Photo - Internet

Written by ေတာင္စဥ္သား | DMG

အမွန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္စကားလံုးႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ဆိုသည့္ စကားလံုးတို႔သည္ မည္သို႔မွ်မအပ္စပ္ေပ။ အႏွစ္သာရအားျဖင့္လည္း ကြဲျပားျခားနား႐ံုသာမက စနစ္အရလည္း ဆက္စပ္စရာအေၾကာင္း တစ္စံုတရာမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတရံတြင္ ဘာသာေဗဒအရ ေပါင္းစပ္ထားသည့္စကားလံုးမ်ား ေပၚထြက္လာေလ့ ရွိသည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ဒီမိုကေရစီပင္လွ်င္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စကားလံုးတစ္ခုျဖစ္သည္။

“ဒီမိုကေရစီ” (Democracy) ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ဂရိဘာသာစကား ျဖစ္သည္။ ဂရိ ေရွးေဟာင္း ဘာသာစကား Demos (ျပည္သူလူထု) ႏွင့္ Kratos (အင္အား)မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား အာဏာပိုင္စိုးေသာ စနစ္ဟုေခၚသည္။ Demos( ျပည္သူလူထု/ တိုင္းသူျပည္သား) ႏွင့္ Kracia (အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ/ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ) ေပါင္းစည္းျပန္ဆိုေသာ္ ျပည္သူအမ်ား စုေပါင္းပါ၀င္ အာဏာပိုင္စိုး ေသာစနစ္ဟု ေခၚႏိုင္သည္။
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အသံုးအႏႈန္းအရဆိုပါမူ (Bottom Up) ေအာက္ေျခမွ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ တည္ေဆာက္ေပးေသာ ပံုစံရွိသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းစနစ္ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ (အသက္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္းပါဝင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း မဲေပးပိုင္ခြင္ရွိသူ၏အသက္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကြဲျပားႏိုင္သည္)။ ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာတရားအက်ဥ္းမွ် ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ကား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လံုးလံုးႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ ျဖင့္ သက္ဦးဆံပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာသည္ ဘုရင္တစ္ဦးတည္းထံတြင္ တည္ရွိကာ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ေရ၊ေျမ၊ေလ အားလံုးကို ပိုင္စိုးသည္။ ဘုရင္ျဖစ္သူ၏ အမိန္႔ဟူသမွ် ေစာတကတက္ခြင့္မရွိဘဲ လိုက္နာ ေခါင္းညႇိတ္ၾကရသည္။ ဘုရင္ကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ ေသဒဏ္က်ခံရမည္။ ဤသည္မွာ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ပေဒသရာဇ္ဒီမိုကေရစီ ဟု အမည္ကင္ပြန္းတပ္ရေလာက္ေအာင္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ တက္လာသည္မွန္ေသာ္လည္း အစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕သည္ ပေဒသရာဇ္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္ေရးလက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္မ်ားသည္ အာဏာရွင္ဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အရွင္းဆံုး ေျပာရလ်င္ အစိုးရတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အာဏာမွ်သာ ရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တြင္ ပေဒသရာဇ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ မသကၤာ၍ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး၊ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္က ေက်းရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနရာယူျခင္းမ်ား၊ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံေနရျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္သူအကုန္ယူစတမ္းဆိုသည့္ ပေဒသရာဇ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားသာျဖစ္သည္။ မသကၤာဖြယ္ရာဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ခံရႏိုင္သည့္ အေနအထားတစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနသည္။

သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဥပေဒက ေပးထားသည့္ လူသားတစ္ေယာက္၏အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာကို ေခၚပါသလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေခ်ၿပီ။ တရားဥပေဒ စကားအရ အျပစ္ရွိသူ တစ္ရာ လြတ္သြားပါေစ၊ အျပစ္မရွိသူ တစ္ေယာက္ကို မွားယြင္း မစီရင္မိေစရဟု ဆိုေသာ္လည္း ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထိုစကားလံုးမွာ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ကဲ့သို႔ ငါေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္သလို မလုပ္ႏွင့္ဆိုသည့္ ပံုစံမ်ိဳးေတြကို ေတြ႔ျမင္လာရသည္။

အမ်ားျပည္သူ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား၌ တပ္စြဲေနရာယူျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုပါ စစ္၏အနိဌာ႐ံုထဲကို ဆြဲသြင္းေနၾကသည္မွာ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲကို အေၾကာင္းျပ၍ အင္တာနက္ သံုးစြဲခြင့္ကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ပင္ခံေနရျခင္းမွာလည္း ပေဒသရာဇ္ဆန္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားသာျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေဒသ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရသည္လည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေရးတြင္လည္း အစိုးရသည္ တက္တက္ၾကြၾကြ ကူညီေဆာင္ရြက္သည္ကို မေတြ႔ရဘဲ လိုက္လံကူညီေနသူမ်ားကိုပင္ ပိတ္ပင္တားဆီးေနေပသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သာမန္ျပည္သူကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္လိုအပ္သည္။ ဝါးလံုးရွည္ႏွင့္ ရမ္းသကဲ့သို႔ ရခိုင္မွန္လွ်င္ သူပုန္ဆိုသည့္ အယူအဆမ်ိဳးကို လက္ခံထားလွ်င္ေတာ့ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္ညီညြတ္ေရးဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ားက တန္ဖိုးမဲ့သြားၾကေပလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း စစ္ပြဲဆိုသည္မွာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာပိုမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေသြးထြက္သံယိုမႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။

ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားအရ အမ်ားဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ္လည္း အနည္းစု၏ဆႏၵကိုလည္း ေလးစားရန္ လိုအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း တင္သြင္းသည့္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆိုမ်ားသည္ ပယ္ခ်ခံေနရသည္။ ဤသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အဆိုကို ပယ္ခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏အသံ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို သတိမူၾကေစလိုသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဆင့္ဆင့္တို႔သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုက ေပးထားသည့္ အကန္႔အသတ္အာဏာၾကားထဲ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ အရွင္းဆံုး ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဒီမိုုကေရစီအစိုးရဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္အေတြးအေခၚဆန္ေနသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အျပစ္ရွိသည္၊ မရွိသည္ကို တရား႐ံုးကသာ ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ေပး၍ မရေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု သံသယရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး တရား႐ံုးသို႔ တရားစြဲတင္ ပို႔ႏိုင္ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း တပ္မေတာ္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးကဲ့သို႔ကိစၥမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ လက္ရွိတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားမွ လူငယ္အမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေက်းရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

လမ္းသြားရင္းလည္း မည္သည့္အခ်ိန္ ဖမ္းဆီးခံရမလဲဆိုသည့္ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ သြားလာေနၾကရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရလွ်င္လည္း မိသားစုႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေတြ႔ခြင့္မရ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးမွ အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ၾကရသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မသကၤာ႐ံုမွ်ျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးျခင္းဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား မဟုတ္ေပ။ ဤသည္မွာ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ သူပုန္၊ သူခိုး၊ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူ၊ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူ စသည္ျဖင့္ မည္သူမဆို တရားဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို တန္းတူခံစားပိုင္ခြင့္ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒက ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ရသင့္သည့္ အခြင့္အေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုမူကား ေက်းရြားမ်ားသည္လည္း မေအးခ်မ္းၾကေတာ့ေပ။ ေက်းရြာတစ္ရြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္တိုင္း အဆိုပါေက်းရြာမ်ားသည္ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြခံေနၾကရသည္။ ရြာသားမ်ား ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္ေျပးၾကလွ်င္ ေနအိမ္မ်ားရွိ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္း ယူေဆာင္သြားၾကသည္။ ဤသည္မွာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စစ္ျဖစ္သည့္အခါ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္ အမူအက်င့္သာျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္ လားလားမွ် မအပ္စပ္သည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမ ျဖစ္လင့္ကစား တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မိမိတို႔၏ အမ်က္ေဒါသကို ျပည္သူအေပၚ ပံုမခ်အပ္ေပ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူလူထုသည္ သူပုန္ဆိုသူမ်ားထက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ပိုၿပီး ေၾကာက္႐ြံ႕ခဲ့ၾကရသည္။ လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္မ်ားကို ခံစားေနၾကရေပၿပီ။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း လာေနသည္ဟု ၾကားရ႐ံုျဖင့္ပင္ အိုးပစ္ အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးေနၾကသည္ကို ၾကားသိေနရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သူပုန္ရြာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကျခင္းသာျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ခိုင္လံုမႈမရွိေပ။ လူတိုင္း မိမိ၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ခင္တြယ္တတ္ၾကသည္။ အသက္ထက္ဆံုး ျပင္ပပေယာဂေၾကာင့္ မေသဆံုးရဘဲ တတ္ႏိုင္သမွ် အသက္ရွည္ရွည္ ေနသြားလိုၾကသည္။ ယခုမူ မည္သည့္အခ်ိန္ လက္နက္ႀကီးက်လာမလဲ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သူပုန္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရေလမလဲ ဆိုသည့္ ေနာက္ေက်ာမလံုသည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘဝကို ျဖတ္သန္းေနၾကရသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ လက္သည္မေပၚဘဲ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံေနရမႈမ်ားသည္ ယခုတေလာတြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ ေတြ႔လာေနရသည္။ လက္နက္ကိုင္ထားသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုးထား ေလးစားတတ္ရန္လိုသည္။ ျပည္သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ရယူလိုပါက ျပည္သူကို လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္ယူျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ အစိုးရတြင္ လံုးလံုး တာဝန္ရွိေပသည္။ ေဘာလံုးပြဲသေဘာမ်ိဳးအရဆိုလွ်င္ အစိုးရသည္ ဒိုင္လူႀကီးေနရာမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ျပစ္ဒါဏ္ေပးသင့္က ေပးရမည္၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသင့္က ညႇိႏိႈင္းေပးရေပမည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေနအထားအရ အစိုးကိုယ္၌က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ ၾသဇာမေညာင္းသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ယင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ဒီမိုကရက္မဆန္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရမွာ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ တဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပဳတ္တိုက္ေရးဆိုသည္ထက္ ႏွစ္ဖက္စလံုး အႏိုင္ရသည့္ Win – Win Solution အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖင့္ အေျဖရွာသင့္ၿပီဟု ယူဆမိသည္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ ေသးငယ္မသြားဘဲ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာေနသည္။ ဤအေျခအေနကို တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္း၍ မရသကဲ့သို႔ ပေဒသရာဇ္ဆန္သည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္၍ မရႏိုင္ေပ။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င္သံုးေနပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ ယင္းအစိုးရလက္ေအာက္ရွိ အင္စတီက်ဴးရွင္းအားလံုးသည္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားကို နားလည္လက္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ အစိုးရသည္သာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပေဒသရာဇ္ဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေနမည္ဆိုပါက အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာလည္း ေဝးေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ေတာင္စဥ္သား
23.8.2019

(ယခု ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏အာေဘာ္သာျဖစ္သည္)

Author: Admin