DMG ၊ ဒီဇင္ဘာ ၈

(REVIEW/ေဆာင္းပါး)
ႏိုင္ငံတစ္ခု ဆင္းရဲရျခင္း အေၾကာင္းတရားေလးပါးရွိေၾကာင္းကို ပိုးေကာ္လီယာေရးသား၍ ဂ်ဴးဘာသာျပန္ေသာ ေအာက္ေျခသန္းတစ္ေထာင္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေလ့လာမွတ္သားဖူးသည္။

၎တို႔မွာ (၁) - ျပည္တြင္း စစ္သံသရာထဲကို ေရာက္ေနရျခင္း (Conflict Trap)၊ သယံဇာတက်ိန္စာသင့္ေနရျခင္း (Natural Resource Trap)၊ (၃) - အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ားမရွိဘဲ ကုန္းတြင္းပိတ္ျဖစ္ေနရျခင္း (Landlocked with bad neighbours)၊ (၄)-တိုင္းျပည္အငယ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ အစိုးရေကာင္းမရွိျခင္း (Bad Governance in a small country) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ နိဂုံးသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံတြင္ အဆုံးသပ္မည္ေလာ၊ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ျပည္အျဖစ္ အဆုံးသတ္မည္ေလာ ဆိုသည္ကို မည္သူကမွ် တတ္အပ္ေျပာႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေသးေပ။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ “အထက္ေစ်း ေအာက္ေစ်း မရွိ” ဆိုေသာ စကားအရဆိုလ်င္ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အနည္းဆုံးကြန္ ဖက္ဒရိတ္ျပည္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ပိုးေကာ္လီယာေထာက္ျပေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုဆင္းရဲရျခင္း အေၾကာင္းတရားေလးပါးက အေရးပါေနမည္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ တစ္ခ်က္ခ်င္းကို ပထဝီႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားႏွင့္  ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ပါမည္။

(၁) ျပည္တြင္းစစ္သံသရာထဲကိုေရာက္ေနရျခင္း (Conflict Trap)

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္ ျဖစ္သည္ဟု အလြယ္နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အင္အားသည္ အမွန္တရားျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေျပာဆိုေရးသားၾကေသးသည္။ထိုယဥ္ေက်းမႈအရဆိုလ်င္ ရခိုင္ျပည္ကို လိုလားလ်င္ ရခိုင္ျပည္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္မွသာလ်င္ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ စစ္ဦးခ်ဳပ္က  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ေဒသကို ၇၅ % ထိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ နယ္ေျမ စိုးမိုးမႈအရ ၇၅%မွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိမွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးစေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳမ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ တိုင္းတာရေသာ္ ၇၅% ထိ ပိုင္ႏိုင္ထားႏိုင္ၿပီဟူ၍ကား ဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ေသးေပ။ ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ULA/AA) အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (State Building Functions) မ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Nation Building Functions) မ်ားကို  မည္မွ်ပင္ အရည္ခ်င္းရွိရွိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရက နားလည္လက္ခံႏိုင္မည္ဟူ၍ကား လက္ရွိအေနအထားအရ လုံးဝျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေပ။ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစေသာ အဖက္ဖက္က စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ရခိုင္ေဒသတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရကၡိဳင္ေဒသသည္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ေရရွည္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္ဟု သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ေဒသသည္ နယ္ေျမအေနအထားက်ဥ္းေျမာင္းၿပီး လူဦးေရအနည္းငယ္သာရွိေသာ ေဒသျဖစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးကြဲျပားစုံလင္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားစုံလင္မႈအပိုင္းတြင္ ေသးငယ္သည္ဟူ၍ကား ဆိုႏိုင္သည္မဟုတ္ေပ။ ဆင္လည္း ဆင္အေလ်ာက္၊ ပု႐ြတ္ဆိတ္ေလး ပု႐ြတ္ဆိတ္အေလ်ာက္ သူ႔အားနည္းခ်က္ႏွင့္သူ၊ သူ႔အားသာခ်က္ႏွင့္သူ ရွိၾကသည္ခ်ည္းသာျဖစ္ေပသည္။ လူမ်ိဳးဘာသာကြဲျပားစုံလင္မႈမ်ား ေလေလ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡပိုမ်ားေလျဖစ္ေပရာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Nation Building Functions) မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ေရတို၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားခ်ကာ စႏွစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ထိုသို႔ ကြဲျပားစုံလင္မႈမ်ားသည္ပင္ အလွတရားတစ္ခု ျဖစ္မလာေတာ့ဘဲ တိုင္းျပည္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ကြန္ဖက္ဒရိတ္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္ပင္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း အဖိုးတန္ေသာလြတ္လပ္မႈတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးဆိုလ်င္ မေလာင္ခင္တားဆိုသည့္အတိုင္း ျပည္တြင္းစစ္မီးကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္း ေသးေသးကေလးက အစ အထူးအေလးထားကာ ဖယ္ရွားသြားၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

