မင္းထီးေရးသားသည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္လို႔ တင္စားၾကတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရမ္းၿဗဲကြၽန္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆုံးမွာတည္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ (၁၆၅,၃၅၂)ဦး ရွိပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေ႐ႊဂက္စ္ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း၊ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတို႔ေၾကာင့္ လူသိမ်ားလာတဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထဝီအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကို ေနာက္ခံျပဳထားၿပီး အေရွ႕ဘက္ရခိုင္႐ိုးမေတာင္ဝာန္းက စီးဆင္းလာတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားက ေနရာအမ်ားစုကိုေကြ႕ပတ္ကာစီးဆင္းေနတာေၾကာင့္ ေရထြက္ပစၥည္းအလြန္ႂကြယ္ဝတဲ့ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္က ပင္လယ္ထြက္ကုန္ ေပါမ်ားရာေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုလဲေမြးျမဴေရးနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းကို ေက်ာက္ျဖဴရဲ႕အဓိကထြက္ကုန္လုပ္ငန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လြပ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴမွာရွိတဲ့ ပုလဲနဲ႔ငါးလုပ္ငန္းကို ပိတ္ပစ္လိုက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤလားပင္လယ္ျပင္က အဓိကထြက္တဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ စသည္တို႔ ကုန္ေခ်ာလုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္နဲ႔ ဧရာဝတီသို႔ ေ႐ႊ႕ျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံမ်ားဟာ  လယ္လုပ္ငန္းနဲ႔ တံငါလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။

၂၀၀၉ က တည္ေဆာက္လိုက္တဲ့ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း၊ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္တဲ့ လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းလူထုနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား မၾကာခဏ အျငင္းပြားမႈေတြရွိခဲ့တဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးလက္ထက္မွာ တည္ဆာက္ဖို႔စီစဥ္ေနတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလုံးက စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ ေနရာျဖစ္လာပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလမွာ တည္ေဆာက္ခြင့္တင္ဒါကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္(CITIC)ကုမၸဏီက- ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ျမန္မာဘက္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) နဲ႔ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္လားဆိုတဲ့ ေဝဖန္ေရးေတြေပၚလာတာေၾကာင့္ အစု ရွယ္ယာ ျပန္လည္ခြဲေဝေရးကို လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္ညႇိယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ ဘက္က ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရယူကာ ျမန္မာဘက္က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပန္လည္အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းကို အဆင့္သုံးဆင့္နဲ႔တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းခန႔္မွန္းကုန္က်မဲ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံနဲ႔ တစ္ဆယ္ဘီလီယံၾကားလို႔ တြက္ခ်က္ထားၾကပါတယ္။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို (CITIC–Myanmar Port Investment Limited)နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဩဂုတ္လကမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ (Kyaukpyu Special Economic Zone Deep Seaport Co.Ltd)က အဓိကတည္ေဆာက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး အဆင့္လိုက္တည္ေဆာက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားဖူးပါတယ္။ မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ESIA လို႔ေခၚတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ နည္းပညာအႀကံေပးအျဖစ္ ကေနဒါႏိုင္ငံပိုင္ (HARTCH)ကုမၸဏီကို ငွားရမ္းထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေက်း႐ြာအုပ္စုကိုးခုအတြင္း ေျမဧကေပါင္း ၄၃၀၀ မွာ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းနဲ႔ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းတို႔ ပါဝင္မယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ (CITIC)ဘက္က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာဘက္က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အစုရွယ္ယာရရွိၾကမွာျဖစ္ၿပီး (CITIC-Group နဲ႔ Myanmar Kyaukphyu Special Economic Zone Holding Public Company Limited) လက္ေအာက္က ျမန္မာပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၄၂ ခုက ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္မယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာထားပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းစီမံကိန္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းကေန ေက်ာက္ျဖဴထိ ေဖာက္လုပ္မယ့္ ရထားလမ္းရဲ႕အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ မႏၲေလး-ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္းပိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခဆန္းစစ္မႈ စာခြၽန္လႊာကို စီမံကိန္းအဆိုျပဳကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ China Railway Eryuan Engineering Group (CREEG)တို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန႔္စင္ေမာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာခ်န္ဟိုင္း (Mr. Chen Hai)တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈအတြက္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာမယ္လို႔ ျမန္မာဘက္က ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၂ ႏွစ္အတြင္း ရကၡိဳင္တပ္ေတာ္(AA)နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲေပါင္း ေလးေထာင္ ဝန္းက်င္ေလာက္အထိ ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရးေကာက္ပြဲကာလ ႏိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ကမွ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားမႈကို စတင္ရပ္တန႔္ထားၾကကာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ရယူေနၾကပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ အနာဂတ္ကာလမွာ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ၾကမယ့္ အာရွကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ကုလားတန္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကေနတစ္ဆင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံထုတ္ကုန္ေတြဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြကို ဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာအိမ္မက္ျဖစ္တဲ့ (Belt and Road Initiative –BRI)လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံးေနရာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို (China Myanmar Economic Corridor –CMEC) ရဲ႕ လက္ေအာက္က ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမေအာက္သယံဇာတမ်ားစြာနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ထားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြမ်ားစြာကို ရွာေဖြေပးထားပါတယ္။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မွာ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေ႐ႊဂက္စ္စီမံကိန္းကေန ႏွစ္သုံးဆယ္အတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ ၆ ဒသမ ၅ ထရီလ်ံကုပေပ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ (Daewoo International) ကုမၸဏီက ေၾကညာထားပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴကေန ကူမင္းအထိ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပိုက္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗမီတာ ၁၂ ဘီလီယံ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ တြက္ခ်က္ခန႔္မွန္းေျခအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ အတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ေငြနဲ႔ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခအတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလီယံ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ခန႔္မွန္းၾကပါတယ္။

