DMG ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄

(Review/ေဆာင္းပါး)

“ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းေျပာလ်င္ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းကို ခ်န္လွပ္ထား၍မရသကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံေရးဟုဆိုလ်င္လည္း ပထဝီႏိုင္ငံေရးပါမွ ျပည့္စုံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။” ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား ပထဝီပညာရွင္ ရွီလင္ (Shelin) စတင္သုံးစြဲခဲ့ေသာ ဤေဝါဟာရသည္ ယေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အလြန္တြင္က်ယ္၍ အေရးပါလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးကို ပထဝီဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳ၍ေလ့လာျခင္းသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ ပထဝီဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းျခင္း၊ဆိုးျခင္းကံၾကမၼာေပၚတြင္ မ်ားစြာ လႊမ္းမိုး မႈရွိသည္။

ေရထု၊ေျမထု၊ေလထုစေသာ ပထဝီဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ မိမိတို႔ေဒသ၏ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္ေပသည္။ ရွီလင္ကမူ “ပထဝီႏိုင္ငံေရးပညာရပ္သည္ ေရပုံ၊ ေျမပုံတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ေလ့လာျခင္းသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္” ဟု ႐ိုးရွင္းစြာဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။

ေဒသတစ္ခု၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာေတာ့မည္ဆိုလ်င္ ထိုေဒသႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပထဝီဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို ဦးစြာေလ့လာၾကရေပမည္။ ရခိုင္ေဒသ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အားသာခ်က္ႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပထဝီႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားအရ အေရးပါေသာ ရႈေဒါင့္ (၇) ခ်က္ျဖင့္ အက်ယ္တစ္ဝင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေပးသြားပါမည္။

(၁) အက်ယ္အဝန္း (Size)

အက်ယ္အဝန္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏အရွိန္အဝါကို မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ နယ္နိမိတ္က်ယ္ဝန္းေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ဩဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အရွိန္အဝါႀကီးၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားက ဥပမာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံငယ္တိုင္း ဩဇာအာဏာနည္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အရွိန္အဝါနည္းေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ အ႐ြယ္အစားငယ္ၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံႀကီးတိုင္းေကာင္းသည္ ဟူ၍ကား ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ႀကီးလွ်င္ႀကီးသေလာက္ စစ္ေရးအင္အားလည္း ႀကီးရန္လိုလာသျဖင့္ စစ္အသုံးစရိတ္တြင္ မ်ားစြာကုန္က်ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသာ ရွိေနပါက နယ္စပ္ကိုမထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးခံရျခင္းစေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိတတ္ေပသည္။

ရခိုင္ေဒသသည္လည္း ကြန္ဖက္ဒရိတ္ျပည္နယ္အျဖစ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ နယ္နိမိတ္၏အေရးပါပုံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေဒသ၏ နယ္နိမိတ္အေၾကာင္းေျပာဆိုရာတြင္ ႐ိုးမေတာင္တန္းႀကီးႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ၾကားက ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ကုန္းေျမတစ္ခုတည္းကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္႐ုံျဖင့္ ၿပီးသည္မဟုတ္ေပ။ ရခိုင္ပိုင္နက္အမွန္သည္ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအၿပီး ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာဘုရင္ထံမွ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံသို႔ ေပးလိုက္ရေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။

ထိုအထဲတြင္ နတ္ျမစ္ဝမွစတင္ကာ ေမာ္တင္စြန္းအငူ လက္ရွိဧရာဝတီတိုင္းရွိ ဟိုင္းႀကီးေဒသအထိလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပလက္ဝေဒသသည္လည္းေကာင္း အက်ဳံးဝင္ေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ရခိုင္ပိုင္နက္နယ္ေျမသည္ ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ယ္အဝန္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုမွသာ ျပည့္စုံႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွ ပင္လယ္ဖက္သို႔ ႏိုင္ငံတကာေရလမ္းေၾကာင္းအထိသာ တိုင္းတာေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ရခိုင္ပိုင္နက္ကို အ႐ြယ္အစားငယ္သည္ဟူ၍ မေျပာႏိုင္ေတာ့ေပ။ ရခိုင္ေရျပင္ပိုင္နက္သည္ လက္ရွိရခိုင္ကုန္းေျမေဒသ၏ ႏွစ္ဆမကက်ယ္ဝန္းေနေသးသည္ျဖစ္ရာ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တမွ် က်ယ္ဝန္းသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္အရရွိေနေသာ ကုန္းေျမဧရိယာ၊ ေရျပင္ဧရိယာႏွစ္ခုေပါင္းမွသာ စစ္မွန္ျပည့္စုံေသာ ပိုင္နက္နယ္ေျမျဖစ္မည္ဟု နားလည္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ရခိုင္ေဒသကဲ့သို႔ သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေသာ ေဒသအတြက္ တစ္လက္မတိုင္းသည္ အဖိုးတန္ရတနာျဖစ္ေပသည္။