(၂) သယံဇာတက်ိန္စာသင့္ေနရျခင္း (Natural Resource Trap)

သဘာဝသယံဇာတေပါ ႂကြယ္ဝလ်က္ အဆင္းေရးႀကီးဆင္းရဲေနၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ မ်ားစြာရွိေနေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႀကီး ၈ မ်ိဳးရွိေပရာ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႔က တိုင္း ၇ တိုင္းအျဖစ္ ယူထားၿပီး က်န္တိုင္းရင္းသား ၇ မ်ိဳးတို႔ကမူ ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စေသာ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနားသတ္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေနၾကၿပီး သဘာဝသယံဇာတအမ်ားစု စုေဝးတည္ရွိေနရာေဒသ လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတမွထြက္ရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုခြဲေဝရယူၾကရာ၌ ဗမာက ၇ ေဝစုရရာတြင္ က်န္တိုင္းရင္းသား ၇ မ်ိဳးက တစ္စုစီသာရရွိၾကသျဖင့္ မွ်တမႈမရွိဟုဆိုၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။ တို႔အျပင္ ဗမာလူ မ်ိဳးႀကီးဝါဒကို စြဲကိုင္ထားၾကေသာ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ လူတစ္စုက အမ်ိဳးသားေရးကို အေၾကာင္းျပကာ လူတစ္စု ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဓိကစီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာ စုေဝးထားရွိျခင္း (Economic Centralization)၊ အဓိကပညာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာ စုစည္းထားရွိျခင္း (Education Centralization)၊ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွန္သမွ်ကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာ စုၿပဳံတည္ရွိေစျခင္း (Centralized Administration And Management) တို႔ျဖင့္ မညီမွ်မႈႏွင့္ မမွ်တမႈမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆိပ္သင့္ေစခဲ့ေပသည္။ အလြတ္သင္ ပညာေရးစႏွစ္ကို စနစ္တက်ပုံေဖာ္ကာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းႀကီးစိုးေရး၊ ဘာသာတစ္ခုတည္း လႊမ္းမိုးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးတည္းႀကီးစိုးေရး စသည္တို႔ကို ပညာေရးတြင္တစ္ဖုံ မီဒီယာမ်ားႏွင့္တစ္မ်ိဳး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ မယုံၾကည္မႈမ်ားသာ တစ္စတစ္စ တိုးပြားလာခဲ့ၾကရသည္။ ပန္းမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေမႊးႀကိဳင္စြာ ဖူးပြင့္ေဝျဖာ ထုံသင္းေနရမည့္ ျမန္မာ့ေျမတြင္ ပန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကသာ ထင္ထင္ရွားရွားေနရာယူႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည္မွာ အလြန္ အေျမာ္အျမင္နည္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကရမည္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

