Photo - Zaya Kyaw

ကၽြန္းသားငမန္း | DMG

ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ားကုိ ေနရာအႏွံ႔ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဒီေရေရာက္ ေတာမ်ားကုိ သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးမ်ား၌ အေလ့က် ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ တန္ဖုိးမဲ့သစ္ပင္မ်ားဟုသာ ထင္ ရေသာ္လည္း အမွန္လက္ေတြ႔တြင္မူ လူႏွင့္သတၱ၀ါမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ထိေရာက္စြာ အက်ဳိးျပဳေနၾကေသာ သဘာ၀၏ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။           

 ထူးျခားသည့္အပင္

ပင္လယ္ကမ္းစပ္ႏွင့္ ပင္လယ္ႏွင့္နီးသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရွိ ႏုန္းေျမမ်ားထဲတြင္ ဒီေရေရာက္အပင္မ်ားသည္  ၿမဲၿမံစြာ ထုိးစုိက္တည္ရွိေန႐ံုမက ဒီေရတက္လာသည့္အခါတြင္လည္း ေလကုိ စုပ္ယူႏုိင္ရန္ ရႊံ႕ႏြံမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသုိ႔ သိသာစြာ ထုိးထုိးေထာင္ေထာင္ ထြက္ေပၚေနေသာ အျမစ္မ်ားရွိေနျခင္းက ဒီ ေရေတာအပင္မ်ား၏ ထူးျခားေနေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒီေရေရာက္ ေတာမ်ားသည္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဒီေရမ်ား၏ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမႈကုိ အစဥ္အၿမဲ ခံေနရသလုိ၊ ဒီေရတက္ခ်ိန္တြင္လည္း ဒီေရ၏ဖံုးလႊမ္းမႈကုိ အစဥ္အၿမဲ ခံေနၾကရသည္။ ပင္လယ္ျမစ္ကမ္းပါး ရႊံ႕ႏြံေတာမ်ား၌ ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ဒီေရေတာမ်ားသည္ ေရခ်ဳိႏွင့္ေရငန္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၏ ဖံုးလႊမ္းမႈဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ေသာ အပင္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား၌ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ အပင္မ်ား၏ထူးျခားေသာ အျမစ္ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရဒဏ္၊ မုိးဒဏ္၊ ေလဒဏ္ကဲ့သုိ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ လြယ္လင့္တကူ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားလ်က္ ရွိေနသည္။

Photo - Zaya Kyaw

ဒီေရေတာမ်ား၏ ထူးျခားသည့္ အျမစ္ဖဲ႔ြစည္းမႈႏွင့္ အုပ္စုဖဲြ႔ေပါက္ေရာက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရလႈိင္း၏ ပုတ္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ ေကာင္းစြာခံႏုိင္ရည္ရွိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေျမတုိက္စားမႈႏွင့္ ကမ္းၿပဳိ ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးထားလ်က္ရွိသည္။ ဒီေရတက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေရျပန္က်ခ်ိန္မ်ား၌ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ပင္လယ္ကမ္းနဖူးကုိ ဒီေရ၏ တုိက္စားဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သလုိ၊ မုန္တုိင္းႏွင့္ ေလျပင္းမ်ား တုိက္ခတ္မႈဒဏ္မွလည္း ဒီေရလႈိင္းမ်ား ကမ္းေျခသုိ႔၀င္ေရာက္ လာသည့္အခိ်န္တြင္ လႈိင္း၏အရွိန္ကုိ မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်ေစျခင္းျဖင့္ လူႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္ကုိ မ်ားစြာ အကာအကြယ္ ေပးထားႏုိင္သည္။ ထုိမွ်သာမက ဒီေရေတာမ်ားသည္ ေရခ်ဳိ၊ ေရငန္ငါးမ်ားႏွင့္ ကဏန္းပုစြန္မ်ား မွီခုိက်က္စားရာ၊ ဥခ်ရာ၊ သားေပါက္ရာ၊ မ်ဳိးပြားရာ အသုိက္အၿမဳံႀကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ားတြင္ မိေက်ာင္း၊ ဆင္၊ ၀က္၀ံ၊ ရွဥ့္၊ ဖ်ံ စသည့္သတၱ၀ါမ်ား ခုိနားက်က္စားရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ က်ီး၊ ငွက္၊ တင္ႀကီး၊ ဗ်ဳိင္းစသည့္ သတၱ၀ါမ်ားလည္း နားခုိက်က္စားလ်က္ရွိတတ္သည္။ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ားတြင္ ေဆးဖက္၀င္အ ပင္မ်ားလည္း ေပါက္ေရာက္လ်က္ ရွိတတ္ေသးသည္။

ကမၻာ့အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ားထက္ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ကုိ ပုိမုိစုပ္ယူ သုိေလွာင္ထားႏုိင္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိရသည္။ ကမၻာ့ အပူပုိင္းေဒသရွိ သစ္ေတာဧရိယာ၏   ၀ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဒီေရေရာက္ ေတာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အပူပုိင္းမုတ္သုန္ သစ္ေတာမ်ားထက္ ဖန္လံုအာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္ေသာ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကုိ ႏွစ္ဆမွေလးဆခန္႔အထိ ပုိမုိ စုပ္ယူသုိေလွာင္ေပးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာႀကီး၏ ပူေႏြးလာမႈကုိ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ဒီေရေတာမ်ားသည္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အာဆင္းနစ္စသည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိ စုပ္ယူေပးထား ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္းျဖင့္လည္း ဆုိသည္။

