ရခိုင္ျပည္နယ္အား အဓိကစိုးမိုးထားသည္မွာ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္တန္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ရိုးမ ေတာင္တန္း သည္ ေျမာက္ဘက္၌ ထူထပ္ျမင့္မား၍ ေတာင္ဘက္၌ သြယ္လ်နိမ့္ဆင္းသြားသည္။ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္ တန္းအျပင္ မယူေတာင္တန္း၊ စိုင္းတင္ေတာင္တန္း၊ မင္းႀကီးေတာင္တန္း၊ ၾသရမေတာင္တန္း၊ ဘဲငါးရာေတာင္တန္း၊ ၀က္သထိုးေတာင္တန္းမ်ားမွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ထင္ရွားသည္။ သစ္ေတာမ်ားတြင္ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္း ကတိုး၊ ကညင္၊ သကၤန္း၊ ခေမာင္း၊ ပိႏၷဲ၊ စံကား၊ ေတာင္မန္းက်ဥ္းစသည့္ သစ္ပင္မ်ားေပါက္ေရာက္သည္။

           ရခိုင္လူငယ္ညီလာခံမွာ ေခါင္းစဥ္ေလးခုကိုု အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ လူငယ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး၊ လူငယ္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ လူငယ္ႏွင့္ပညာေရး ႏွင့္ လူငယ္ႏွင့္မူယစ္ေဆး၀ါးဆိုတဲ့ က႑ေတြပါ။ ရခိုင္ျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားကိုၾကည့္ရင္ ဒီက႑ေလးခုဟာ ရခိုင္လူငယ္ေတြ အတြက္သာမကဘဲ ရခိုင္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္ပါ အလြန္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ျငင္းစရာ မရွိပါဘူး။ ေဒသ (၂၆) ခုက လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္သြင္းခဲ့ၾကတဲ့စာတမ္းေတြကို ၾကည့္ရင္လည္း ဒီျပႆနာေတြဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေဒသအသီးသီးက ရခိုင္လူငယ္ေတြအေပၚ သက္ ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနတယ္ဆိုတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၊ ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ တန္းတူအခြင့္အေရးမေပးေသးသေရြ႕ ေတာ့ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ (၁) ရက္ေန႔ကေန ေမလ (၅) ရက္ေန႔အထိ ( ၅) ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္လူငယ္ေတြဟာ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ  လူငယ္ညီလာခံေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ  အသိအမွတ္ျပဳစရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

စံရေဖြအမ်ားအျပားသည္ ရခုိင္တြင္ (အထူးသျဖင့္) စစ္ေတြတြင္ရွိေနဆဲ၊ မင္းတုိ႔လုိက္ရွာၾကဟုေျပာခဲ့၏။ အဖိုး၏အမွာစကားကို တခါတရံေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရွိ ေသာ္ျငား ေပါ့ေပါ့မထားေသာ ေမာင္စိန္သည္ ပညာတတ္ဟုဆုိေသာ တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရတစ္ဦးျဖစ္လာစတြင္ စံရေဖြအႂကြင္းအက်န္မ်ား ေတြ႕လိုေတြ႕ျငား စစ္ေတြတြင္ရွာေဖြ၏။