အေျမာ္အျမင္နည္းသူတို႔က တိုင္းျပည္အာဏာကို မတရားရယူလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သားေကာင္းရတနာေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ႏွင့္ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကို စတည္းခဲ့ၾကရ႐ုံမွ်မက တတ္သိပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ အလုပ္အေကြၽးျပဳရျခင္း (Brain Drain) ျဖစ္ကာ မ်ိဳးဆက္မ်ားအလြန္နစ္နာခဲ့ၾကရသည္။ သူႀကီးမေကာင္း႐ြာဆူ၊ မင္း မေကာင္း ျပည္ဆူ ဆိုသည့္အတိုင္း တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆက္ဆက္တို႔၏ မ႐ိုးသားမႈမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စည္းလုံးမႈၿပိဳကြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္သံသရာထဲတြင္ ဝဲဝဲလည္ကာ ကမာၻ႔အလည္မွာ မ်က္ႏွာငယ္ ေနၾကရေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းထဲတြင္ ပါေသာ “တရားမွ်တ ၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္မေသြ” ၊ “ခြင့္တူညီမွ်ဝါဒျဖဴစင္ သည့္ျပည္” စေသာ အႏွစ္သာရလွလွကေလးမ်ားမွာ ေလထဲတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရသည္မွာ ရင္နာဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲဆင္ေနၾကေသာ ရခိုင္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳမီ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (EIA/SIA) တို႔ကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ တာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူအျပည့္အဝ ရွိရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝသယံဇာတမွ ရေငြသုံးေငြမ်ားကို ျပည္သူမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိခြင့္ (EITI) ကိုလည္း အာမခံခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သံသယႏွင့္မယုံၾကည္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစကာ ပဋိပကၡႏြံထဲသို႔ ထိုးက်သြားႏိုင္သည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

(၃) အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ားမရွိဘဲ ကုန္းတြင္းပိတ္ျဖစ္ေနရျခင္း (Landlocked with bad neighbours)

ရခိုင္ေဒသသည္ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ျပည္ပင္ရွိေစ၊ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္လာပါေစအုံး ျမန္မာ၊ ဘဂၤလား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ကကား ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအခ်က္တြင္ ရခိုင္ေဒသသည္ ကမ္း႐ိုးတမ္းေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဘဂၤလားသည္ တ႐ုတ္၏ စီးပြားဖက္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာ တည္ရွိေနေသာ ရခိုင္ေဒသအတြက္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေနေပသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ-အိႏၵိယ-ဘဂၤလားေဒရွ႕္ ေလးႏိုင္ငံစီးပြားေရးစၾကၤ့လမ္းကို တ႐ုတ္ဦးေဆာင္၍ ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံထားရွိလ်က္ရွိရာ ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတခ်ိဳ႕ကို ျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုအက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ အခန္းက႑သည္လည္း တစ္ခန္းတစ္က႑ အေရးပါလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္လာရမည့္ အလားအလာရွိ ႏိုင္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထာဝရ ရန္သူ၊ ထာဝရမိတ္ေဆြဟူ၍ကားမရွိဘဲ အက်ိဳးစီးပြားကသာ အဓိကျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။ တ႐ုတ္တို႔၏ ခါးပတ္တစ္ကြင္း လမ္းတစ္စင္းစီမံကိန္း (Belt And Road Initiative) အရ ရခိုင္ေဒသသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ခါးပတ္ (Belt) ဟု တင္စားထားေသာ ကုန္းလမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ Road ဟု ေခၚေသာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ႏွင့္ ေရလမ္းခရီးသည္လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္ျဖစ္ေပရာ ရခိုင္ေဒသ၏တည္ၿငိမ္ေရးသည္   တ႐ုတ္တို႔၏ အထူးလိုလားခ်က္တစ္ခုျဖစ္မည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ေဒသသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ မလကၠာေရလက္ၾကားရန္ကိုေက်ာ္လြန္၍ စြမ္းအင္တင္ပို႔ရာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေနျပန္ေပရာ မည္မွ်ပင္အင္အားႀကီးေစကာမူ ၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာရွိေနသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔၏ အယုံအၾကည္ပ်က္မည့္ကိစၥကို တ႐ုတ္တို႔လုပ္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ ရခိုင္တို႔အတြက္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနေသာအခါ တန္းတူရည္တူသတ္မွတ္မခံရႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ျပည္တြင္းအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ (internal sovereignty) ကို ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ႏိုင္လ်င္ကား အခ်ိဳးေျပာင္းသြားမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