ရခုိင္ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ သံုးခုရွိသည့္အနက္ ဒီေရေတာ ဖံုးလႊမ္းမႈမွာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခု ႏွစ္အထိ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အျမင့္ဆံုး ၉၈ ရခုိင္ႏႈန္း၊ ဧရာ၀တီ ကမ္း႐ုိးတန္း ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာ၊ ရခုိင္ကမ္းေျမာင္ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသတြင္ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းျဖင့္သိရသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသည္ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီေရေတာ အမ်ားဆံုးေပါက္ရာက္ရာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒီေရေရာက္ေတာဧက ရွစ္သန္းခန္႔ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မုန္တုိင္း က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒီေရေရာက္ေတာဧက ၅ သိန္းခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္းျဖင့္ လည္းသိရသည္။ ဒီေရေရာက္ေတာ မ်ားကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ႀကဳိးျပင္၊ ႀကဳိး၀ုိင္းေတာမ်ား သတ္မွတ္၍ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္၊ ရမ္းၿဗဲၿမဳိ႕နယ္ရွိ ဧရိ ယာစတုရန္းကီလုိမီတာ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းေသာ ၀န္ဖုိက္ႀကဳိး၀ုိင္း တစ္ခုတည္းသာ ရွိေသးေၾကာင္းျဖင့္ သိရသည္။ ၀န္ဖုိက္ႀကဳိး၀ုိင္းတြင္ ရွားပါးဒီေရေတာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ိးကဲြသတၱ၀ါမ်ား အမ်ားအျပား က်က္စားေနထုိင္သည့္ ဒီေရေရာက္ သစ္ေတာႀကဳိး၀ုိင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ရခုိင္ဒီေရေရာက္ေတာမ်ားမွာ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းျဖင့္ သိရသည္။ ရခုိင္ဒီေရေရာက္ ေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ငါးပုစြန္ကန္မ်ား တူးေဖာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆားကြင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ အလြန္အကြၽံ လုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၀န္ဖုိက္ ႀကဳိး၀ုိင္းဆုိလွ်င္ ထင္းေလာင္စာအတြက္ တရားမ၀င္ခုတ္ယူမႈ အမ်ားဆံုး ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။ ၀န္ဖုိက္ ဒီေရေရာက္ေတာမွာ ေတာေကာင္းေနေသးေသာ္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္ မ်ားျပားစြာရွိေနေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ သိရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီေရေရာက္ေတာ ဧကေလးသိန္းေက်ာ္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ခုတ္က်န္ေတာ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ဆုိသည္။

Photo - Zaya Kyaw

ဒီေရေရာက္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေရး

 ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား ထိန္း သိမ္းေရးသည္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ရခုိင္သဟာယအဖဲြ႔၊ ေရလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔ (Rakhine Costal Regiom Association ACR) အဖဲြ႔တုိ႔က ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမွာ ငါးလုပ္ငန္းဦးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ACR အဖဲြ႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဒီေရေတာအ စုအဖဲြ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mangrove Network အဖဲြ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထိပ္တန္းပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ဒီေရေတာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၂ ရြာတြင္ အစုအဖဲြ႔ပုိင္ ေက်းရြာဒီေရေတာ စုိက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ကာ ဒီေရေတာဧက ၇၀၀၀၊ ၈၀၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေက်းရြာ ၆၂ ရြာအနက္ ၄၂ ရြာ သုိ႔ အလွည့္က် ရန္ပံုေငြမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိရသည္။

ဒီေရေတာမ်ားသည္ ငါး၊ပုစြန္၊ ကဏန္းမ်ား ေပါက္ဖြားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္းတုိ႔၏ႀကီးျပင္း က်က္စားရာ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဒီေရေတာမ်ားကုိ ထူေထာင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ႏုိင္ေစသည့္အျပင္ ေရသယံဇာတမ်ားကုိ ေရရွည္ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဒီေရေတာမ်ားကုိ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ား ဆည္ဖုိ႔လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား မွီခုိက်က္စား ေပါက္ဖြားရာ ငါးေန၊ငါးထုိင္ ေနရာမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ ငါး၊ပုစြန္ကန္မ်ားအတြင္း သားေပါက္၀င္ေရာက္မႈ နည္းပါးလာၿပီး ပုစြန္ေမြးကန္မ်ားမွ ပုစြန္မ်ား အထြက္နည္းပါးလာသည္ကုိ ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။