ဤပိုင္နက္နယ္ေျမကို ျပန္လည္ရရွိပိုင္ဆိုင္ေရး၊ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈရရွိေရး၊ နယ္ေျမလုံၿခဳံမႈရရွိေရးသည္ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ႀကိဳးစားရယူရာတြင္ လက္နက္ျဖင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ သိမ္းယူစိုးမိုးသည့္နည္းထက္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ညႇိႏႈိင္းေတာင္းယူေျဖရွင္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး သေဘာတရားကိုအေျခခံ၍ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားႏိုင္ျခင္းက ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ အဓိကအားျဖင့္ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးကို ရရွိေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဦးတည္ႀကိဳးစားႏိုင္လ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားအရ ႏွလုံးရည္ေရာ လက္႐ုံးရည္ပါ ေကာင္းေနပါမွ လိုအပ္ေသာအေျဖကို ရႏိုင္သည္ျဖစ္ေပရာ လာမည့္အနာဂတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ရခိုင္ေဒသသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အဓိကစီးပြားဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါမူ နယ္နိမိတ္က်ယ္သည္ဟူ၍ ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ အငယ္ (Small)၊ အလယ္အလတ္ (Middle)၊ အႀကီး (Wide) ဟူ၍ သုံးမ်ိဳးခန႔္ခြဲရပါမူ ရခိုင္ေဒသသည္ အငယ္စာရင္းထဲတြင္ ပါေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕တီမိုး၊ စင္ကာပူ၊ အစၥေရး၊ ဗာတီကန္စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက ရခိုင္နယ္ေျမက သုံးေလးဆမက က်ယ္ဝန္းေနေသးေပရာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေဒသျဖစ္သည္ဟူ၍ကား မဆိုႏိုင္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၂) တည္ေနရာအေနအထား (Location)

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္၍ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားကို ႀကိဳက္သလို ပုံေဖာ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏တည္ေနရာသည္ကား လိုအပ္သလိုေျပာင္းေ႐ႊ႕၍ ရႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ တည္ေနရာအေနအထားသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း - မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း - ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းစေသာ ႏိုင္ငံေရးကံၾကမၼာအေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိေပသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ တည္ေနရာအမ်ိဳးအစားကို ကုန္းတြင္းပိတ္ (Land Lock) ၊ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ (Open) ႏွင့္ ကြၽန္းႏိုင္ငံ (Island) ဟူ၍ သုံးမ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ေပရာ ရခိုင္ေဒသသည္ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ (Open) ထဲတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ကုန္းတြင္းပိတ္ေဒသမ်ိဳး မဟုတ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္း အေလ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာသည့္ပုံစံမ်ိဳး၊ မိမိတို႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အျခားႏိုင္ငံကို အလြန္မွီခိုေနရျခင္းမ်ိဳး စေသာ အတားအဆီးအဆီးမ်ားစြာ မရွိႏိုင္ေပ။ ရွည္လ်ားေသာကမ္း႐ိုးတန္းေဒသကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ရခိုင္ေဒသသည္ ဆိပ္ကမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ အားသာခ်က္ရွိၿပီး အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသတစ္လုံးႏွင့္သာမက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအားသာခ်က္မ်ားပါ ရွိေနသည္။

ကုလားတန္ျမစ္ကိုအသုံးျပဳ၍ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ကိုသာ စနစ္တက်အသုံးျပဳႏိုင္မည္ဆိုပါက ကုန္းတြင္းပိတ္ျဖစ္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ မစ္ဇူရမ္အစရွိေသာ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုပါ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔၏ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈသာ ရွိခဲ့မည္ဆိုပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးမ်ားၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ေဒသသည္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ သုံးႏိုင္ငံထိစပ္ရာေနရာတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔ကို ကုန္းလမ္းေရလမ္းတို႔ျဖင့္ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္သည့္ ဆုံမွတ္ေနရာလည္း ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသာမက စစ္ေရးအရပါ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ရခိုင္ေဒသသည္ အ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ အငယ္ (Small) ထဲတြင္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း   ပထဝီႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားအရ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အားသာခ်က္မ်ိဳးရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်က္အခ်ာက်သည္ဆိုတိုင္းလည္း ေကာင္းလြန္းသည္ဟူ၍ကား ဆိုႏိုင္သည္မဟုတ္ေပ။ မိမိထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ အင္အားႀကီးေသာႏိုင္ငံမ်ား၏  အၾကားတြင္ရွိေနသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင့္တင့္ေသာအင္အားသာ ရွိမေနပါက အမဲဖ်က္သလို အဖ်က္ခံသြားရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္လည္းရွိႏိုင္သည္။ ေလာင္းရိပ္မိသြားေသာ သစ္ပင္ငယ္ပမာ သုံဖ်င္းသြားႏိုင္သလို အရိပ္ေကာင္းေကာင္းေအာက္တြင္ ေအးေဆးသက္သာစြာ ေနသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ လူထုကိုဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရ၏အရည္အခ်င္းကသာ အေျဖျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

(၃) ႏိုင္ငံ၏ပုံသ႑ာန္ (Shape Of the State)

