ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ စိုက္ထူထားေသာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆိုင္းဘုတ္

By ေက်ာ္လင္း | DMG

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ အဓိကက်ေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းအား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ခုျဖစ္ေသာ ၁) ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၂) ရခိုင္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးတန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ၃) ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြါးေရး ႏွင့္ ၄) ရခိုင္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးဟူေသာ က႑မ်ားေအာက္တြင္ အခ်က္ေပါင္း (၅၇) ခုျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလႈံ႕ေဆာ္သံမွာ ၂၀၁၅ ႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ့ ‘စည္းလံုး၊ ခ်စ္ၾကည္၊ ျပည္သစ္တည္… ANP ကို မဲ ပီးမည္’ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာဆိုလွ်င္ ‘အမ်ိဳးကိုခ်စ္ ေသြးကိုစစ္၊ ရခိုင္ပီပီတာ၀န္ေက်…’ ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ လူမ်ိဳး၊ ေသြးသားအေျချပဳမွသည္ ျပည္နယ္၊ နယ္ေျမ ဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္သို႔ ေျပာင္းသြားႏွင့္ၿပီဟု ယူဆႏိုင္စရာရွိပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းအား ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္ ပထမဆံုး ေခါင္းထဲသို႔ ေရာက္လာမည္မွာ ‘အာရကန္ (Arakan)’ ႏွင့္ ‘ရခိုင္ (Rakhine)’ ဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ တခ်ိဳ႕ရခိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေတာ့ အာရကန္ဟူသည္မွာ နယ္ေျမကို ရည္ၫြန္းၿပီး၊ အာရကန္နီ႔ (Arakanese) ဟူသည္ကေတာ့ အာရကန္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို ဆိုလိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေၾကညာခ်က္ကေတာ့ ‘ရခိုင္လူမ်ိဳး’ ဟုသာ တရား၀င္ရည္ၫြန္းထားၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္၌ ေနထိုင္ၾကေသာ လူတိုင္း၊ (သို႔) အာရကန္နီ႔ကို ဆိုလိုရာမေရာက္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနေပသည္။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေနသည္မွာ သည္ကိစၥသည္ ရကၡိဳင္တပ္ေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အာေဘာ္ႏွင့္လည္း လြဲေခ်ာ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံက်လာတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေနျဖင့္ မည္သူေတြအတြက္ အဓိက ကိုယ္စားျပဳ၊ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာလဲ ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ရခိုင္ဘာသာစကားေျပာေသာ လူေတြကိုသာ အဓိက ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနမယ္ဆိုရင္ ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္လည္း ၂၀၁၅ က ကဲ့သို႔ပင္ လူမ်ိဳး၊ ေသြးသားအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆလို႔ ရေနေပသည္။

ေၾကညာခ်က္၏ နိဒါန္းပိုင္းမွာဆိုလွ်င္ ‘၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္’ ဟု ဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေႏွာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရဆိုလွ်င္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ အမ်ားစုအႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွသာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ အာဏာအနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိႏိုင္သည္မွာလည္း အားလံုးသိၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးသည္မွာ လူထုအေနျဖင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီး၊ ယံုၾကည္မူလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ မဲကြဲျခင္းကိစၥအား ေထာက္ျပထားေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥအား ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ မည္သည့္ေျဖရွင္းနည္းမွ် ေဖာ္ထုတ္မထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ ေနာက္ထပ္ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဦးစားေပးေနရာခ်ထားမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား နံပါတ္ (၁) အျဖစ္ စဥ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ တျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ တန္းတူေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဖက္ဒရာယ္ကူးေျပာင္းေရးအား ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ စတုတၳ တို႔အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားသည္။ သည္ေနရာမွာပင္ ဒြိဟျဖစ္စရာ တစ္ခုေပၚလာျပန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ နံပါတ္ (၁) ဦးစားေပးသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၎သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆိုေနေသာ ပါတီမ်ားထဲတြင္ အဓိကတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ေၾကညာစာတမ္း၏ ပထမ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ေတာ့ က႑ (၁၂) ခု ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၎တို႔မွာ
၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
၂) စီးပြားေရး
၃) လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
၄) ေတာင္သူလယ္သမား
၅) ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း
၆) ပညာေရး
၇) က်န္းမာေရး
၈) စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္
၉) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
၁၀) ၿမိဳ႕ျပဖြံ ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး
၁၁) စက္မႈ ႏွင့္
၁၂) အေထြေထြ တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမွာ မည္သည့္ေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္ထားရသနည္းဟူ၍ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မူ အားနည္းျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမူအားနည္းမႈေၾကာင့္ဟု ယူဆပါလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ စစ္ေတြအစိုးရၾကားတြင္ ဖက္ဒရယ္ဆန္ဆန္ အာဏာခြဲေဝမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆပါလား ဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား၏ အဆိုအရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မူတို႔မွာ သိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိၿပီး မတူညီေသာ အခ်ိ္န္တိုင္းအေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။

“ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတိုင္းမွာ တစ္ခါတစ္ခ်ီတည္း လာစရာလည္း မလိုေပ…”
(All Good Things Do Not Necessarily Need To Come Together)

ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မူဆိုင္ရာက႑ကို တိုးတက္မူဆိုင္ရာနယ္ပယ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ မရွင္းလင္းမူကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္က႑တြင္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမူရွိေသာ၊ အဂတိကင္းရွင္းေသာ၊ တရားမွ်တမူကို ဦးထိုက္ထားေသာ အစိုးရဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မူႏွင့္ တရားမွ်တမူတို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ အစိုးရကိစၥကို ေဖာ္ျပမထားခဲ့ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမူရွိေသာ၊ အဂတိကင္းရွင္းေသာ၊ တရားမွ်တမူကို ဦးထိုက္ထားေသာ အစိုးရတိုင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ အစိုးရမ်ားမျဖစ္ႏိုင္ေပ…။

စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း က႑မ်ားအတြက္ ဆိုလွ်င္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ လက္ဝဲဆန္ၿပီး အစိုးရ၏နယ္ပယ္အား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း (big government)၊ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး (protectionalism)၊ စားသံုးသူအဓိကဝါဒ (consumerism)၊ ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ဦးတည္ေရးမူဝါဒ (export oriented policy) တို႔ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

တျခားတဖက္တြင္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑မ်ားတြင္လည္း မူဝါမ်ားမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာအတိပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးက႑၏ မူဝါဒအမ်ားစုမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ သစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ မည္သည့္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအနက္ အနိမ့္ဆံုးေသာ တကၠသိ္ုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏူန္းရွိေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္ေနရသနည္း ဟူေသာကိစၥ ပါမလာခဲ့ေပ။ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္မွာ ၂၃.၉၇ ရာခိုင္ႏူန္း ျဖစ္ပါသည္။) ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း နွိမ့္က်ေနျခင္းသည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္၀ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္း၊ လမ္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကဲ့သို႔ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းဆိ္ုင္ရာ မလံုေလာက္မူတို႔ေၾကာင့္ဟု ယူဆပါသလား။ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အရည္အခ်င္း အနိမ့္က်ဆံုးထဲတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ရွိႏွင့္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴပညာေရးေကာ္လိပ္အား ႐ုပ္ပိုင္း၊ နာမ္ပိုင္းဆိ္ုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ မည္သည့္ေၾကာင့္ ပညာေရးေကာ္လိပ္အသစ္တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသနည္း ဟူသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အရည္အခ်င္းညံ့လွေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းဆိုင္ရာ မလံုေလာက္မူမွသည္ လူမႈ-ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မူ အခင္းအက်င္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနၿပီး အားလံုးလြမ္းၿခံဳေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမွသာ သည္ကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။

