ေနဝင္းစံ | DMG

ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ထြက္ေနေသာ ဝါးလုံးမ်ားေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိရာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို ပုံစံသစ္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ လက္ေတာင္ ၃၀ ေက်ာ္အရွည္ရွိမည့္ ဝါးလုံးကို ႏွစ္လုံးဆက္ကာ အေဆာက္အအုံအျမင့္၊ အပင္ျမင့္ႏွင့္ ကုန္းျမင့္ေနရာတို႔၌ စိုက္ထူထားၾကေလသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေျမာက္ဦးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရက ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ အႏွံ႔ ဝါးလုံးမ်ားကို စိုက္ထူလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူဦးေရ ၆ သိန္းေက်ာ္မွာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳခြင့္ဆုံး႐ွံဳးသြားခဲ့ေၾကာင္း ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။

အင္တာနက္လိုင္းကို ေတာင့္တေနသူမ်ားထဲတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေကာက္ေစ်းရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေမာင္ၿငိမ္းမင္းလႈိင္လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား (ရန္ကုန္)တြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းပညာသင္ႏွစ္ တက္ေရာက္ေနသူျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ျပန႔္ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရကပိတ္ထားခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေမာင္ၿငိမ္းမင္းလႈိင္မွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ရန္ကုန္မွ မိမိေနရပ္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

အင္တာနက္ကင္းမဲ့ဇုန္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေမာင္ၿငိမ္းမင္းလႈိင္သည္ ဇြန္လအတြင္းမွစ၍ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕လာရေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိရာ ေမာင္ၿငိမ္းမင္းလႈိင္မွာ အင္တာနက္မရရွိသျဖင့္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

ယခုပို႔ခ်ေပးေနသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မသင္ၾကားရပါက “က်ေနာ္ဆရာဝန္ျဖစ္လာတဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္” ဟု ေမာင္ၿငိမ္းမင္းလႈိင္က ေျပာသည္။

အကယ္၍ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာကို တက္ေရာက္မည္ဆိုပါက အျခားသူမ်ားနည္းတူ ၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္ရွိ ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ အင္တာနက္သုံးစြဲရေပသည္။
ေျမာက္ဦးအပါအဝင္ ရခိုင္က ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္အား အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည့္ေနာက္တြင္ ေျမာက္ဦးေဒသခံမ်ားမွာ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စတင္စဥ္းစားခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပထမတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားရရွိၾကသျဖင့္ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူရရွိႏိုင္မည့္ ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ကာ စမ္းသပ္သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။

ေျမာက္ဦးေဒသခံမ်ားမွာ ေတာင္ေပၚတက္၍ အင္တာနက္ သုံးစြဲေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အနီးရွိ ဘုရားသုံးဆူေတာင္တြင္ အင္တာနက္ဖမ္းယူရရွိသျဖင့္ ေတာင္ေပၚတက္၍ အင္တာနက္ သုံးစြဲခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ ဆန္ဝင္ေတာင္၊ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ေတာင္၊ မုတ္ဆိပ္ေတာင္၊ ၿမိဳ႕ဦးေခါင္းေတာင္တို႔တြင္လည္း စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကရာ အင္တာနက္လိုင္းအနည္းငယ္မိသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးေဒသခံမ်ား၏ အင္တာနက္အသုံးျပဳမည့္ေနရာမွာ ေတာင္ေပၚေနရာမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္သည္ တိုက္ပြဲဧရိယာထဲတြင္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚသို႔သြားေရာက္ၿပီး အင္တာနက္သုံးစြဲရျခင္းမွာ မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ေနၾကရသည္။

ေမာင္ၿငိမ္းမင္းလႈိင္ကဲ့သို႔ ဘဝတက္လမ္းအတြက္ အင္တာနက္အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ေနသူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနသည့္ မျမတ္ႏိုးဇင္ျဖစ္သည္။

သူမ၏ေက်ာင္းမွ ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီး တစ္လခန႔္အၾကာတြင္ ေျမာက္ဉီးၿမိဳ႕နယ္ကို အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ေက်ာင္းသို႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာ႐ြက္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ရသျဖင့္ ေတာင္ေပၚသို႔သြားေရာက္ၿပီး အင္တာနက္အသုံးျပဳခဲ့ရသည္။ အျခားေလ့လာစရာမ်ားရွိပါကလည္း ေတာင္ေပၚသို႔ သြားေရာက္ရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရက္လ(တိတိက်က်မမွတ္မိ)သည့္ ေန႔လည္ခင္းတစ္ခုတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳရန္အတြက္ သူမ၏ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚသို႔သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