ႏိုင္ငံ၏ပုံသ႑ာန္ကို အေျခခံအားျဖင့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ရွိ ခ်ီလီ (Chile) ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ပုံသ႑ာန္ (Elongated Shape)၊ ဥေရာပတိုက္အလယ္ပိုင္းရွိ ပိုလန္ (Poland) ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္ျပား ပုံသ႑ာန္ (Compact Shape)၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ထိုင္း (Thailand) ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အစြန္းထြက္မ်ားပါေသာ ပုံသ႑ာန္ (Prorupted Shape)၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖီလစ္ပိုင္ကဲ့သို႔ေသာ ကြၽန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည့္ပုံသ႑ာန္ (Fragmented Shape) ႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံထဲတြင္ အျခားႏိုင္ငံကို ဝိုင္းပတ္ထားသည့္ အီတလီႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ အေပါက္ပါသည့္ ပုံသ႑ာန္ဟူ၍ ပုံသ႑ာန္ငါးမ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္သည္။

ရခိုင္ေဒသသည္ကား ခ်ီလီႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ရွည္ေမ်ာေမ်ာသ႑ာန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။
ရွည္ေမ်ာေမ်ာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ အလွမ္းေဝးျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အားနည္းျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ နယ္စပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးစေသာ ကူးလူးဆက္သြယ္မႈမ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ အားနည္းၿပီး နယ္စပ္မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတတ္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ရွိေသာ ရွည္ေမ်ာေမ်ာျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္-ေျမာက္ခြဲျခားသည့္ ျပႆာနာမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသကဲ့သို႔ ကိုရီးယားဆိုလ်င္ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားဟူ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံကြဲသြားရသည္ထိတိုင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

ရခိုင္ေဒသသည္လည္း ရွည္ေမ်ာေမ်ာပုံစံျဖစ္ေနရာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ပိုဆိုးသည္က ရခိုင္ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားကို အျခားေဒသမ်ားသို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒထဲတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖဲ့ထုတ္ထိုးထည့္ထားခဲ့ေပရာ ရခိုင္ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္သူႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း မယုံၾကည္မႈမ်ား  ရွိႏိုင္ေပသည္။ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး (Nation building) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး (State Building) တို႔ကို ပါးပါးနပ္နပ္မေဆာင္႐ြက္တတ္လ်င္ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အစီအမံမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတာဝန္အျဖစ္ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိပါက ရခိုင္ေဒသ၏ပုံသ႑ာန္သည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအဆက္ဆက္တို႔က ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းမလာေစရန္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ပညာေရးအရလည္းေကာင္း၊ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို အားနည္းေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စနစ္တက်စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္ ဟုဆိုလ်င္ မွားႏိုင္မည္မထင္ေပ။ အားနည္းခ်က္ဟုဆိုေသာ္လည္း ရခိုင္ေဒသကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Internal Sovereignty) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ  (International Recognition) သာ ခိုင္မာအားေကာင္းစြာရွိေနပါက ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ နယ္စပ္စီးပြားေရးအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၏ အားသာခ်က္အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(၄) ရာသီဥတုအေျခအေန (Climate)

ရာသီဥတုအေျခအေနသည္လည္း ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါေသာ ရႈေဒါင့္တစ္ခုတြင္ပါဝင္သည္။ ရာသီဥတုကို အပူခ်ိန္အနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္၍ ပူလြန္းေသာေဒသ၊ သာမန္ပူေသာေဒသ၊ အပူအေအးမွ်တေသာေဒသ၊ သာမန္ေအးေသာေဒသႏွင့္ အေအးလြန္ေသာေဒသဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင့္ ငါးမ်ိဳးခန႔္ခြဲျခားႏိုင္ေပသည္။ ပူလြန္းျခင္း၊ ေအးလြန္းျခင္းစေသာ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္သည့္ ရာသီဥတုမ်ိဳးရွိျခင္းသည္ ထိုတိုင္းျပည္တြင္ေနထိုင္ ေသာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကိုသာမက ၎တို႔၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို မ်ားစြာလြန္းမိုးမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ပူလြန္းေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အစားအစာရွားပါးမႈဒဏ္ကို ႀကဳံေတြ႕ခံစားၾကရၿပီး ေအးလြန္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဆီးႏွင္းထူထပ္ျခင္းႏွင့္ ေရခဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ခံစားၾကရေလ့ရွိသည္။ ေျမငလ်င္၊ စူနာမီလႈိင္းႏွင့္ ေရႀကီးမႈ၊ ေျမၿပိဳ မႈစသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားကို ယူၾကရမည္ျဖစ္ေပရာ ရာသီဥတုကလည္း တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေပၚတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လႊမ္းမိုးမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

အပူအေအးမွ်တေသာ ရာသီဥတုရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ၾကၿပီး မပူလြန္း၊ မေအးလြန္းသည့္အတြက္ လူမႈေနထိုင္ေရး ဘဝတြင္လည္း အကုန္အက်နည္းနည္းျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္ျဖစ္ေပရာ မွ်တေသာရာ သီဥတုကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အားသာခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

