DMG ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀
(အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါး/ဆုရေဆာင္းပါး)

အႏွစ္ခ်ဴပ္ - ယခုစာစုတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္ေန႔တြင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္မွသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား မည္သို႔ရပ္တည္တုန႔္ျပန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊  မည္သည္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ တုန႔္ျပန္ခဲ့ၾကသည္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္သီးျခားဆန္ေသာ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သည္ကို  သုံးသပ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေျခဆင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ လြတ္လပ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ ခုခန႔္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ စစ္တပ္မွေရးဆြဲထားေသာ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အကူးအေျပာင္း (imposed transition) အရသာ အာဏာကို က်င့္သုံးရေပရာ စစ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေပသည္။ တဖက္တြင္ ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု အႏိုင္ပိုက္ထားေသာ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆီမွ အာဏာခြဲေဝမႈကို မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ျဖစ္မလာခဲ့ေပရာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကို ဆာေလာင္ေနေသာ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုအတြက္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကေပသည္။

ေနာက္တဖက္တြင္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနသာ အင္အားစုတစ္ရပ္မွာ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ သည္တစ္ႀကိမ္တြင္ကား ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ၎တို႔လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ၾကဖို႔ ပင္ပန္းႀကီးစြာ စည္း႐ုံးစရာမလိုဘဲ သတိႏွင့္အသိ ရလာခဲ့ေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမူတစ္ခုတြင္ လူထုပါဝင္မႈျမင့္လာေစရန္မွာ ဆြဲေဆာင္အားမ်ား (pulled forces) ႏွင့္သာမက တြန္းပို႔အား (pushed forces)တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမွာလည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။ သည္လိုႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး၊ ရကၡိဳင္သမိုင္းတြင္လည္း စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေသေပ်ာက္မႈႏွင့္ ဒဏ္ရာရအက်ဥ္းက်ခံရမႈ အမ်ားဆုံးခုႏွစ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံ့တျခားေဒသ အမ်ားစုတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ အသီးအပြင့္မ်ားကို ၿမိန္ရွက္စြာစားေသာက္ေနၾကစဥ္ ရကၡိဳင္ျပည္သူထုႀကီးမွာ အဆိုပါကိစၥမ်ား၏ ဆန႔္က်င္ဖက္အရာမ်ားကိုသာ ခါးသီးစြာျဖင့္ အံႀကိတ္ခံစားေနၾကရေပသည္။ တနည္း (လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္မ်ားအတြင္း) “ရကၡိဳင္႐ိုးမႀကီး” သည္ပင္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ခြဲျခားဆက္ဆံေနသလားဟု စဥ္စားရပါေတာ့သည္။ ဤသည္ပင္ ျမန္မာ့စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို ပုံသြင္းေစမည့္ ခံယူခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။

အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ လက္တေလာတုန႔္ျပန္မႈမ်ား

၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းလိုက္ရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အခင္းအက်င္းအသစ္တစ္ခုဆီသို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရကၡိဳင္ျပည္အေနအထားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ (၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း) အလြတ္သေဘာ အပစ္ရပ္ထား (informal ceasefire) ေသာ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနသကဲ့ပင္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားမွာ လ အနည္းငယ္ၾကာမွ တျဖည္းျဖည္း သက္ေရာက္လာခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္စပ္မႈႀကီးမားလွေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ ေနရာတစ္ခုတြင္ျဖစ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ တျခားေနရာတစ္ခုတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္မွာ ေသခ်ာလွသကဲ့သို႔၊ ရကၡိဳျပည္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တျခားနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဗမာျပည္ႏွင့္ တျခားနယ္စပ္မ်ားကို မွီတည္မႈမ်ားေနေသာ ေဒသဆိုလွ်င္ သက္ေရာက္မႈပိုမ်ားလွေပသည္။ တဖက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားထဲတြင္ ဆိုးက်ိဳးကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး၊ ေကာင္းက်ိဳးကို ျမႇင့္တင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

သိသာသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈၿပီးေနာက္ ရကၡိဳင္ျပည္ထဲတြင္ NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားက ကန႔္ကြတ္ဆႏၵျပၿပီး၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ သိသာသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္မလာခဲ့သျဖင့္ ထိုမွ သက္ေရာက္သည့္ ဆိုက်ိဳးမ်ားကို တာဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ၍ရေပသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအား စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ေထာက္ခံေနသည္ဟု ဗမာျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသိုင္းအဝိုင္းမွ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါ ယူဆခ်က္မ်ားမွာ အေျခခိုင္ၿပီး အေလးထားေလာက္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ေရာက္မလာခဲ့ေပ။  

ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္လာခဲ့ျခင္းမွာလည္း အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား (၄) ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပထမ တစ္ခ်က္မွာ စစ္အာဏာမသိမ္းမီ ႏွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက ရခိုင္ျပည္သူလူထုသည္ စစ္ေဘးဒဏ္ကို အလူးအလိမ့္ ခံခဲ့ၾကရၿပီး၊ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ပင္ ရခိုင္လူထုအတြက္ (ပိုဆိုးသည့္ အေျခအေနထက္) စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာတည္ၿငိမ္သည့္ အေျခအေနကိုသာ ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ NLD ၏ ရခိုင္ျပည္စစ္ပြဲတြင္း ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္ႏိုင္ေပသည္။ သိၾကသည့္အတိုင္း ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ စစ္ပြဲအတြင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ ေဘးဒုကၡမ်ားကို က်င့္ဝတ္အရ မစာနာခဲ့႐ုံမွ်မက (not just morally)၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သံတမာန္နည္းအားျဖင့္ပင္ (but also in political and diplomatic means) ျမန္မာစစ္ကို အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္က NLD အစိုးရထံမွ အာဏာသိမ္းလိုက္ျခင္းကို ဒီမိုကေရစီစနစ္မွ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္သို႔ ဆုတ္ယုတ္မႈထက္ မိမိတို႔ မႀကိဳက္သည့္ ရန္သူႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္ျဖစ္ေသာ ျပသာနာအျဖစ္ မေက်နပ္မႈျဖင့္ ဝမ္းသာပီတီျဖစ္ရသည္မ်ားပင္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ တတိယ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို အခိုင္အမာရရွိထားေသာ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေပသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း ယခုအေျပာင္းအလဲသည္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုအတြက္ အခါေကာင္းေသာ အနားယူခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အင္အားျဖည့္တင္းေရးတို႔အတြက္ တည္ၿငိမ္မႈရွိျခင္းသည္ ပိုအေရးပါသည္ဟု ယူဆၾကဟန္တူပါသည္။ (ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ တျခားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (People Defense Force- PDF) မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈရွိလာခဲ့ရာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ ရပ္တည္မႈကို ပိုနားလည္လာၾကဟန္တူပါသည္) ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ ေဒသမ်ားကိုေရာက္ရွိေနသည့္ ရခိုင္လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈဆန႔္က်င္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါ လူငယ္မ်ား၏ ထိုကဲ့သို႔ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ရကၡိဳင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ေက်ပြန္မႈကိုလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရကၡိဳျပည္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို တုန႔္ျပန္သည့္ပုံစံကို ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေလးထားေလာက္ေအာင္ထိ မသိသာလွေပ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တုန႔္ျပန္မႈႏွင့္ အနာဂတ္အက်ပ္အတည္း

ျပင္ထန္ေသာစစ္ပြဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရၿပီးေနာက္ ရကၡိဳင္ျပည္သူမ်ားမွာ ပို ရယ္ဒီကယ္ျဖစ္လာၾကသကဲ့သို႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကိုသာ ပို အေလးေပး အာ႐ုံစိုက္ေထာက္ခံလာၾကသည္။ ဤသည္ပင္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ရေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပထမအက်ပ္အတည္း တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာရာ ေနာက္ထပ္ ရပ္တည္မႈ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာၾကရၿပီး၊ အဆို အျဖစ္အပ်က္အား  တုန႔္ျပန္ပုံမ်ားမွာလည္း တူမေယာင္ႏွင့္ကြဲၾကသည္။

ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ လူသိမ်ားေသာ ပါတီ (၃) ခုသာရွိၿပီး၊ ၎တို႔မွာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္အမ်ိဴးသားပါတီႏွင့္ ရခိုင္ဦးေဆာင္ပါတီ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ (အတိုေကာက္အားျဖင့္ ရခိုင္ဒီခ်ဳပ္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ရခိုင္ဦးေဆာင္ ဟုသာ “ၫႊန္း” ပါမည္။) အဆိုပါ ပါတီႏိုင္ငံေရးအင္အားစု (၃) ခုအနက္ ဒီမိုကရက္တစ္အယူအဆမ်ားအား ပိုမိုလက္ခံထားဟန္ရွိေသာ ရခိုင္ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအား ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ တျခား ပါတီႏွစ္ခုမွာ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္စစ္တပ္ၾကား အာဏာလုမႈအျဖစ္ အာဏာႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္မွသာ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တုန႔္ျပန္မႈကြဲျပားၾကသည္ကို အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါ ရႈေထာင့္ (၃) ခုမွ ၾကည့္ျမင္နားလည္ႏိုင္ေပသည္။ ပထမအခ်က္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဒီမိုကေရစီျဖစ္မႈ၊ အာဏာရွင္ျဖစ္မႈဟူေသာ စနစ္ရႈေထာင့္ (system perspective)  ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားအား တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္မႈ၊ မထိခိုက္မႈဟူေသာ အက်ိဳးစီးပြါးရႈေထာင့္ (interest perspective) ဟူေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားမွ အေျခတည္၍ ခ်ဥ္းကပ္ရာမွ ကြာျခားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ထို႔ေနာက္ ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ၾကည့္ရလွ်င္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လာရာမွာလည္း ယခုကဲ့သို႔ ရပ္တည္ခ်က္လားရာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပမည္။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံမွ ရခိုင္ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ တျခားေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ ဒီမိုကေရစီအရွိန္အဝါရွိခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ အခိုင္အမာ မဟာမိတ္အျဖစ္လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထိုသည္ကို ၂၀၁၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္လည္း သက္ေသထူခဲ့ၿပီး၊ ယခုစစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္မႈေၾကာင့္လည္း ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕မွာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ (၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္မွ “ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရကာလ” ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ) ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားၾကားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ဦးေဆာင္ပါတီႏွင့္ အဆိုပါ ပါတီမွသည္ ထပ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ခံယူခ်က္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ ရခိုင္ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ကြဲျပားလွေပသည္။ ဤသည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ (historical and political standpoint) အရ သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအခ်က္လည္းျဖစ္ေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တုန႔္ျပန္မႈ ကြဲျပားၾကရျခင္း၏ တတိယအခ်က္တစ္ခုကို ေခါင္းေဆာင္မႈဆက္ဆံေရး (leadership relations) အျမင္မွ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ အဆိုပါ ပါတီ ႏွစ္ခု (ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ရခိုင္ဦးေဆာင္ပါတီ) ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ရကၡိဳင္ျပည္အတြင္း၌ အမ်ားစုအႏိုင္ရေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရေသာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီတို႔ၾကားမွလာေသာ အာဏာခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ပြတ္တိုက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ တဆက္တည္းတြင္ လက္ရွိ ရခိုင္ဦးေဆာင္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမွာလည္း ဒီခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ပိုအလွမ္းေဝးေစခဲ့သည္။ ေနာက္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ (၅) ႏွစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလအတြင္း ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ မြတ္ဆလင္ျပႆနာအျပင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ပူးေပါင္းမေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ရာ၊ ပိုႀကီးေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ အၿငိဳးအေတးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ၾကည့္ျမင္ေသာ ရႈေထာင့္၊ သမိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈဆက္ဆံေရး စေသာ အခ်က္ (၃) ခုသည္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ကြဲျပားေသာ တုန႔္ျပန္မႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ ပါတီမ်ား၏ ရွင္သန္မႈအတြက္သာ အဓိကက်ၿပီး၊ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထု လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္ပိုင္ျပဠာန္းခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔မွာလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ လြန္စြာနည္းေပသည္။ လက္ရွိ အပစ္ရပ္ထားေသာ ကာလအတြင္းတြင္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မူကို ရကၡိဳင္ျပည္လူထုမွ အင္တိုက္အားတိုက္ မကန႔္ကြတ္ၾကေသာ္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္ထဲတြင္ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ အေနအထားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ရပ္တည္မူ အက်ပ္အတည္း (existential crisis) တစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိေပသည္။

ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္တည္မႈ

ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို X Factor ထားၿပီး၊ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးကို အီးေကြးရွင္းတစ္ဖက္၏ Y Factor အျဖစ္ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက် ယူဆပါလွ်င္ မွန္ေသာအေျဖကို ရရွိရန္ခက္လွေပသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ နယ္ေျမအတြင္း ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ရကၡိဳင္ျပည္အေနျဖင့္ အလုံးစုံသီးျခားျဖစ္တည္မႈကို ဖန္တီးရန္လည္း ခက္ခဲလွပါသည္။ လက္ရွိ နည္းပညာတိုးတက္မႈ (technological development) ႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း (Globalization) ၏ အရွိန္အဝါေအာက္တြင္ေရာက္ရွိေသာ ကမာၻႀကီးအေနျဖင့္လည္း ယခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ဝ ႏွင့္ ႏွိင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ ပို၍စုစည္းတူညီလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ဤသည္ကို ပညာရွင္မ်ားၾကားတြင္ “သမိုင္းသည္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းကို ဦးတည္ေနသည္ (History is Directional)” ဟု ယူဆၾကသည္မ်ားလည္းရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တျခားတဖက္တြင္လည္း ပို၍ကြဲျပား၊ သို႔ေသာ္ စုံလင္ေသာ စုဖြဲ႕မႈမ်ားကိုလည္း ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႕ရွိေနၾကရေပရာ သမိုင္းကို အလႊာလိုက္ျမင္သည္က ပိုျပည့္စုံသည္ဟု ယူဆၾကရသည္မ်ားလည္းရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေထာင္စုႏွင့္ခ်ီေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို မေရာက္မီ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးသည္ မည္သည့္ ဦးတည္ခ်က္သို႔ သြားႏွင့္ေနသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွေပသည္။ ေျပာရလွ်င္ ရကၡိဳင္ျပည္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရစီးေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဗမာျပည္ႏွင့္မတူသလို၊ ကမာၻ႔ေရစီးေၾကာင္းတခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ကြဲျပားလွေပသည္။ အဆိုပါ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို (၁) အာဏာစီးေၾကာင္း (streaming of power) ႏွင့္ (၂) တိုင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဝိေသသ သေဘာသဘာဝ (meaning of nation and national characteristics) အေပၚ အျမင္ဟူေသာ ေရစီးေၾကာင္းႏွစ္ခုျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဴပ္ႏိုင္သည္။ အျပင္သေဘာအရ ေျပာရလွ်င္ ပထမ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကြဲျပားပုံကို ေဖာ္ၫႊန္းၿပီး၊ ဒုတိယေရစီးေၾကာင္းမွာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးစီးေၾကာင္းႏွင့္ မတူညီမႈရွိသည္ကို ရည္ၫႊန္းေပသည္။ သို႔ေသာ္ အတြင္းသေဘာအရ ေျပာရလွ်င္ အဆိုပါ ေရစီးေၾကာင္းႏွစ္ခုစလုံးမွာ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ ပကဓိ လိုအပ္ခ်က္ကို အေျချပဳၿပီး ျဖစ္တည္လာၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ပထမေရစီးေၾကာင္းမွာ ဗမာျပည္ႏွင့္ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးကို ကြဲျပားေစေသာ စီးေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ အာရကၡတို႔၏ ေနာက္ဆုံးေခတ္ ေျမာက္ဦးဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ က်ဆုံးၿပီးသည္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန႔္ ရခိုင္တို႔သည္ ဗမာပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပုန္ကန္ၿပီး၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ျပန္လည္ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္မ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေနာက္ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွစ္ေပါင္း ၁၀ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမ်ားတြင္ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ ဗမာျပည္ႏွင့္ သီးျခားျဖစ္တည္မႈ အားနည္းခဲ့ၾကသကဲ့သို႔၊ လြတ္လပ္ၿပီး ဖဆပလေခတ္တိုင္ေအာင္ အေတြးအေခၚႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳအားျဖင့္ ဗမာျပည္မ၏ ႏိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းေနာက္သို႔သာ လိုက္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုမွသည္ ၁၉၆၀ ေက်ာ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား၊ ၂၀ဝဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္မွသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို သီးသန႔္ အေျချပဳေသာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အင္အားအရ မိမိျပည္တြင္းတြင္ ေကာင္းစြာ မထူေထာင္ႏိုင္ေပရာ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ မထြက္ေပၚလာႏိုင္ခဲ့ပါ။ တဖက္တြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွာလည္း သူ႔အင္အားႏွင့္ အယူအဆမ်ားအရကိုယ္၌ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမူေအာက္မွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ (ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ) ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ “အာရကၡအိပ္မက္” “ရကၡိတလမ္းစဥ္”၊ ကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အိမ္မက္၊ ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ရကၡိဳင္ျပည္ထဲတြင္လည္း စစ္ေရးအရ အားေကာင္းေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာ၊ ဩဇာရွိေသာ အင္အားစုအျဖစ္ေပၚထြက္လာရာ ရကၡိဳင္ျပည္၏ ကိုယ္ပိုင္သီးျခားဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ျဖစ္ထြန္းလာသည္။