ဒီေငြေၾကးပမာဏဟာ အခု ရခိုင္ျပည္ကထုတ္ယူေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏသာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တူးေဖၚေနတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ေတြ၊ ေရနံပိုက္လိုင္း၊ အခုတည္ေဆာက္မယ့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ စစ္ေတြကုလားတန္စီမံကိန္းေတြကရရွိမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ မပါေသးပါဘူး။  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မေဒးကြၽန္းကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကူမင္းထိ မိုင္ေပါင္းငါးရာကို တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေရနံပိုက္လိုင္းဟာ တစ္ႏွစ္ကို ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၂၂ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး ေရနံျဖတ္သန္းခအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရနံစိမ္းတစ္စည္အတြက္ တစ္ေဒၚလာရရွိပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တြက္ၾကည့္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴမွာရွိေနတဲ့ တ႐ုတ္စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းက တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံခြဲ (၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ)ခန႔္ ရရွိေနတဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္သူေတြဘဝကေတာ့ ႐ြံ႕ဗြက္ၾကားထဲက ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ၾကေသးသလို စီမံကိန္း တည္ရွိရာ မေဒးကြၽန္းမွာ ခုအခ်ိန္ထိ ဖုန္းလိုင္းမမိေသးပါဘူး။