ရခိုင္ေဒသသည္ ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသႏွင့္ ေဝးကြာေသာအရပ္တြင္တည္ရွိၿပီး အီေကြတာႏွင့္လည္း မနီးလြန္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွ်တေသာရာသီဥတုကို ပိုင္ဆိုင္ထားရာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အားသာခ်က္ရွိေသာ ေဒသထဲတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသျဖစ္သည့္အျပင္ ဟိမဝႏၲာ၏ အစြယ္အပြားျဖစ္ေသာ ေတာေတာင္မ်ားပါ ေပါမ်ားလြန္းသည့္အတြက္ မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရံဖန္ရံခါ မုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ျပန္ေလ အားေကာင္းေသာႏွစ္မ်ားတြင္ အေအးဓာတ္လြန္ကဲျခင္းကိုလည္းေကာင္း ခံရတတ္ေပသည္။ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္တန္းႀကီးသည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ငလ်င္ေၾကာႏွင့္ပါ ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈကိုပါ သတိထားေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနျပန္ရာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားကို မၾကာမၾကာခံရတတ္သျဖင့္ စိုက္မ်ိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးမ်ားကို ထိခိုက္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း အမွန္မွာ မိုးေရခ်ိန္မ်ား၍ ေရႀကီးရျခင္းထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ား၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္သာ အဓိကျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရခ်ိဳဂါလံသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွတဆင့္ ဆားငန္ပင္လယ္ျပင္ထဲသို႔ အလဟႆ စီးဆင္းျပဳန္းတီးမသြားရေလေအာင္ ဆည္တာတမံမ်ား တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ဆိုပါက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုေရမ်ားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း အရွိန္ျမႇင့္ကာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

မုတ္သုန္ရာသီဥတုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအဆက္ဆက္တို႔၏ ေစတနာအားနည္းမႈ၊ အရည္အခ်င္းအားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အားသာခ်က္သည္ပင္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္မွာ  ဝမ္းနည္းစိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာျဖစ္ေပသည္။

(၅) ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထား (Topography)

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္သည္လည္း တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဟုဆိုလ်င္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား၊ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား၊ လြင္ျပင္က်ယ္မ်ားႏွင့္ လူတို႔ဖန္တီးထားေသာ ဆည္ေျမာင္းတာတမံႏွင့္တကြ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ လမ္းမ်ား အားလုံးအက်ဳံးဝင္ေပသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထားအေပၚမူတည္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြဲျပားသြားႏိုင္သည္၊ စစ္ေရးဗ်ဴဟာမ်ား ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ပင္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထားအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါေသးသည္။

ရခိုင္ေဒသ၏ ေျမမ်က္ႏြာသြင္ျပင္အေနအထားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ႐ိုးမေတာင္တန္းႏွင္႕ အျခားေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားအစု၊ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာဝေပါက္ပင္ႏွင္႕ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားအစု၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားႏြင္႕ ေရတံခြန္မ်ားအစု၊ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းအစု၊ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္အစု၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္အစု၊ ကမ္းေျခႏွင္႕ပင္လယ္ကၽြန္းမ်ားအစု၊ ရခိုင္ေဒသမွတဆင္႕ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔သို႔လည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယသို႔လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအစု ဟူ၍ အနည္းဆုံး အစု႐ွစ္စုခြဲ၍ နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္အရ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို ေတာင္ေပၚေဒသ၊ ေျမလတ္ေဒသ၊ ေျမျပန္႔ေဒသ၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ပင္လယ္ကၽြန္းစုေဒသ အပိုင္း ငါးပိုင္းခြဲ၍ေလ့လာၾကရာ ရခိုင္ေဒသသည္ ထိုငါးပိုင္းစလုံးႏွင္႕ အႀကဳံးဝင္ေနသျဖင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အားသာခ်က္႐ွိေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ နယ္ေျမေဒသေကလးတစ္ခုတြင္ အားသာခ်က္အားလုံး စုေပါင္းတည္႐ိွေနသည္ျဖစ္ရာ ေကာင္းစြာအသုံးျပဳတတ္မည္ဆိုပါက ေန႔ခ်င္းရက္ခ်င္း ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသြားႏိုင္ေသာ ပထဝီအေနအထားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္။

(၆) လူဦးေရတည္ရွိမႈပုံသ႑ာန္ (Demography)  

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ ေကာက္ယူေလ့ရွိၾကေသာ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ လူဉီးေရ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈပုံစံကိုေလ့လာရန္ အေကာင္းအဆုံးဥပမာျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ထိုတိုင္းျပည္၏ စုစုေပါင္းလူဉီးေရ၊ က်ားမအခ်ိဳး၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာဉီးေရ၊ ဝင္ေငြအဆင့္အတန္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္တည္ရွိမႈ၊ ကေလးႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈအေျခအေန၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေနအထား စသည္တို႔ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈတိုင္းတာ၍ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲတည္ျခင္းစေသာ လက္ရွိအေနအထားမွန္ကို သိႏိုင္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာကိုပါ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈပုံသ႑ာန္သည္လည္း ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

လူဦးေရမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အင္အားပိုေကာင္းၾကသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လူဦးေရမ်ားၿပီး တိုင္းျပည္ဆင္းရဲလ်င္ တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ သေဘာတရားရွိတတ္သည္။ ေမြးကင္းစကေလးမွစ၍ ေသခါနီးအထိရွိေသာ ပမာဏကို စုစုေပါင္းလူဦးေရ (Population) ဟု နားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုလူဦးေရမ်ားတိုင္း တိုင္းျပည္အင္အားပိုေကာင္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ထိုလူဦးေရထဲတြင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားအင္အား (Workforce) မည္မွ်ရွိသည္၊ ပညာရွင္အဆင့္ရွိေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ (Human Resource) မည္မွ်ရွိသည္ စေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကသာ ပို၍အေရးပါသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ အေရအတြက္ (Quantity) ေရာ အရည္အခ်င္း (Quality) ပါ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔သည္ ယေန႔ကမာၻေပၚရွိ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါေနၾကေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပိုင္းတြင္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားထက္ အေရအတြက္ အဆမတန္နည္းေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကို တိုင္းျပည္၏အင္အားပိုင္းတြင္ လိုက္မမီႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ စသျဖင့္ အဖက္ဖက္က အင္အားႀကီးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လ်င္ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းႀကီးၿပီး လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈပိုမ်ားေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ သူမ်ားထက္ႏွာတစ္ဖ်ားသာသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအထဲတြင္မွ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ပိုသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ထိပ္ဆုံးတြင္ ပို၍ေတြ႕ရေပသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ေလးသန္းခန႔္ပင္ မရွိေသာ ရခိုင္ေဒသသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးသေဘာ တရားအရဆိုလ်င္ လူဦးေရဖက္တြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအထဲတြင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္သုံးရာေက်ာ္ရွိေသာ အိႏၵိယႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရသန္းေပါင္း တစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ့္ငါးသန္းခန႔္ရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္လည္းေကာင္း နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသးသည္။ ထို႔အျပင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအမ်ားအျပား တည္ရွိရာေဒသလည္းျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရရႈေဒါင့္အရဆိုလ်င္ ရခိုင္ေဒသသည္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ လူဦးေရမ်ားကို လူဦးေရတိုးပြားေအာင္ စီမံကိန္းခ်ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ မည္သို႔မွ် ယွဥ္ႏိုင္စရာ မရွိေပ။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပိုင္းတြင္လည္း ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ အလြန္အားနည္းေနေပေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသကို ဉီးေဆာင္မည့္ အစိုးရသည္ ဤအားနည္းခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းကာ အားသာခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးတတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေမြးထုတ္ျခင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ အသုံးျပဳသည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (Users Society) မွ ထုတ္လုပ္သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (Producers Society) ျဖစ္ေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္ကာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ ႀကိဳးစားပ်ိဳးေထာင္တည္ေဆာက္ကာ ထုတ္လုပ္မႈလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သို႔ပါ ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔ႏွင့္ လူဦးေရအလြန္မ်ားေသာ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးေဈးကြက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ အေရးႀကီးဆုံးမွာ အားနည္းခ်က္ကို အားသာခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈနည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

လူဦးေရငါးသန္းေက်ာ္ရွိေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ လူဦးေရကိုးသန္းေက်ာ္မွ်သာရွိေသာ အစၥေရးႏိုင္ငံတို႔သည္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ လူဦးေရနည္းေသာ္လည္း လူဦးေရမ်ားေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကို ေဈးကြက္ႀကီးမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳကာ လူကုန္ထံမ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အားတက္သေရာလိုက္ပါ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကေသာ ထိုႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွာ လူဦးေရနည္းျခင္းတည္းဟူေသာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေနေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုကို အားသာခ်က္အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

(၇) သဘာဝသယံဇာတရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ (Natural Resources)

သဘာဝသယံဇာတရွိတိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သဘာဝသယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းႀကီးတစ္ရပ္ထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ သဘာဝသယံဇာတသည္ သူ႔နဂိုအတိုင္းပင္ အဖိုးတန္ေနၿပီး ၎ကို နည္းပညာႏွင့္သာ ထပ္ေပါင္းထည့္ႏိုင္ပါက တန္ဖိုးပိုျမင့္လာေသာ သေဘာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝသယံဇာတတို႔မည္သည္ ထိုက္တန္သူတို႔၏ လက္ထဲတြင္မေရာက္ပါက သယံဇာတက်ိန္စာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသက္ေရာက္ကာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈသံသရာထဲသို႔ပါ ဆြဲေခၚသြားတတ္သည့္ သဘာဝလည္းရွိေနတတ္သည္။

