(Design - Chan Aye)

By ေအာင္ေက်ာ္ | DMG

ယေန႔ ရခိုင္ျပည္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လက္ရွိျပႆနာမ်ား၊ ယင္းတို႔အေပၚ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံတို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြး၍ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအေျခအေန၌ပင္ က်ေနာ္တို႔သည္ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားတင္းကာ အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ့ၾကသည္။

စစ္ေဘာင္ပိုက်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ယခုကဲ့သို႔ အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ကို ဆက္လက္ဖြင့္ထားေစႏိုင္မည့္ တႏိုင္ငံလုံးအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ၊ တိုက္ပြဲမ်ား၊ 2G အင္တာနက္ စသည့္ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာကို အံတု၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ဆင္းေနခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၉၆/၂၀၂၀ က ႐ိုက္ခ်ိဳးလိုက္ပါၿပီ။ သည္ေၾကညာခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မဲေပးႏိုင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္လိုက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခု၌ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ အေျခခံအက်ဆုံး အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ မဲေပးခြင့္အား ျငင္းပယ္လိုက္႐ုံသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးအဆင့္သာ ရွိေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီ ခရီးရွည္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အဆုတ္ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္သည္။

မဲေပးခြင့္ ဆုံးရႈံးရေတာ့မည့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအား လုံးဝဥႆုံ ဖ်က္သိမ္းမည့္ (၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ) ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ခု၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၌ ကြက္ၾကားသာ က်င္းပေတာ့မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ ကုိၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ဝင္ဘာလ အေထြအေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခြင့္၊ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မရွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ စခန္းသြားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ စကားခ်ပ္အျဖစ္ ေျပာလိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊ ဖယ္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာအလွမ္းေဝးေနေသးသည့္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ ၁၀ ႏွစ္တာကာလ ႏွင့္ ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္လိုစိတ္ကဲသည့္ NLD အစိုးရတို႔၏ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း၌လည္း ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ တျခားတုိင္ရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ မိမိတို႔အေရး မိမိတို႔ စီမံခန႔္ခြဲပုိင္ခြင့္၊ တျခားအေရးပါသည့္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားပင္ ပုဒ္မႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ျဖင့္ အဖမ္းအဆီးခံေနၾကေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။

အေပၚမွအခ်က္ကို ျပန္၍ေကာက္လွ်င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေကာင္းခ်ီးေထာပနာ ျပဳခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ အာဏာရလာခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္၌ အစိုးရအာဏာ ကိန္းဝပ္ရာျဖစ္သည့္ သန္းခ်ီေသာျပည္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ဆုံး႐ႈံးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအား လုံၿခဳံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေစာဒကတက္မည့္သူမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနရာ ေျမျပင္အေျခအေနအား တိတိပပ ထင္ဟပ္မႈ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားေထာက္ျပၾကသလို တိုက္ပြဲအမ်ားဆုံး ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ပလက္ဝ၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသည့္ ေနရာ၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွာ လုံျခဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္အား သံသယပြားေစသည္။

(ဓာတ္ပံု - Zay Ngapali)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ NLD ပါတီ မဲ႐ံႈးခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားျခင္းမွာ ၎တို႔၏ မဲကလိမ္ကက်စ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟူ၍ လူမႈကြန္ယက္မ်ား၌ ေဝဖန္သူမ်ားလည္းရွိသလုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားၾကားလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္ေနသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ မဲေပးခြင့္မရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔မဲမပါဘဲ တက္လာသည့္အစိုးရသည္ ၎တို႔အား ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိေပ။ တနည္းဆိုရေသာ္ ဤသုိ႔ ျပည္သူ႔မဲမပါဘဲ တက္လာမည့္ အစိုးရသည္ အာဏာရွင္အစိုးရကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန႔္အပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္က တရားမွ်တျခင္း၊ အမ်ားယုံၾကည္မႈရွိျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တစ္ထပ္တည္းက်ျခင္း စသည္ျဖင့္ စံႏႈန္း ၅ ခ်က္ႏွင့္အညီ က်င္းပသြားမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္ကို အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ရခိုင္ျပည္ရွိ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုအား ခ်န္လွပ္၍က်င္းပသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ရလဒ္သည္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် တထပ္တည္း က်ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေျပာရလွ်င္ တစ္ဒသမႏွစ္သန္း (၁.၂ သန္း) ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား ပါဝင္ခြင့္မေပးသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္သည္ တရားမွ်တမႈ၊ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံမႈ ရွိသည့္အပိုင္းတြင္ မ်ားစြာအားနည္းသြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤမွ်အထိ အတိုင္းအတာက်ယ္ျပန႔္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဖ်က္သိမ္းမႈသည္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္မွ အရိပ္မည္းသဖြယ္ လိုက္ေနေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ က်ဥ္းေစၿပီး စစ္ေဘာင္ခ်ဲ႕လုိက္သလုိျဖစ္ေစျခင္း

ေနာက္ဆုံးတခ်က္အေနျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက မဆိုင္းမတြပင္ ေထာက္ျပၾကသကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေစျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္၌ မ်ားစြာ ေဘာင္က်ဥ္းေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အား ပို၍က်ဥ္းေစၿပီး စစ္ေဘာင္ကို ပို၍ ခ်ဲ႕လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းအား ပိုမို၍ နက္ရႈိင္းေစသည္။

ေဒသအေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) ကို အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ဆက္ဆံပုံစံမွ ခြဲထြက္၍ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာၿပီး အျပဳတ္တိုက္ေရးမူခ်ထားျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္သူတို႔ႏွင့္ သူတုိ႔၏ဆႏၵအား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ျပႆနာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵမရွိေသးသည္ကို ျပသထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ေစျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္လိုက္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ၌ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား အာဏာရသည့္ အစိုးရပင္ ခါးပိုက္ေျဖရွင္းရေပလိမ့္မည္။

အားလုံးသိထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း ရခိုင္ျပည္ရွိ စစ္ပြဲမ်ား၏ဒဏ္ကို ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ခါးစည္းခံၾကရသည္မွာ မွန္သည္။ အသက္ေသဆုံးၾကရသူမ်ား၊ အိုးအိမ္မ်ား ဗုံးႀကဲ၊ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသူမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလုံးကို စြန႔္ပစ္၍ အသက္လုထြက္ေပးေနၾကရသည္။ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူမ်ား၏ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက သက္ေသပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္ရွိ စစ္ပြဲသည္၊ အျခားေနရာမ်ားရွိ စစ္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္လာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအတြက္ ေရရွည္တည္ၿမဲသည့္ အေျဖတစ္ရပ္ မရွာႏိုင္ေသးသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္သည့္၊ ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ (Developed Country) တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယခုကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအား အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ေၾကညာျခင္းသည္ အေျဖရွာသည့္ဘက္သို႔ ဦးတည္ဟု ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Author: Admin