ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလႈံ႕ေဆာ္သံမွာ ၂၀၁၅ ႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ့ ‘စည္းလံုး၊ ခ်စ္ၾကည္၊ ျပည္သစ္တည္… ANP ကို မဲ ပီးမည္’ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာဆိုလွ်င္ ‘အမ်ိဳးကိုခ်စ္ ေသြးကိုစစ္၊ ရခိုင္ပီပီတာ၀န္ေက်…’ ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ လူမ်ိဳး၊ ေသြးသားအေျချပဳမွသည္...

ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရ႐ွိေရးအခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ေတာင္းဆိုလာသည့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူထဲတြင္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ အာဏာရၿပီးေနာက္ မဲဆြယ္ပြဲတစ္ခုကို အစျပဳသည့္အခ်ိန္ထိ ၄င္းတို႔ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္တန္႔ေရးကိစၥကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ဲျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တယ္လို႔ဆို ရမွာပါ။ တန္းတူေရး၊ ဖယ္ဒရယ္အေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ စတဲ့ ဗမာဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ကို ေပးအပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေပးထားခ်က္မ်ားအရ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးပဓနအယူအဆေပၚတြင္ အေျခတည္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ ပါတီႀကီးမ်ား၏ ဗဟိုအေျချပဳ ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၏ အစြန္းထြက္တန္ဖိုးတစ္ခုမွ်အျဖစ္သာ...