က်န္းမာေရးက႑တြင္ေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ လူအားလံုး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရပိုင္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးအာမခံမူစနစ္၊ ကူးစက္ႏိုင္မႈႏွင့္ မကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ေက်းလက္ေဒသ က်န္းမာေရးအေဆာက္အဦမ်ားအား ျမွင့္တင္ေရးတို႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ စက္မႈက႑မ်ားတြင္ မူဝါဒမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိ လွ်စ္စစ္စြမ္းအင္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ မည့္မွ်အတိုင္းအတာထိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္၊ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို သိသာစြာ ေဖာ္ျပမထားေပ။ လွ်စ္စစ္က႑တြင္လည္း တျခားေသာ စြမ္းအင္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ ေရအားႏွင့္ေနစြမ္းအင္ ကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းအင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို သိသာစြာ ခ်န္လွစ္ခဲ့ပံုရပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒ ဆိုပါလွ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း၌ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စိန္ေခၚမူမ်ားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္ေနေသာ ရွိႏွင့္ၿပီး ႏိူင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမူမ်ားၾကားကို ေသခ်ာစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒမ်ားလည္း ပါမလာေပ။

တတိယက႑ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရး က႑တို႔တြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ အမႈိက္ႏွင့္ မိလႅာ စြန္႔ပစ္ေရးက႑၊ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ား အရည္အေသြးျမင့္တင္ေရးတို႔ကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါေသာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းလက္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုေတာ့ ေဖာ္ျပမထားေပ။ စက္မူက႑တြင္ေတာ့ ပုဏၰားကၽြန္းစက္မူဇုန္ႏွင့္ အေသးစား၊ အလက္စား စက္မူလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္း႑ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ အေထြေထြေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေတြ႕ရသည္မွာ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမူ၊ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား စသည္တို႔၏ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ရာ အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းသံုးသက္ရန္ ခက္ခဲလွၿပီး အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သီးျခားခြဲထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုသင့္ေတာ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ ခ်န္လွစ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အႀကီးဆံုးအင္အားစုျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္လည္း တတိယအင္အားအႀကီးဆံုး ပါတီတစ္ခုပင္ျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးရွိ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေတြ႕ေဖာ္ျပရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသာထြန္းလွ က စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ပါတီမူဝါဒမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကား MRTV မွ ဖတ္ၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တျခားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခန္းက႑၊ လက္နက္ကိ္ုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ လူမူ-စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမူဆိ္ုင္ရာကိစၥမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္တြင္ေတာ့ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မူမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ အႀကီးစားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိီမံခန္႔ခဲြမူ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ခ်န္လွစ္ထားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္စဲေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ား မည္ကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ သံုးသပ္တင္ျပရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း၌ အဆိုပါကိစၥမ်ားမွာ လွစ္ဟာလွ်က္ရွိေပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ အေရးတႀကီးလွစ္ဟာေနေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရခိုင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ တျခားေသာလူမ်ိဳး၊ ဘာသာမ်ား၏ အခန္းက႑ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ အဆိုပါအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအရ လူနည္းစုမ်ားမွာလည္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို အဓိကခံစားေနၾကရသည္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနရာ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလွေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ျပည္နယ္၌ အႀကီးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ယဥ္ေက်းမူေပါင္းစံုဝါဒ (multi-culturalism)၊ အားလံုးလြမ္းၿခံဳႏိုင္မူ (comprehensiveness) ႏွင့္ အနာဂတ္အျမင္ရွိေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား (visionary standpoints) ကို မိန္႔ခြန္းေျပာရံုမွ်မက မူဝါဒခ်မွတ္ေရး (policy formulation) ႏွင့္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး (policy implementation) က႑တို႔တြင္လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ၿပီး လက္ေတြ႕အရလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

စာေရးသူအေၾကာင္း - ေက်ာ္လင္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံကို ေလ့လာေနသည့္ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသား ျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအသင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ၏ အသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ Amnesty Arakan Team (AAT) ကို တည္ေထာင္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

Author: Admin