၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး အေျမာက္အမ်ား ပ်က္စီးၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားစြာလည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈခဲ့ရသည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနထိုင္ေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စိတ္မြန္းက်ပ္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္း လုံေလာက္စြာ မရရွိမႈမ်ားႏွင့္ျဖတ္သန္းေနၾကသည္။

ေျခေတြလက္ေတြခုတ္ျဖတ္ခံထားတဲ့ အေလာင္းေတြေပၚက အစိမ္းေရာင္၊ အနီေရာင္လက္ေကာက္ေလးေတြနဲ ့ ေငြေရာင္ႀကိဳးကေလးေတြဟာ ပုတ္နံ႔ထြက္ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေတြကုိ မွန္းဆရခက္ခ့ဲေပမယ့္  ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးေတြအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ျပသေနပါတယ္။ ရုပ္ေလာင္းေတြမွာ က်န္ရွိခဲ့တဲ့ လက္ေကာက္ေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ညီမျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ မွတ္မိတာျဖစ္တယ္လုိ ့မာဒူးရီ (ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာ) က ဆုိပါတယ္။

မူလရွိရင္းစဲြအမည္ျဖစ္သည့္ ဘဂၤလီဟူေသာ အမည္ကိုေဖ်ာက္၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလီပညာတတ္အသိုင္း အဝန္းတစ္စုက “ရိုဟင္ဂ်ာ”ဟူေသာ အမည္သစ္တစ္ခုကို ထီထြင္ဖန္တီးလိုက္ၾကသည္။ ၎ဘဂၤလီမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေနစဥ္တြင္ လယ္ယာစီးပြားေရး တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္တို႔က ေခၚသြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္သမား မ်ားျပားစြာ လိုအပ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဘဂၤလီအလုပ္သမားမ်ားကို ရာသီအလုိက္ ေခၚသြင္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားလာခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ယခုဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖတ္သန္းလာသည့္အထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သနည္း။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသလဲ။ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑အား ပို၍ပီျပင္စြာ နားလည္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားလည္း ရွိလာၾကသည္။

က်ာက္ျဖဴ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (Myanmar Now) - ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းဒူမ ေက်းရြာဝန္းက်င္တြင္ ေရအျပည့္ ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ပုစြန္ကန္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။ ပင္လယ္ဒီေရကလည္း က်ဳိးပ်က္ေနေသာ တာေဘာင္မ်ားၾကားမွ ဝင္ထြက္ေနသည္။