အစုအဖဲြ႔ပုိင္ ဒီေရေရာက္ေတာ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးမႈမ်ား အားေကာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္မူ ဒီေရေတာမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဒီေရေတာ ႀကဳိး၀ိုင္း၊ႀကဳိးျပင္ေတာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း အစုအဖဲြ႔ပုိင္ ဒီေရေတာသစ္ေတာမ်ား ထူေထာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ႀကဳိး၀ုိင္း၊ႀကဳိးျပင္ေတာမ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္းအေပၚ နားလည္မႈ လဲြမွားေနၾကေၾကာင္းျဖင့္ဆုိသည္။ ႀကဳိး၀ုိင္း၊ ႀကဳိးျပင္ေတာမ်ား ဖဲြ႔စည္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာ ႀကဳိး၀ုိင္းမ်ားသည္ အစုိးရပုိင္ဆုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သြားကာ ၄င္းတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက လဲြမွားစြာ ယံုၾကည္ေနၾကေၾကာင္းျဖင့္လည္း ဆုိသည္။ (CF)(Community Forest)ဆုိသည္မွာ ေဒသခံ အစုအဖဲြ႔ပုိင္ သစ္ေတာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ သစ္ေတာႀကဳိး၀ုိင္း၊ ႀကဳိးျပင္ေတာမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ ေလွ်ာက္ထား၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက အဆုိပါ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းကုိ ေဒသခံမ်ားက ထိန္းသိမ္းခြင့္ရၿပီး စုိက္ခင္းမ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အစုအဖဲြ႔ပုိင္ သစ္ေတာမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ရရွိပါက အျပင္မွလူမ်ားလည္း လာခြင့္မရေတာ့သည့္ျပင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရသူမ်ားကုိယ္တုိင္ ပုိင္ဆုိင္မည္ျဖစ္ရာ ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပုိမုိရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိရသည္။

Photo - Zaya Kyaw

ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဒီေရေတာ ေျမာက္မ်ားစြာ တည္ရွိေနသလုိ၊ ဒီေရေတာမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ကပုိင္၊သီလာစသည့္ သစ္မ်ားကုိ အိမ္သုံးေမွ်ာတုိင္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း ခုတ္ယူအသံုးခ်ေနၾကေသးသည္။ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ရွိ ၀န္ဖုိက္ဒီေရေတာမွ ဒီေရေတာထင္းမ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ မတုိင္မီကႏွင့္ စစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကာလတစ္ခုအထိ မီးသေဘၤာမ်ားတြင္ မီးထုိးထင္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ကုိ လည္းမွတ္သားခဲ့ရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊြတ္ေတာ္သည္ ပုဂၢလိကပုိင္အစုအဖဲြ႔ သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ား (ေက်းရြာ ထင္းစုိက္ခင္းမ်ား) ထူေထာင္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဒီေရေတာစုိက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့။ ျပင္ဆင္ေရး ျဖည့္စြက္ေရးဆဲြရန္ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။

ဒိန္းမတ္အကူအညီႏွင့္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရး

ဒီေရေတာ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေသးသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းေျမာက္ဦးခ႐ုိင္ရွိ ေျမပံုၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ရွိ ရမ္းၿဗဲၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ဒီေရေတာ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤစီမံကိန္း၏ အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ရပ္တည္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၈ ခု ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ထိ ငါးႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီေရေတာမ်ားစုိက္ပ်ဳိး၊ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ဒီေရေတာသစ္ေတာႀကဳိး၀ုိင္း၊ ႀကဳိးျပင္ေတာမ်ား သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာေဒသမ်ား၌ အစုအဖဲြ႔ပုိင္ ဒီေရေတာစုိက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္မူ အစုအဖဲြ႔ပုိင္ ဒီေရေတာ စုိက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိရသည္။ စီမံကိန္းတြင္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း အပါအ၀င္ အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ မည့္ ေဒသခံမ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းျဖင့္သိရသည္။

Photo - Zaya Kyaw

ဒီေရေတာမ်ားသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္႐ံုသာမက ထင္းေလာင္ စာအတြက္ပါ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေနသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံမ်ား အဓိက ပူးေပါင္းပါ၀င္လာကာ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ပုိ၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္သည္။ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသရွိ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းသည္ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသရွိ ဒီေရေတာမ်ားကုိသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျပဳမည္လည္္းျဖစ္သည္။

ဒီေရေတာမ်ားသည္ လူႏွင့္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္သာမက၊ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကုိလည္း ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ေရထြက္သယံဇာတႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ သယံဇာတမ်ားကုိလည္း ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ လူႏွင့္သတၱ၀ါမ်ားကုိ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိ စုပ္ယူစစ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ဒီေရေတာမ်ားျပဳန္း တီးသြားျခင္းမရွိဘဲ ထာ၀ရရွင္သန္ဖ႔ံြၿဖဳိးေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြား ၾကရန္လုိသည္။ ထုိ႔အတူ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိလည္း အားေပးကူညီသြားၾကရန္ လုိမည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အစုိးရ(ဌာနဆုိင္ရာ)ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ၀ုိင္း၀န္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။   

(ယခု ေဆာင္းပါးသည္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Development News Journal အမွတ္ ၁၁၀ တြင္လည္း ေဖာ္ျပပါရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။)