“အမွန္မွာေတာ့ စစ္ပြဲရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြပဲ။ အဲဒီေတာ့ အေကာင္းဆံုးက ဒီစစ္ကို ရပ္လိုက္ဖို႔ပဲေနာ္။ စစ္ကိုရပ္ပါ။ စစ္ပြဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာပဲ။”

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေရးဆိုသည့္ အယူအဆကို ကိုင္စြဲထားရင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အစိုးရမွာလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပူခ်ိန္မွာ တျဖည္းျဖည္းတိုးလာေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္အထိ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္အနည္းဆံုး ၀.၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ အမ်ားဆံုးအပူခ်ိန္ ၁.၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ တိုးလာႏိုင္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ၀.၈ မွ ၁.၂ ဒီဂရီအထိ တိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း ရာသီဥတုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ၊ ေကာင္းကင္ၿဂိဳလ္တုကေန အခ်က္အလက္ ရယူထုတ္ျပန္ေနသည့္ NASA ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ေက်ာ့ပုိက္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ၾကသည္မွာ သံတဲြၿမဳိ႕နယ္သာ မဟုတ္။ သံတဲြႏွင့္ ဂြကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းရြာႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေက်ာ့ပုိက္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ သံတဲြကုိ အေျခစုိက္၍ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းသေဘၤာ (Trawler) မ်ားရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ျခင္းမဟုတ္။ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ကုမၸဏီမ်ားက လာေရာက္ဖမ္းဆီးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေဒသေန ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားမွာ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္မ၀င္စားၾက။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကိုမူ အစိုးရအေနျဖင့္ Bilateral ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခု (Deep of Commitment) ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) ကလည္း ယင္းသို႔ အစိုးရ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို လက္မခံေပ။ Bilateral ထိုးၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပေျပလည္လည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟု ယူဆထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈအေျခအေနမွာ ေအာင္မွတ္မရဘဲ အႏုတ္လကၡဏာသာ ေဆာင္ေနသည္။