အိႏၵိယအတြက္ဆိုလ်င္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေကြ႕ဝိုက္ေနၿပီး တ႐ုတ္၏နယ္စပ္ေဒသတြင္တည္ရွိေနေသာ မစၨဴရန္အစရွိေသာ အေရွ႕ေျမာက္ (၇) ျပည္နယ္၏ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရခိုင္ေဒသ၏ အေရးအပါဆုံးျမစ္ျဖစ္ေသာ ကုလားတန္ျမစ္က အထူးအေရးပါေနေပသည္။ အျခားအိႏၵယေဒသ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အေသြးအေရာင္ေရာ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာပါမတူညီသည့္ ထိုကုန္းတြင္းပိတ္နယ္ေျမ (၇) ခုသည္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္မရွိသည့္အတြက္ ကလကတၱား၊ နယူးေဒလီ စေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းကို အေျချပဳထားေသာ ကုလားတန္စီမံကိန္းက အထူးအေရးပါေနေပသည္။ ထိုေဒသသည္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ အထူးလႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားေသာ ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ အခန္းက႑က တစ္ဖန္ျပန္အေရး ပါလာမည္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ အင္အားအနည္းငယ္သာ ရွိစဥ္ကာလက အိႏၵိယသည္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းက ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အား အာ႐ုဏ္ဦးစစ္ဆင္ေရး အမည္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါေသးသည္။ သူ႔တို႔၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အိပ္မက္ျဖင့္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကေသာ ကသည္းႏွင့္ နာဂေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရသြားလ်င္ ပိုမိုအင္အားျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အျပင္ ကုလားတန္စီမံကိန္းကို ကာကြယ္လိုျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးက အျမစ္မျပတ္သည့္အျပင္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပို၍အင္အားေကာင္းလာခဲ့ေပရာ အိႏၵိယ၏ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈသည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ အက်ိဴးတူပူးေပါင္းေရးဖက္ကို ပို၍အာ႐ုံေရာက္လာခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္လ်င္လြဲမည္မထင္ေပ။ ေတာ္လွန္ေရးကာလတုန္းက ရခိုင္ေဒသတြင္ ခိုလႈံဖူးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာရရွိထားၾကေသာ မစၨဴရန္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက ရကၡိဳင့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကသာ လက္ေတြ႕က်ေသာ အေျဖျဖစ္မည္မွန္း သိၾကမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ရခိုင္တို႔အေနျဖင့္မူလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စိုးမိုးေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္အာရွ၏က်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္မိတ္ေဆြေကာင္းအျဖစ္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို အထူးအာ႐ုံစိုက္ကာ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီက်ားႀကီးႏွင့္ ကြန္မ်ဴနစ္ဆင္ႀကီးႏွစ္ေကာင္ၾကားတြင္ အတိတ္တစ္ေခတ္က ဝံလက္ငွက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ရေပမည္။ ႐ိုးမတစ္ခြင္တြင္ အမဲလိုက္၍ ပင္လယ္ျပင္တစ္ခြင္တြင္ ငါးဖမ္းစားတတ္ေသာ ဝံလက္ငွက္တစ္ေကာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုးထ လာႏိုင္ေသာ ပထဝီအေနအထားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ျဖစ္သျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေရပက္မဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကသာ အခရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ လူတစ္ရာသာဆန႔္ေသာ ကားတစ္စီးတြင္ လူတစ္ရာ့ငါးဆယ္ခန႔္ တိုးၾကပ္စီးကာ ခရီးႏွင္ေနသည္ႏွင့္တူေပရာ မလႈပ္မရွက္ပဲ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္စီးနင္း လိုက္ပါေမာင္းနင္ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို အထူးအေလးေပးေဆာင္႐ြက္ေနရမည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းတစ္ေလ်ာက္လုံးတြင္ ရခိုင္၊ မရမာ၊ သကၠမစေသာ ရခိုင္၏ညီကိုရင္းမ်ား ေနထိုင္ေနၾကသည္ျဖစ္ေပရာ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကို ရန္သူလိုသေဘာထား ဆက္ဆံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ရန္သူလိုဆက္ဆံလ်င္လည္း အက်ိဳးမရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ကိုယ္က်ိဳးနည္းဖို႔သာရွိေလမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက ပါကစၥတန္လိုလားေသာ အုပ္စုႏွင့္ အိႏၵိယလိုလားေသာ အုပ္စုတို႔ အားၿပိဳင္မႈမ်ားေပၚေပါက္ကာ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္သည့္အေနအထားထိရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုက သေဘာာေပါက္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ထဲတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ သေဘာထားေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏သေဘာထားမွာ တင္းမာမႈရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေပၚသေဘာထားကိုကား မသိက်ိဳးကြၽံျပဳထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေပၚ ရန္သူကဲ့သို႔ သေဘာထားလ်င္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းလႈပ္ခတ္မႈမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားအမ်ားစြာရွိေနေသာ ေဒသျဖစ္ေန၍ လည္းေကာင္း လက္ေရွာင္ေနျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ သုံးသပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စစ္တပ္တို႔၏ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမရွိခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားကလည္း အရင္း ခံအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုအျဖစ္ရွိႏိုင္သည္ဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ရခိုင္ေဒသအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းမျဖစ္ႏိုင္ဆိုလ်င္ေတာင္မွ ရန္သူျဖစ္လာႏိုင္ေျခမရွိဟုပင္ သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က အာဏာရယူၿပီးခ်ိန္မွစတင္၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စစ္ေရးအားၿပိဳင္ေနမႈမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခန႔္မွန္းေျပာဆိုရန္ခက္ေသးသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ဆိုလ်င္ အမာအင္အား (Hard Power) ႏွင့္ အေပ်ာ့အင္အား (Soft Power) တို႔ အားၿပိဳင္ၾကလ်င္ အမာအင္အားကအႏိုင္ရေလ့ရွိတတ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္တူ၊ ခံယူခ်က္တူ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းထားေသာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အေပ်ာ့အင္အားကိုေက်ာ္လြန္၍ အမာဖက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စနစ္က်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈကို မေရာက္ႏိုင္လ်င္ကား ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ရန္ လြယ္ကူႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ အခ်င္းခ်င္းစစ္ၿပိဳင္ခင္းရင္း ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျဖစ္လာၾကလ်င္မွ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုလ်င္ တိုင္းျပည္နာသည္သာ အဖတ္တင္က်န္ရစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ေဒသအတြက္မူကား မည္သူပင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစကာမူ ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးအိမ္မက္ႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။