သည္လိုႏွင့္ ရကၡိဳင္ျပည္ႏွင့္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ အာဏာစီးေၾကာင္းကြဲျပားမႈကို စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုသိသာစြာ ေတြ႕ရွိလာရသည္။ ရကၡိဳင္ျပည္ ႏိုင္ငံေရး၏ အာဏာစီးေၾကာင္းမွာ အာဏာက်င့္သုံးရန္လိုအပ္ေသာ အင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ား (power seeking institutions) ကို စတင္ဖန္တီးေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၊ တရားစီရင္ေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ တျခားေသာ အစိုးရယႏၲရားမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းထူေထာင္ေနရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါ ဖန္တီးမႈမ်ား၏ အျမင့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္မွာလည္း လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ (independent and sovereign state) ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တဖက္တြင္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး၌ တည္ရွိေနဆဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (state government) ဆန႔္က်င္ေရးသည္ပင္ ႏိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ (လူတိုင္းဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူျဖစ္ေသာ) ဥပေဒစိုးမိုးမႈရရွိေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သုံးခြင့္ရရွိေရးကဲ့သို႔ အာဏာကန႔္သတ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (power checking institutions) တည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ အျမင့္ဆုံး ပန္းတိုင္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီက်ၿပီး၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (democratic and law bounded society) ဖန္တီးရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကြဲျပားမႈမ်ားအား အႏွစ္ခ်ဳပ္ရပါလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (state institutions) ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဗမာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အာဏာကို ကန႔္သတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မျပည့္စုံေသးေသာ ရကၡိဳင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အာဏာကိုတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါ ဆန႔္က်င့္ဖက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းသည္ပင္ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးတို႔၏ အာဏာစီးေၾကာင္းအေပၚ အျမင္ကြဲျပားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ထို႔အျပင္ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး၌ ဒုတိယ ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ တိုင္းသား၊ ျပည္သား (Nation) အေပၚအေျချပဳေသာ အမ်ိဳးသားဝိေသသ၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤသည္ပင္ တျခားေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား) တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မတူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ကမာၻေပၚရွိ  ဝါရင့္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ယူေကအျပင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏၵိယတို႔တြင္ လက္ယာစြန္းကို အေျချပဳကာ ေပၚပ်ဴလစ္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ထြက္ေပၚလာၿပီး၊ ကမာၻေပၚရွိ လစ္ဘရယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏုန္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္စိန္ေခၚလွ်က္ရွိေပသည္။ အဆိုပါ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို သိသာေစသည္မွာ  အေမရိကန္၌ ၂၀၁၆တြင္ ေဒၚနယ္ထရန႔္သမၼတျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ ယူေကအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ (Brexit)  မွ တဆင့္ ဥပေရာပသမဂၢမွ ထြက္လိုက္ျခင္းအျပင္၊ အိႏၵိယတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ မိုဒီဦးေဆာင္ေသာ ဟင္ဒီအမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ထြန္းကားလာျခင္းတို႔အျပင္ ျပင္သစ္၊ ပိုလန္၊ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ကမာၻ႔တျခားေဒသမ်ားတြင္ လက္ယာစြန္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမ်ား ထြန္းကားလာျခင္းတို႔ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လက္ယာစြန္းအမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ တိုင္းျပည္၊ အမ်ိဳးသား (Nation) ျဖစ္တည္မႈကို နယ္ေျမႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဝိေသသ အေျချပဳမဟုတ္ဘဲ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ျဖစ္တည္မႈအေပၚတြင္သာ အေျချပဳသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္တခုထဲတြင္ပင္ အဆိုပါ လူမ်ိဳး၊ သာသာႏွင့္ ကြဲျပားသူမ်ားမွာ ခ်န္လွပ္၊ ခြဲျခားျခင္းခံၾကရသည္။ တနည္း ဖယ္ခ်န္ အမ်ိဳးသားဝိေသသ (exclusive national identity) ကို အေျချပဳတည္ေဆာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ရကၡိဳင္ျပည္၌ အမ်ိဳးသားဝိေသသ အေပၚအျမင္မွာ အထက္ပါ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ မတူသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၊ အမ်ိဳးသား (Nation) ျဖစ္တည္မႈကို လူမ်ိဳး၊ သာသာဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈယူနစ္မ်ားအေပၚအေျခခံျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း၊ အာရကၡနယ္ေျမထက္တြင္ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းျပည္သားျဖစ္မႈကို အေျချပဳသတ္မွတ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာရသည္မွာလည္း အံဩစရာေကာင္းသည္မွာ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုရယ္ဒီကယ္က်ေသာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားမွ အသာစီးရလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ႏွစ္ခုႏွစ္တြင္ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအသိုင္းႏွင့္ မည္မွ်ပင္ ပဋိပကၡမ်ားရွိခဲ့လင့္ကစား၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကားတြင္ ပို၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်၍ ရေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္မွာ အဓိက ဘုံရန္သူ (common enemy) ႏွင့္ ဘုံဖိႏွိပ္ခံရမႈ (common suffering) ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုံဦးတည္ခ်က္ (common vision) တစ္ခု ရရွိရန္ေတာ့ ႀကိဳးဖမ္းရပါဦးမည္။ ေနာက္ တျခားေသာ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ပို၍ရင္းႏွီးၿပီး၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အစဥ္အလာအတိုင္းဆိုလွ်င္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအေျချပဳႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားမွာ အာရကၡျပည္ရွိ တျခားေသာ လူနည္းစုမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ အေလးေပး အသိအမွတ္ျပဳဆက္ဆံမႈ အားနည္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေတာ္လွန္အင္အားစုျဖစ္ေသာ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ပါတီႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားထက္ ပို၍ အေလးသာလာရာမွ လူနည္းစုမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္တည္ရွိမႈအားျဖင့္ ပိုအသိအမွတ္ျပဳ ခံလာၾကရေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္၌ ပါတီႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ပို၍က်ယ္ျပန႔္ေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အျမင္ရွိေသာေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယခင္ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခု ေတာ္လွန္ေရးအား အာရကၡတိုင္းျပည္ရွိ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးတိုင္း၏ လြတ္ေျမာက္ေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ထက္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း လူနည္းစုမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုလိုအပ္ျခင္းသည္ပင္ ဒုတိယအခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပါတီႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ (လူနည္းစုမ်ား၏ မဲ ရရွိစရာ မလိုဘဲ) လူမ်ားစု ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားထံမွ မဲရရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေတာင္ေပၚ၊ ေတာင္နား ေန လူနည္းစုမ်ား၏ ေထာက္ခံပူးေပါင္းမႈရရွိရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထို႔အျပင္ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ ပါတီႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သာမာန္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအရ မဲဆြယ္ရန္သာ အသုံးျပဳလိုၾကၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ  ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ မူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းကိစၥသည္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္ရည္ခ်က္ (political vision) အရ အေရးပါၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အေလးထားရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူၾကဟန္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး ၾကားတြင္း ထားရွိေသာ အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္လည္း လူနည္းစုမူဝါဒမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္ပင္ တတိယအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ရွိ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အနာဂတ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္တစ္ခု ေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ အျမင့္ဆုံးေႂကြးေၾကာ္သံမွာ ဖက္ဒရယ္ေအာက္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္မူ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းမွသည္ လုံးဝ လြတ္လပ္ေရးအထိ ေႂကြးေၾကာ္ ရည္မွန္းႏိုင္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္ေလေလ အာရကၡေဒသတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ပိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အာဂ်င္ဒါမ်ားထားရွိရန္လိုအပ္ၿပီး၊ သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္ ပိုအေရးႀကီးလွေပသည္။ ေနာက္ဆုံး အခ်က္တစ္ခုမွာ (သာမာန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုထက္) ပိုျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုအတြက္ အာရကၡေဒသရွိ လူတိုင္းအား ကိုယ္စားျပဳသည္ရန္ ပိုအေရးႀကီးလွေပသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပို အသိအမွတ္ျပဳ အေလးထားဆက္ဆံျခင္းကို ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ အဆိုပါ အခ်က္ (၄) ခုသည္ပင္ သာမာန္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတစ္ခုၾကားတြင္ အာရကၡေဒသရွိ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအားျဖင့္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚထားရွိေသာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကြဲျပားမႈကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆႏိုင္ၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ ကြဲျပားမႈသည္ပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးရွိ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဝိေသသ ျဖစ္တည္မႈကို တိုးတက္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ ကိုယ္ပိုင္သီးျခားျဖစ္တည္မႈကို စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားထက္ အဆိုပါ (၁) အာဏာစီးေၾကာင္း (streaming of power) ႏွင့္ (၂) တိုင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဝိေသသေဘာသဘာဝ (meaning of nation and national characteristics) အေပၚျမင္မ်ားကို အေျချပဳ၍ ေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားမွာလည္း ေနာက္ ႏွစ္ကာလမ်ားအထိ သည္အတိုင္းပင္ စီးဆင္းေနေပလိမ့္မည္။

#ေက်ာ္လင္း_ေရးသားသည္
(DMG တည္ေထာင္ျခင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝသည့္ မဂၢဇင္းတြင္ ပထမဆုရရွိခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ေက်ာ္လင္းသည္ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ :

Author: Admin