“လက္နက္ႀကီးပစ္သံၾကားေတာ့ အိမ္ကေနဖုန္းဆက္ၿပီ၊ သမီးရယ္ မလာေသးဘူးလားဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့” ဟု မျမတ္ႏိုးဇင္က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

အင္တာနက္အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေနၾကရသည္မွာ အႏၲရာယ္ရွိသျဖင့္ ေျမာက္ဦးေဒသခံမ်ားမွာ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စဥ္းစားလာၾကသည္။

ေတာင္ေပၚေနရာမ်ားတြင္ အင္တာနက္လိုင္းမိပါက ေတာင္ကဲ့သို႔ျမင့္မားေအာင္ျပဳလုပ္ပါက အင္တာနက္ ရႏိုင္မည္ဟူ၍ စဥ္းစားခ်က္ျဖစ္သည္။ စဥ္းစားခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လက္ေတာင္ ၃၀ ေက်ာ္အရွည္ရွိမည့္ ဝါးႏွစ္လုံးအားဆက္ကာ ေနအိမ္၊ ကုန္းျမင့္ႏွင့္ အုန္းပင္ကဲ့သို႔ေသာ အျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ထူေလသည္။

ဝါး၏ထိပ္ဖ်ားပိုင္းတြင္မူ ဝိုင္ဖိုင္ (Hotspot)လႊင့္ထားေသာ ဖုန္းတစ္လုံးကို ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ အျမင့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္လိုင္းကိုခ်ိတ္မိေစၿပီး ယင္းဖုန္းမွဝိုင္ဖိုင္ကို ေျမျပင္မွဖုန္းျဖင့္ဖမ္းယူကာ အင္တာနက္သုံးစြဲၾကသည္။

လက္ေတာင္ ၃၀ ေက်ာ္အရွည္ရွိမည့္ ဝါးႏွစ္လုံးအားဆက္ကာ ေနအိမ္၊ ကုန္းျမင့္ႏွင့္ အုန္းပင္ကဲ့သို႔ေသာ အျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ထူထားၾကသည္ကိုေတြ႔ရစဥ္။

ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားသည္ အင္တာနက္ကို ရွာေဖြသုံးစြဲေနၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G အင္တာနက္လိုင္းရရွိႏိုင္သည္အထိ ယင္းနည္းလမ္းကလည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပ။

ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အင္တာနက္ပိတ္ထားရျခင္းမွာ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေရး ဆိုင္ရာလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု တပ္မေတာ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရခိုင္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေရးဆိုင္ရာလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားမွာ “ဘယ္စစ္ေၾကာင္းကေတာ့ ဘယ္ေနရာကေန ဘယ္ေနရာကို သြားေနတယ္ဆိုတဲ့ ဟာမ်ိဳးေတြေပါ့” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေအေအတို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ပုဏၰားကြၽန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔ပါဝင္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈရွိသျဖင့္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံလိုက္ရသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ေနထိုင္ၾကသည့္ လူဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္သည္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္မႈကို ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္။ ပိတ္ထားသည့္အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ျပန္ဖြင့္ ေပးရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာသံ႐ုံးမ်ားမွလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိလာသည္ဟုဆိုကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအေစာပိုင္းက အင္တာနက္လိုင္းမ်ားျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးအပါအဝင္ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အစိုးရက 2G အင္တာနက္လိုင္းသာ ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။
အဆိုပါ 2G အင္တာနက္လိုင္းကိုသုံးစြဲေနသူ မျမတ္ႏိုးဇင္က “2G ဖြင့္ထားေတာ့ မက္ေဆ့က ဝင္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ဝင္တယ္။ အင္တာနက္ကေတာ့ တစ္ေနကုန္ဖြင့္ထားတာ။ မက္ေဆ့ေတြဝင္တဲ့အခါ ျပန္ၿပီးေျပာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဆီကိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္သြားမွန္းမသိဘူး” ဟု ဆိုသည္။

2G အင္တာနက္လိုင္းျဖင့္ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ပို႔ပါက မိနစ္ ၁၀ ထက္ ၾကာျမင့္ေၾကာင္းဆိုလာသူက ေျမာက္ဦးလူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး၏ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုေက်ာ္ထြန္းလင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ လူငယ္အခ်ိဳ႕ကို ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေပးေနသူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ကိုယ္တိုင္လည္းနည္းပညာကို ေလ့လာေနသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