အေပးအယူအေလ်ာ့အတင္းလုပ္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။ ညႇိႏႈိင္း၍ မရလ်င္ကား စစ္ပြဲမ်ားတစ္ဖန္ျဖစ္ၾကဦးမည္ခ်ည္းသာျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ရခိုင္ႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ရာစုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္တိုင္ ေအးအတူပူအမွ်ေနလာၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ရန္ဖက္ကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟူ၍ကား မဆိုႏိုင္ေပ။ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္ေပ။ ညီကိုရင္းကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ်တေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိူင္မွ ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ရခိုင္ေဒသ၏ စစ္ေရးစီးပြားေရးအင္အားႀကီးထြားလာျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္မလာႏိုင္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ေပရာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာလ်င္ အျခားေသာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝင္ေရာက္ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူ တားျမစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို တန္းတူရည္တူ သေဘာထားကာ တည္ေထာင္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကသာ ဤအေျခအေနမ်ိဴးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပရာ  လက္ရွိအေျခအေနတြင္ကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ်သာျဖစ္ေနေပအုံးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္အားသည္အမွန္တရား (Might is power) ဟူေသာ သေဘာတရားကသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ လုပ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ရကၡိဳင့္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ထိုသေဘာတရားတြင္ ရပ္တည္ကာ မိမိတို႔၏အမ်ိဴးသားအက်ိဴး စီးပြားမထိခိုက္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ကာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး (State Building) ႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး (Nation Building) တို႔ကိုသာ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပသည္။  

