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏အက်ိဳးကို လိုလားေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္းက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပး၍ ရႏိုင္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ မဟုတ္သည္ကိုေတာ့ ရႈျမင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

လက္ရွိ ကမၻာႀကီးသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုျပင္းထန္ေနသည္။ စစ္ေရးျပပြဲႀကီးမ်ား ဖန္တီးလာၾကသည္။ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ စစ္လက္နက္မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္ျပေနၾကသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားၾကားထဲတြင္ အျငင္းပြားစရာမ်ား၊ အမုန္းပြားစရာမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ပူေလာင္ေနၾကရသည္။

ေရးရာေကာ္မတီ၀င္ေတြကိုလည္း နီးစပ္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဆြဲခန္႔တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူေတြကို ခန္႔တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့၊ လူထုအသံကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ေတြကတဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားဖို႔လိုပါမယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံဟာ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ေနထိုင္မႈ ပံုစံတို႕ျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးတိုင္းတြင္ မိမိဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ ရွိေနႀကပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ အႏွစ္သာရျပည့္၀တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ ေထာင္ၿပီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၊ ျပည္နယ္အတြင္း သယံဇာတမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာျပည္နယ္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားပိုင္ခြင့္တို႔ေပးအပ္ၿပီး ေခာတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္သင့္ၿပီလို႕ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။

 အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ မလိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ အမ်ားအျပာျပထားတာေတြ၊ ေတာင္ ကုတ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ စစ္ေတြ၊ ဂြ စတဲ့ၿမိဳ႕ေတြမွာတည္ေဆာက္မဲ့ အဆင့္ျမွင့္ေစ်းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီမံကိန္းေတြကို ထပ္မံထည့္သြင္းေတာင္းခံထားတဲ့ ကိစၥေတြေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကေန ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကိုျဖတ္ခ်ခဲ့တာပါ။