2G အင္တာနက္လိုင္း၏ ျမန္ႏႈန္းမွာ 25 KB သာရွိၿပီး Facebook ေပၚမွ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံကိုျမင္ေတြ႕ရန္ အခ်ိန္ ၅ မိနစ္မွ ၆ မိနစ္အထိၾကာျမင့္သည္ဟု ကိုေက်ာ္ထြန္းလင္းကေျပာသည္။ ယင္းသို႔အသုံးျပဳရာတြင္လည္း ေန႔အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ လူအမ်ားအိပ္သည့္ ညဥ့္အခ်ိန္သုံးစြဲမွ အနည္းငယ္အဆင္ေျပေၾကာင္း သူကဆိုသည္။

ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္ေခၚယူ၍ အီးေမးလ္ျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ “တင္ဖို႔လုပ္တိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္က က်မလာဘူး။ Error ပဲျပေနတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ေတြမေလွ်ာက္ျဖစ္ဘဲ ပ်က္သြားတာေပါ့” ဟု ကိုေက်ာ္ထြန္းလင္းက ေျပာသည္။

အျခားေနရာမွလူငယ္မ်ား အင္တာနက္ 4G သုံးစြဲေနၾကခ်ိန္ 2G အင္တာနက္လိုင္းသာရရွိသည့္ေနရာမွ လူငယ္မ်ားမွာ မက္ေဆ့တစ္ေစာင္ပို႔ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္အတြက္ “က်ေနာ္တို႔ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကို  ေနာက္မွာက်န္ခဲ့ၿပီ” ဟု သူကဆိုျပန္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူညီထားေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕(UN)၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္(SDGs)၏ ပစ္မွတ္ ၁၆ ဒသမ ၁၀ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္(MSDP)ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ ေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈႏွင့္ ဒီဂ်ယ္တယ္အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္အသံအဖြဲ႕မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အသံအဖြဲ႕၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အင္တာနက္မရရွိသျဖင့္ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုမွ်လုပ္ေဆာင္၍မရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။

“အင္တာနက္ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔က အလ်င္အျမန္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္၊ အင္တာနက္ဖြင့္ေပးေရးဟာ တစ္ရက္ေနာက္က် တာနဲ႔အမွ် ေျမျပင္မွာ အသက္နဲ႔ ဘဝနဲ႔နစ္နာၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တစ္ရက္ေတာင္ ေနာက္မက်ဘဲနဲ႔ အင္တာနက္ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔လိုပါတယ္” ဟု အသံအဖြဲ႕၏ သုေတသနတာဝန္ခံ ကိုရဲေဝၿဖိဳးေအာင္က ေတာင္းဆိုသည္။

အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈကို အလြယ္တကူလုပ္၍ရေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၇၇ ႏွင့္ လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ၆၈(ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၈ တို႔ကိုလည္း အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အသံအဖြဲ႕က တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထားသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံအႏိုင္ရရွိထားသည့္ လက္ရွိအာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခုထက္ပိုမိုၿပီး လုံၿခဳံေရးအေျခအေနေကာင္းလာပါက အင္တာနက္ကိုျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က DMG သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

“လုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ ပိတ္ပင္ခံထားရတာကို က်ေနာ္တို႔ အထူးပဲဝမ္းနည္း ပါတယ္။ ဒါေတြကို အျမန္ဆုံးျပန္ဖြင့္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေန ဒီထက္ေကာင္းလာတာနဲ႔အမွ် ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္က ေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိပိုင္ခြင့္ (Right to Information )တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ အစိုးရကဦးေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ္လည္း ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခုတြင္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ 2G အင္တာနက္လိုင္းသာ ဖြင့္ေပးထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားထဲမွ Right to Information တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမွ စစ္မွန္သည့္လက္လွမ္းမီခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူထုႏွင့္မီဒီယာမွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာရရွိႏိုင္ရန္အာမခံရမည္ဟု ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းထားသည္။

အင္တာနက္သုံးစြဲခြင့္ဆုံးရႈံးေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ 4G အင္တာနက္လိုင္းဖြင့္ေပးရန္လိုအပ္ေနၿပီး “တကယ္လို႔သာ အဲလိုမဖြင့္ေပးဘူး၊ အဆင္မေျပဘူး ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဘာမ်ားလုပ္ေပးႏိုင္မလဲေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကိုသိခ်င္တယ္” ဟု ေမာင္ၿငိမ္းမင္းလႈိင္က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

Author: Admin