By ခိုင္႐ိုးလ | DMG

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေျခခံျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ႐ွိေရးသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဆႏၵျပင္းျပစြာ ေတာင္းဆိုေျပာၾကားေနေသာ အခ်က္ဆိုလွ်င္ ျငင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား မေက်လည္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း(၃)မွာ ထည့္သြင္းမခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ေဝါဟာရ အျငင္းပြားမႈလား၊ အႏွစ္သာရအျငင္းပြားမႈလား ဆိုသည္ကို ပိုၿပီး နက္နက္နဲနဲစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရ႐ွိေရးအခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ေတာင္းဆိုလာသည့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူထဲတြင္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက “ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲဖို႔ဆိုတဲ့ အေျခခံမူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၇)ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အစည္းအ‌ေဝးအၿပီး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လည္းျဖစ္ၿပီး UPDJC ၏ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)၏ ဒုတိယဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲသည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၁၀)ဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၃)သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အလြန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေပၚလာရန္ အုတ္ျမစ္ခ်‌ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေကာင္းေသာအျမင္ႏွင့္ၾကည့္၍ ေျပာႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကိုပင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ဘက္က လက္မခံဘဲ သေဘာစာခ်ဳပ္မွာ ထည့္သြင္း မခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ စိုးရိမ္မႈလည္း ႐ွိေနၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၏ အႏွစ္သာရတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရ႐ွိရန္မွာ အဓိက က်ေနသည္။ ယင္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ခိုင္မာသည့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံက်သည့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကတဆင့္ အာမခံႏိုင္ေသာကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားလိုသည့္ ဆႏၵမ်ား႐ွိၾကသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရ၏ ေနာက္ဆုံးက်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လံု)တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကိုမူ မရ႐ွိခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ အားရမႈမ႐ွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေစာျမရာဇာလင္းက “ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တာေပါ့ေလ။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံရမယ္ဆိုလို႔႐ွိရင္ ကြၽန္မတို႔ေမွ်ာ္မွန္းတာေတြ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေရာက္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခုက ထစ္ဆို႔မႈေတြမ်ားသြားတယ္” ဟု အားမလိုအားမရ ေျပာသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္က သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း(၃)တြင္ အပိုင္း(၃)ပိုင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ အပိုင္း(၁)တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA )အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (၁၅)ခ်က္ကို သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အပိုင္း(၂)တြင္ ၂၀၂၀ အလြန္ အဆင့္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္လိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ဇယား(၁)ကို သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး အပိုင္း (၃)တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ တို႔ကို အေျခခံသည့္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ သေဘာတူညီခ်က္ (၅)ခ်က္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအစိတ္အပိုင္း(၃)သည္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ သေဘာတူညီမႈ ရ႐ွိခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ၾသဂုတ္(၂၆)ရက္ေန႔က သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း (၃)တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထဲမွ အေရးႀကီးဆုံးအခန္းက႑ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး ဆိုသည့္ အခ်က္တစ္ခု က်န္ေနခဲ့သည္။

၂၁ ရာစု ၿငိမ္းခ်မ္ေရးတည္ေဆာက္မႈ၏ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္သမိုင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္တြင္ NCA မူေခ်ာအျဖစ္ သေဘာတူခဲ့သည့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံမူအခန္း(၁)၏ အပိုဒ္(က)တြင္မူ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး တို႔ကိုေ႐ွ႕႐ွဳ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ တို႔ကိုအေျခခံေသာ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ပထမအစည္းအ‌ေဝးကေန ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ အစိတ္အပိုင္း(၁)၏ ႏိုင္ငံေရးက႑ာ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံမူအပိုင္း၌ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ မွတ္ခ်က္အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြင့္အာဏာတန္းတူ႐ွိရမည္။ အမည္နာမသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ ဟူ၍ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္‌ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္မွာက်င္းပခဲ့သည့္ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံသည့္ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲခြင့္ရ႐ွိရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုမူတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအက်ဆုံးဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ႐ွဳျမင္လိုလားသည့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အစိုးရဘက္က ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ (State Law) ဟု သုံးႏႈန္းခြင့္အျဖစ္သာ လက္ခံခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ညီလာခံတြင္ သေဘာမတူႏိုင္ခဲ့သည့္အခ်က္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(State Constitution law)အျဖစ္ စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳလိုျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ေျပလည္မႈမရ႐ွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ “ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ’’ ႏွင့္ “ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ’’ ေဝါဟာရျပင္ဆင္ခ်က္အေပၚ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ခံ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ျပည္နယ္တိုင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္အတြက္ အားလုံးသေဘာတူထားၿပီးသား ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္အခါ အေရးအသား၊ ေဝါဟာရမ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုယ္စီ႐ွိၾကသျဖင့္ ကြဲလြဲေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု မီဒီယာ မ်ားကို ေျပာၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ “ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ” စကားရပ္၊ အေခၚအေဝၚညႇိယူလို႔မရတဲ့အတြက္ လို႔ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေဝါဟာရေတြအေပၚမွာ အနက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူဖြင့္ဆိုမႈေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္လို႔ဆိုႏိုင္တယ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွာ႐ွိေနတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြပါပဲ။ ဒီလိုစိုးရိမ္မႈေတြကို ထပ္ၿပီးစိစစ္သုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ သံသယေတြနဲ႔ျမင္ေနၾကလို႔၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈအားနည္းလို႔ဆိုတာကို အတိုင္းသား ျမင္ႏိုင္ပါတယ္” ဟူ၍ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္ေျပာခဲ့သည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္ေရးနည္းႏွင့္မေျဖ႐ွင္းဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းအေျဖ႐ွာႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ား၊ NCA အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေကာ္မတီအစည္းအ‌ေဝးမ်ား၊ အလြတ္သေဘာ အစည္းအ‌ေဝးမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံညႇိဳႏႈိင္းေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေျဖ႐ွာရင္း တစ္ဘက္မွာလည္း စစ္ေရးနည္းႏွင့္ေျဖ႐ွင္းမႈမ်ားၾကားမွာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ားလည္း သိန္းသန္းခ်ီဆုံး႐ွံဳးေနရသည္။ လက္႐ွိ ရခိုင္တြင္လည္း စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္ေနသည္။

အနာဂတ္မွာတည္ေဆာက္မည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံကိုပုံေဖာ္ရန္ ပန္းပုဆရာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအသီးသီး၊ အစိုးရသစ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑က ပါဝင္ထုဆစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ရင္းေစတနာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵသေဘာထားမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန႔္ၿပီး အားလုံးလိုလားခ်က္တူညီေသာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေပၚဖို႔ ဆႏၵျပဳလ်က္။

Author: Admin