(၄) တိုင္းျပည္အငယ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ အစိုးရေကာင္းမရွိျခင္း (Bad Governance in a small country)
 ေခါင္းေဆာင္ကို (၁) အေပးသာရွိ၍ အယူမရွိေသာေခါင္းေဆာင္၊ (၂) အယူသာရွိ၍ အေပးမရွိ ေသာေခါင္းေဆာင္၊ (၃) အယူမ်ား၍ အေပးနည္းေသာေခါင္းေဆာင္၊ (၄) အေပးမ်ား၍ အယူနည္းေသာေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားေဖာ္ျပရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိခဲ့ေသာ အစိုးရမင္းအဆက္ဆက္တို႔မွာ နံပတ္(၂)ႏွင့္ နံပတ္(၃) ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ အမ်ားစုရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သေဘၤာမာလိန္မႉးမေကာင္းလ်င္ ခရီးသည္အားလုံး ေဘးဆိုက္ရသကဲ့သို႔ပင္ တိုင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတို႔မေကာင္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး ဆင္းရဲျခင္းအငတ္ေဘးကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္စေသာ လက္နက္ေဘးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကပ္ေရာဂါေဘးမ်ားကိုလည္းေကာင္း အလူးအလဲခံစားေနၾကရသည္ဟုဆိုလ်င္ လြန္ရာက်မည္မထင္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားရွိေသာ တိုင္းျပည္သည္ တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားမရွိေသာ တိုင္းျပည္သည္ ကပ္သုံးပါးဆိပ္ရသည္ခ်ည္းသာျဖစ္ေပသည္။

လီကြန္းယုကဲ့သို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ တံငွာသည္႐ြာသာသာ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕ကေလးမွ ခ်မ္းသာႀကီးပြားတိုးတက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံငယ္ကေလးတစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ဦးေနဝင္းကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုရရွိခဲ့သျဖင့္ ကုေဋေႂကြေသာ သူေဌးသားဘဝမွ သူေတာင္းစားပမာျဖစ္သြားခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရွိျခင္း/မရွိျခင္း တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပရန္ အေကာင္းဆုံးဥပမာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပပါဆိုလ်င္ တိုင္းျပည္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕ဘဝထဲသို႔ ရယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (Needs) ႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား (Wants) မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေျပာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက မိမိဦး ေဆာင္သည့္ျပည္သူမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိမ္မက္ (Dreams) ေပးစြမ္းႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအိပ္မက္မ်ားအမွန္တကယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္လည္း မိမိ၏ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ အရယူႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမ်ားကို ကိုယ္တိုင္တင္ေခါင္းေဆာင္မႈ (Autocratic Leader)၊ အမ်ားတင္ေခါင္းေဆာင္မႈ (Democratic or Participative Leader)၊ တန္းတူေခါင္းေဆာင္မႈ (Declarative or laissez faire leader) ႏွင့္ စုေပါင္းဦးေဆာင္ေခါင္းေဆာင္မႈ (Group Leader) ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားႏိုင္ေပရာ မည္သည္က ပိုေကာင္းသည္ဟူသည္မွာကား ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အသိပညာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္ပညာရင့္က်က္မႈအေပၚတြင္မူတည္ကာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ကြန္မ်ဴနစ္အေတြးအေခၚမ်ား ႀကီးစိုးေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈေပးလ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားရွင္သန္ေနေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္လည္း အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္ခံၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိဦးေဆာင္မည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ မတူညီေသာ သမိုင္း ေနာက္ခံယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိေနေသာ ေဒသမ်ိဳးတြင္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ (Collective leadership or Group leader) စနစ္ကို မက်င့္သုံးခဲ့ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ေခါင္း ေဆာင္တက္လုပ္ေသာ စနစ္ (သို႔) အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္ (Autocratic Leadership) ကိုအသုံးျပဳခဲ့ျခင္းမွာ လြန္စြာအေျမာ္အျမင္နည္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီဟု အမည္တပ္ခဲ့ေသာ စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီကိုေခါင္းစိုင္တပ္ကာ အာဏာရွင္ဆန္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္ (Winner Take All Policy) ျဖင့္ သြားခဲ့ၾကသျဖင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ လြန္စြာနစ္နာခဲ့ရသည္ခ်ည္းသာျဖစ္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရအားျဖင့္ လူမ်ားစုကအာဏာရၿပီး လူနည္းစု၏အခြင့္အေရးကိုပါ ကာကြယ္ရမည္မွန္ေသာ္လည္း မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ျဖစ္တည္မႈအရ လူနည္းစုမ်ားကပါ အာဏာ ယႏၲယားတြင္ တန္းတူပါဝင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သင့္ေပသည္။

လုံၿခဳံၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစိုင္တစိုက္သြားလိုလ်င္ လူမ်ိဳးတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာမူဝါဒ (All inclusive Policy) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တစ္ခုကိုမဆို အခုေရတြင္းတူး၊ အခုေရ ၾကည္ေသာက္ဆို၍ကား ရႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိသည္ကိုကား နားလည္လက္ခံေပး၍ရႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက တိုင္းျပည္အာဏာကို ရသည့္နည္းျဖင့္ မင္းမူႀကီးစိုးခဲ့ၾကသူတို႔မွာကား အာဏာယစ္မူး ေနခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္ ခက္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီေပသည္။

ဤေနရာတြင္ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ULA/AA ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အက်ဥ္းမွ်ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနားလည္ရေသာ္ အဓိကအဆင့္ (၇) ဆင့္ျဖင့္ ရႈျမင္ႏိုင္ေပသည္။ (၁) ရခိုင့္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္တစ္ခုကို မဟာမိတ္ေကာင္းမ်ား၏ နယ္ေျမတြင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း (Forming Military Force)၊ (၂) မည္သည့္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းကမွ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ျပင္းထန္ေသာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရခိုင္ေျမေပၚတြင္ ျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္း (Military Performances)၊ (၃) ရခိုင္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီလိုက္ဖက္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးလမ္းစဥ္ကိုခ်မွတ္ကာ ျပည္သူမ်ား၏ႏွလုံးအိမ္ကို ရယူသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း (The Way Of Rakhita)၊ (၄) အာဏာယႏၲယားမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ျခင္း (State Building And Nation Building)၊ (၅) တည္ေဆာက္ထားေသာ အာဏာယႏၲယားမ်ားကို စတင္အသက္သြင္းျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္စြမ္းေဆာင္ျခင္း (Bureaucratization and professionalization)၊ (၆) ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ျခင္း (Public Services)၊ (၇) ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ်ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒ (သို႔) ရကၡိလမ္းစဥ္ကို ဤအဆင့္ (၇) ဆင့္ျဖင့္ အေရာက္လွမ္းခ်ီတက္ေနသည္ဟု ရႈျမင္သုံးသပ္လိုေပသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေပါင္းမည္မွ်ကို တည္ေထာင္လည္ပတ္ေနသည္ဟု အတိအက်ခန႔္မွန္းေျပာဆိုရန္ မလြယ္ကူေသးေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္းေရးႏွစ္ခုမွာ တရားဝင္ေၾကျငာေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အထင္ရွားဆုံးႏွင့္ အျမင္သာဆုံးျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ULA/AA ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လ်င္ လုပ္မည္ဟုစတင္ ေၾကာျငာေသာအခ်ိန္သည္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအရ သိရွိႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ျပည္သူမ်ားအားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိမ္မက္တစ္ခုေပးမည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ေရွ႕က စြမ္းေဆာင္ျပမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ပင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကစ၍ အစီစဥ္တက် လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေပရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နံပတ္(၅) အာဏာယႏၲယားမ်ား အားေကာင္းခိုင္မာစြာတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ နံျပတ္ (၆) ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထန္းေဆာင္ျခင္းသို႔ တိုင္ေလွ်ာက္လွမ္းေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္သူတခ်ိဳ႕ကမူ ရခိုင့္တပ္ေတာ္အေပၚတြင္ ထားရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလြန္ျမင့္ေနသည့္အတြက္ နံပတ္(၇) အဆင့္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ လိုလိုလားလား ေတာင္းဆိုလာေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ျပည္သူတို႔၏ျမင့္မားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ကား တရားဝင္အစိုးရ တစ္ရပ္ကဲ့သို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အုံးမည္ မဟုတ္ေသးေပ။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ရရွိႏိုင္မႈ (Men Power)၊ ေငြေၾကးအင္အားခိုင္မာအားေကာင္းမႈ (Money)၊ လိုအပ္ ေသာကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားျပည့္စုံမႈ (Materials)၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ားေကာင္း မြန္မႈ (Methods)ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္မႈ (Morality) စေသာ  “M” ငါးလုံးကိုစနစ္တက် ျဖည့္တင္းရဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းထိုဆင္ေျချဖင့္ သြားေနလ်င္ကား ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိလာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္ (Military Performances) မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈကို အမ်ားဆုံးရယူခဲ့ေသာ ULA/AA အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားရပ္တန႔္ကာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး (State Building And Nation) ကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား (Political Performances) မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား (Social Performances) ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔တရားဝင္ေၾကျငာကာ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား (Executives And Judiciary Performances) မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား (Development Performances) မ်ားကိုလည္း ေကာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေအာင္ အထူးႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င့္သုံးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ဆြဲကာအားအင္ခ်ိနဲ႔ေစသည့္ ဗ်ဴဟာသတ္ကြင္းထဲသို႔ ေရာက္မွန္းမ သိေရာက္သြားႏိုင္သည္ကို သတိမူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ လက္႐ုံးရည္က အဓိကက်သည္မွန္ေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ေရးတြင္ကား ႏွလုံးရည္အားေကာင္းမွျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေတာထဲေတာင္ထဲမွစတင္ ခဲ့ေသာေတာ္လွန္ေရးသည္ ၿမိဳ႕ထဲ့႐ြာထဲတြင္ ေအာင္လံစိုက္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္သည္ဟုဆိုရေပမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သာမန္လူတန္းစား၊ အလယ္အလတ္လူတန္းစားတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုေက်ာ္လြန္၍ အထက္တန္းလႊာမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လာေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးျဖစ္လာမွသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခရီးပိုေရာက္လာ မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္အတြက္ လူမွန္ ေနရာမွန္ခ်ထားႏိုင္ေရးႏွင့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ပို၍ေနရာရလာရေပမည္။ သို႔မွသာ ေတာ္လွန္ေရးခရီးၾကမ္းႀကီးကို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္တိုတိုတြင္ ေကာင္းမြန္စြာအဆုံးသတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ကား ဦးေဆာင္သူမ်ားက မနားမေနႀကိဳးစား၍ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကလည္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ ပူးေပါင္းခ်ီ တက္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။

ေဇာ္ထြန္း (ေျမာက္ဦး)_ေရးသားသည္

Author: Admin