အရင္းရွင္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ အရာရာကိုပိုင္စိုးထားၾကတာကိုေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကျပႆနာျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရးမရရွိတာ၊ ျပည္နယ္ေဒသ သယံဇာတ ပိုင္ရွင္မ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းစီမံပိုင္ခြင့္ ဆုံး႐ွံဳးေနရတာ၊ မွ်တတဲ့သယံဇာတ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ခြဲေဝမႈမရွိတာ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ကိုလိုနီပုဒ္မေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈေတြသာတိုးလာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမာၻမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အၾကာရွည္ဆုံးသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး မြဲေတေနဆဲ၊ ဆင္းရဲေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟိုဦးစီမႈလြန္ကဲၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္အေျဖမဟုတ္တဲ့ ေျခ/ဥၾကားမွာ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းက ျပည္သူေတြဟာ ေျမယာေတြကို ပိုင္ဆိုင္မႈဆုံး႐ွံဳးတာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲ ေျမယာ ဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒေတြဟာ စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ အစိုးရကို ႀကိဳက္သလို စီမံခြင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ေဒသခံလူထုေတြရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို လုံးဝအသိအမွတ္ျပဳမထားတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းေဒသက ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆုံး႐ွံဳးေနရၿပီး ဆင္းရဲတြင္းကို ဆြဲေခၚေနသလိုသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း စီမံကိန္းေဒသကလူထုဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ သူတို႔ေတြရဲ႕လူမႈဘဝ ခ်မ္းသာဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ္လို႔ ဘယ္သူမွမယုံၾကည္ၾကသလို အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴမွာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြအနက္ တ႐ုတ္ရဲ႕စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသခံေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားၿပီး မၾကာခဏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ ၾကတာေတြ အျငင္းပြားမႈျဖစ္တာေတြကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာလည္း အစိုးရဘက္က တာဝန္ယူမႈ အားနည္းခဲ့ၾက သလို ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကိုလည္း မထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တာကိုေတြ႕ရၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ နာမည္ဆိုးထြက္တဲ့တ႐ုတ္ကေတာ့ သူ႔သဘာဝအတိုင္း ေဒသခံလူထုနဲ႔ လုံးဝအဆင္မေျပပါဘူး။

ဒီတစ္ေခါက္ျပဳလုပ္မယ့္ ေက်ာက္ျဖဴ-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္းမွာ ဘာေတြကို အဓိကထားၿပီး  ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆန္းစစ္မလဲ။ ဒါဟာအလြန္အေရးပါတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။

တ႐ုတ္ကေတာ့ သူ႔ဗ်ဴဟာအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက သူ႔စီမံကိန္းေတြကို ႏိုင္ငံတစ္ကာေဝဖန္မႈ က်ဆင္းဖို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ရခိုင္ျပည္ကေန ဘဂၤလားေဒရွ္႕သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကတဲ့ မြတ္ဆလင္မ်ားအေရးကို ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး သုံးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲေျခလွမ္းဟာ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွာရွိတဲ့ သူ႔စီမံကိန္းေတြကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေဝဖန္သံကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ထက္ မပိုႏိုင္ပါဘူး။

လာမယ့္အစိုးရသစ္ကလည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ခုအခ်ိန္ထိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥကို တပ္ဘက္က အျပည့္အဝလက္မခံေသးသလို စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကလည္း ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူႏိုင္ဘူးလို႔ ခန႔္မွန္းရပါမယ္။

ဆိုေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းဟာ ရခိုင္လူထုၾကားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရၾကားက ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သလို ရခိုင္ျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သယံဇာတခြဲေဝသုံးစြဲေရးကလည္း တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်လိမ့္မယ္လို႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျပည္ေထာင္စုက ခြဲေဝေပးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ဟာ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ရာ မျပည့္ပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွာေပးထားႏိုင္ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ ေခ်ာင္ပိတ္ထားတာေတြ ကိုရပ္တန႔္ၿပီး ရခိုင္လူထုေတာင္းဆိုေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ပါမွ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္း ျဖစ္လာမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

စီမံကိန္းရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာထက္ စီမံကိန္းက ရခိုင္လူထု ဘယ္ေလာက္ထိသုံးစြဲခြင့္ရွိသလဲဆိုတာသာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေကာင္အထည္ေဖၚမႈမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ေစတနာကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေပၚလည္း အမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါေသးတယ္။

ဒီေလ့လာဆန္းစစ္မႈက ပထမအေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သလို ေျမယာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈထိခိုက္နစ္နာမႈ၊ အလုပ္အကိုင္စတာေတြကေတာ့ ဒုတိယဦးစားေပးဆန္းစစ္ရမယ့္အရာေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းနဲ႔၊ ရထားလမ္း စီမံကိန္းေတြဟာ ရခိုင္ျပည္ကို တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးျပဳေစႏိုင္တဲ့ ျပဳျပင္မႈကို မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီစီမံကိန္း ေတြဟာ ယူနန္ေကာင္းစားေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုကိုလိုနီဝါဒကို အသက္သြင္းျခင္းထက္ မပိုႏိုင္ဘူးလို႔ သုံးသပ္ပါတယ္။

Author: Admin