ရခိုင္ေဒသသည္ သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝေသာ ေဒသတစ္ခုတြင္ပါဝင္သည္။ ရခိုင္ေဒသ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားရေသာ္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ (Natural Resources)၊ ကိုလိုနီအေမြအႏွစ္ (Colonial Heritages) ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ (Cultural Heritages) ဟူ၍ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးခန႔္ ခြဲျခားရႈျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ား၊ သစ္ေတာ ဝါးေတာႀကီးမ်ား၊ ေရတံခြန္မ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား၊ ေရခ်ိဳျမစ္ႀကီးမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား၊ ေျမျပန႔္လြင္ျပင္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ လမ္းခင္းေက်ာက္၊ သဲ၊ ထုံးေက်ာက္ႏွင့္ မာဘဲလ္ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးမ်ား၊ သံသတၱဳ႐ိုင္းမ်ား၊ ကြၽန္းမ်ား၊ကမ္း႐ိုးတန္း ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းေဆာက္လုပ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာ တည္ရွိေနသည္။ ကိုလိုနီအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ မီးျပတိုက္မ်ား ႏွင့္ ရထားလမ္း၊ အေဆာက္အအုံစေသာ အေမြအႏွစ္မ်ား စသည္ျဖင့္ေတြ႕ရၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေနျဖင့္လည္း ဓညဝတီေခတ္မွသည္ ေျမာက္ဦးေခတ္တိုင္ေအာင္ ျဒပ္ရွိႏွင့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္မ်ိဳးလုံး စုံလင္မ်ားျပားစြာ တည္ရွိေနပါေသးသည္။

ေဖာ္ျပပါအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထပ္မံ၍အုပ္စုခြဲရေသာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဇုံမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္ ဟူ၍ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေရတံခြန္မ်ား၊ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာႀကီးမ်ား၊ ကိုလိုနီအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ရခိုင္လူဦးေရ၏ အနည္းဆုံး ဆယ္ပုံတစ္ပုံခန႔္ကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရျပင္မွ ပုလဲ၊ ငါးပုစြန္၊ ဆား ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြင္ျပင္က်ယ္မ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား၊ ေရခ်ိဳျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းအင္းအိုင္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဆန္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ ငါး၊ ေရသန႔္မ်ားကိုသာ စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ရခိုင္ေဒသရွိ ေလးသန္းခန႔္ေသာ လူဦးေရအတြက္ ဖူလုံႏိုင္သည္သာမကဘဲ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔တိုင္ေအာင္ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

ကမ္းလြန္ပင္လယ္ထဲရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းရွိ ေရနံတြင္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါကႏိုင္ငံျခားေငြကို သန္းခ်ီရရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အလြန္အသုံးဝင္ေသာ မာဘဲလ္ေက်ာက္မ်ားသည္ ေတာင္ကုတ္႐ိုးမတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၾကည့္မဆုံးႏိုင္သည္ထိ မ်ားျပားစြာတည္ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားစက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားအျဖစ္ သံသတၱဳႏွင့္ ထုံးေက်ာက္မ်ားသာမက တိုက္ေတနီယမ္သတၳဳသည္ပင္ ရခိုင္ေဒသတြင္ရွိေနသည္ဟု တခ်ိဳ႕သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ စိုင္းဒင္၊ ဇီးေခ်ာင္း၊ အမ္းေခ်ာင္း၊ သူေဌးေခ်ာင္းစေသာ ေရတံခြန္ ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ တစ္ဆယ္ေက်ာ္ကိုအသုံးျပဳ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္သာ ထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါကလည္း ရခိုင္ေဒသတစ္ခုလုံးကို မီးထိန္ထိန္လင္းေစႏိုင္သည္သာမက ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ထိပါ လွ်ပ္စစ္ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ ဤသဘာဝတရား၏ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားကို လူ႔လုပ္အားႏွင့္ နည္းပညာတို႔ကိုသာ ထပ္ေပါင္းထည့္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ရခိုင္ေဒသသည္ တန္ခိုးရွင္တို႔က ဖန္ဆင္းသည့္အလား ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ႀကီးပြားတိုးတက္လာရန္သာ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သယံဇာတသည္ သုံးတတ္လ်င္ေဆးျဖစ္ႏိုင္သလို မသုံးတတ္လ်င္ ကပ္ဆိုးႀကီးတစ္ခုပမာ ဒုကၡေပးတတ္သည့္ သဘာဝလည္းရွိေနတတ္ေပသည္။ ဤမွ် ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝသည့္ ေဒသသည္ လက္ရွိအေျခအေနကဲ့သို႔ အဖက္ဖက္ကခြၽတ္ၿခဳံက်ကာ ဆင္းရဲမြဲတည္ေနခဲ့ရသည္မွာ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ပန္းပြင့္လ်င္ ပ်ားပိတုန္းမ်ား ေရာက္လာတတ္ၾကသကဲ့သို႔ပင္ အဖိုးတန္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ရခိုင္ေျမသို႔လည္း ေလာဘသားေကာင္မ်ား တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ ေရာက္လာေနခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုလ်င္ မည္သူမွ် ျငင္းအံ့မထင္ေပ။ ၁၅ ရာစု ၊ ၁၆ ရာစုတြင္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ႀကီးပြားတိုးတက္ေနခဲ့ေသာ ရခိုင္ေဒသကို မဂိုဘုရင္တို႔က ရန္စက်ဳးေက်ာ္ဖူးခဲ့ၾကသလို ျမန္မာဘုရင္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘုရင္တို႔ကလည္း မရမက က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္မွာ အဖိုးတန္နယ္ေျမျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆိုလွ်င္ ျငင္းအံ့မထင္ေပ။ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မိုင္ေထာင္ခ်ီေဝးကြာေသာအရပ္မွပင္ တ႐ုတ္တို႔ေျခကုတ္ယူလာခဲ့ၾကသည္။ ၎နည္းတူ ကုလားတန္စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အိႏၵိယတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ကိုရီးယားဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအမည္ျဖင့္ ကိုရီးယားႏွင့္ သူ႔အေပါင္းပါအုပ္စုတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ေနပူေတာင္စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ သူ႔ေရာင္းရင္းတို႔ကလည္းေကာင္း ရခိုင္ေဒသသို႔ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေနၾကသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားကို ဥေပကၡာျပဳကာ မိဘပိုင္ပစၥည္းသဖြယ္ ထုခြဲေရာင္းခ်ေနၾကသည္မွာ အလြန္ လူသားမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ လြန္မည္မထင္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုံဥပေဒအရ “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို အထူးစီးပြားေရးဇုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိရာ ရခိုင္ျပည္သားမ်ားက သေဘာမတူေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီတို႔ ႏွစ္ဉီးႏွစ္ဖက္သေဘာမွ်ၾကလ်င္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။

အရင္းအျမစ္တစ္ခု၏ မူလပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူၾကည္ျဖဴမႈကို မရယူဆိုကတည္းက ထိုစီမံကိန္းသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပေနၿပီျဖစ္ေပသည္။ အမွန္အားျဖင့္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ဆိုလ်င္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားေရးအေပၚထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (Social Impact Assessment-SIA) ကိုလည္းေကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (Environment Impact Assessment-EIA) ကိုလည္းေကာင္း တာဝန္ရွိသူအစိုးရႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီတို႔က တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူကာ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုလည္း ရယူရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံတတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (Responsible Businesses) ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔သို႔မဟုတ္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ဆႏၵျပကန႔္ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေက်ာက္ျဖဴ - ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဒသခံငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာထိခိုက္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း စီမံကိန္းမ်ားက ရရွိေသာ အက်ိဴးရလာဒ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ခ်ျပရန္လိုအပ္ေပသည္။ မည္သည့္စီမံကိန္းက ဝင္ေငြမည္မွ်ရရွိသည္၊ ထိုဝင္ေငြမ်ားကို မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္မွ်သုံးစြဲေနသည္၊

ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ မည္မွ်ခြဲေဝခ်ထားေပးသည္တို႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ ေ႐ႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းက ႏွစ္စဥ္ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီကာ ဝင္ေငြရရွိေနေသာ္လည္း ထိုဝင္ေငြမ်ား မည္သည္ကိုေရာက္၍ မည္သို႔ေပ်ာက္သြားသည္ကို ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား သိရွိခြင့္မရသည့္အတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ျဖစ္ေနရေသာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခားတိုးပြားလာမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈအလြဲမ်ားသာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ သယံဇာတေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ မေက်နပ္စိတ္မ်ား ေပါင္းစည္းသြားကာ စစ္ေရးေရခ်ိန္မ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာမည္မွာ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သယံဇာတခြဲေဝမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍သာ စစ္ပြဲမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ဆိုပါက သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးထက္ ပဋိပကၡဖက္သို႔သာ ဦးတည္ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေပသည္။

သယံဇာတကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚရေသာ ပဋိပကၡမ်ားရွိေနျခင္းကို သယံဇာတက်ိန္စာ (Resource Curse) ဟူ၍ ေခၚဆိုၾကေပရာ ရခိုင္ေဒသသည္လည္း သယံဇာတက်ိန္စာမိႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ရွိေနေၾကာင္းကို အထူးသတိထားၾကရေပမည္။ သယံဇာတက်ိန္စာ သင့္ေနေသာေဒသသည္ ပဋိပကၡသံသရာထဲတြင္ ႏွစ္ေမ်ာေနရသည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားႏွင့္ လုံးပန္းေနရကာ အဆင္းရဲႀကီးဆင္းရဲလ်က္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝၾကရသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

အတိုခ်ဳပ္ရေသာ္ ရခိုင္ေဒသသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားရႈေဒါင့္မ်ားအရ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္မွန္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္တခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမပိုင္နက္၊ ေရပိုင္နက္ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူေလးသန္းခန႔္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ၿခံဝင္းအက်ယ္ႀကီးပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အိမ္ရာေျမသူေဌးပမာ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနထိုင္ႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း စီးပြားဖက္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလ်င္ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းအရ ထိုႏိုင္ငံမ်ားထဲက ျပည္နယ္တစ္ခုစာမွ်သာရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာအေနအထားအားျဖင့္လည္း ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တို႔ကို ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ထားရာ ေနရာျဖစ္သည့္အျပင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႏွစ္မ်ိဳးလုံးအတြက္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ အာရွကုန္းေျမအုပ္စု (Heart Land) အုပ္စုတို႔ၾကား စားကြက္လုၾကသည့္ေနရာတြင္ ပါရွိေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ အထူးသတိထားရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနေပသည္။

ႏိုင္ငံ၏ပုံသ႑ာန္အားျဖင့္လည္း ရွည္ေမ်ာေမ်ာအေနအထား ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ မတူကြဲျပားေသာအုပ္စုမ်ားပါ စုစည္းေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို အထူးဦးစားေပးအဆင့္ထားကာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ စည္း႐ုံးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုရႈေဒါင့္အရဆိုေသာ္လည္း ရခိုင္ေဒသတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံတတ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းမ်ားက်ေရာက္တတ္ျခင္း၊ ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္တတ္ျခင္း စေသာ သဘာဝ၏အဖ်က္စြမ္းအား (Natural Disasters) မ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္ ျဖစ္ေပရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားသာမက အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဤအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ မလိုမုန္းတီးသူမ်ားအတြက္ ခ်က္ေကာင္းတစ္ခုပမာ ႏိုင္ငံေရးကစားစရာ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ရႈေဒါင့္အရမူကား အထူးေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္သည့္ႏွင္းဆီခိုင္ ျဖစ္လာသည့္နည္းတူ အၿပိဳင္အဆိုင္ ခ်စ္ခြင့္ပန္လာၾကမည့္အေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္တတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

လူဦးေရအရဆိုလ်င္ကား ပထဝီႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားအရ အားနည္းခ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရခိုင္ေဒသသည္ လူဦးေရေဖာင္းပြမႈ အင္မတန္မ်ားေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္အျပင္ လူဦးေရသန္း တစ္ေထာင့္ေလးရာခန႔္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာရွိေသာ ေဒသတစ္ခုထဲဝင္ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားထဲ၌ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား (Skill Labours ) ႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ (Human Resources) ပါအလြန္နည္းသည့္အတြက္ တစ္ပါးႏိုင္ငံ၊ တစ္ပါးသူကို မွီခိုရမႈသည္လည္း ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးကိုလည္း အေရးႀကီးသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မဆိုင္းမတြ ေဖာ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

သယံဇာတရႈေဒါင့္အရဆိုင္လ်င္ကား ရခိုင္ေဒသကို ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ သယံဇာတက်ိန္စာေထာင္ေခ်ာက္ကို အထူးသတိထား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ရခိုင္ေဒသကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (Social Impact Assessment) ကိုလည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (Environment Impact Assessment) ကိုလည္းေကာင္း၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရးရပ္ဝန္း (Responsible Businesses Climate) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေငြရယူသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ( Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) ကိုလည္းေကာင္း စႏွစ္တက်ႏွင့္အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ေဒသ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏူန္း(၄၀%)ခန႔္ရွိၿပီး အားသာခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏုန္း(၆၀%)ခန႔္ထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းေျပာဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္တို႔မည္သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္အစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊အမ်ိဳးသားေရးအေျမာ္အျမင္သည္လည္း အဓီကအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနေပသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းေကာင္း ေရကိုခုတ္၍ ျပတ္ရွရာမထင္သကဲ့သို႔ တစ္သားတည္းရပ္တည္ကာ ရခိုင္ေဒသ၏ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါက ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရတည္ရွိေနေသာ အားနည္းခ်က္တိုင္းသည္ အားသာခ်က္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးႏိုင္ခဲ့ေသာ ရခိုင့္ေက်ာက္ေလွကား ေဝသာလီေခတ္ ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အျဖစ္ ေ႐ႊထီးေဆာင္းခဲ့ေသာ ၁၅ ရာစုေျမာက္ဦးေခတ္တို႔သည္ ဒ႑ာရီပုံျပင္သက္သက္ မဟုတ္ေပ။ ထိုေခတ္ထိုအခါတြင္ရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေပၚ ေကာင္းစြာအသုံးခ်တတ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေျမာ္အျမင္မ်ား၏ အသီးအပြင့္မ်ားအျဖစ္ စည္ပင္ဝေျပာတိုးတက္၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အလြန္ေျမဩဇာေကာင္းေသာေျမသည္ မစိုက္ပ်ိဳးဘဲထားသျဖင့္ ျမက္႐ိုင္းမ်ားေပါက္ကာ ေတာထူၿခဳံထူျဖစ္ေနေသာ္လည္း ထိုျမက္႐ိုင္းႏွင့္ ၿခဳံေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက ေျမႀကီးကေ႐ႊသီးသည့္ပမာ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ျဖစ္ေသာ ဤေျမကြက္ႀကီးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန႔္အတားမရွိဘဲ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး႐ိုက္သိမ္းခြင့္ ရရွိေရးပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေဇာ္ထြန္း (ေျမာက္ဦး)_ေရးသားသည္

Author: Admin