Written By မင္းထြန္း | DMG

အသက္ ၃၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ လက္႐ွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံရသူျဖစ္ရမည္။ အေရးတစ္ႀကီး တာဝန္ယူေျဖ႐ွင္းရမည့္ ျပႆနာမွာ ၂ ႏွစ္ နီးပါး ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ေရးျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မိမိေနအိမ္ မ်ားကိုစြန္႔ခြာေနရသူမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေန သည္ကို စိတ္ပ်က္ေနသည့္ျပည္သူမ်ားက ျပႆနာမ်ားကိုေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္မည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အလို႐ွိေနၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းကေန စတင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ႐ွိေနသာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားမွာ လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ ၎တို႔၏ေနရပ္သို႔ မျပန္ႏိုင္ၾကေသးေပ။

၎တို႔ထဲမွအမ်ားစုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး မဲေပးခြင့္ဆံုး႐ံႈးထားသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ မရခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေတာ့ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမဲရလဒ္မ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ လက္႐ွိအာဏာရ ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)သည္ ၂၀၂၀ အလြန္တြင္လည္း ထပ္မံအစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ ပါတီတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ NLD ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၈ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃၈ ေနရာ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၀၁ ေနရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၂၃ ေနရာျဖင့္ စုစုေပါင္း ၉၂၀ ေနရာအထိ အႏိုင္ရ႐ွိထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၂၂ ေနရာထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အႏုိင္ရ႐ွိထားသည့္အတြက္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ NLD က ျဖစ္လာႏိုင္လား

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းပံုေဖာ္မည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုခန္႔အပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္႐ွိသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုသာမက ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ဆိုထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီ NLD မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ သူသည္ ယင္းပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီပုျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးညီပု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားရပ္တန္႔ေရး (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၾကားဝင္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မႈ မ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ေန႔စဥ္တိုးလာေနသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္အေရအတြက္က သက္ေသျပေနသည္။ (၂) ႏွစ္နီးပါးအထိၾကာျမင့္လာေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ ၂ သိန္း ၃ ေသာင္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္႐ွိလာေၾကာင္း ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး(REC)မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။

စစ္ေရးပဋိပကၡ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အရပ္သားေသဆုံးသူ ၃ဝဝ ခန႔္ႏွင့္ ဒဏ္ရာရ႐ွိသူ ၆၀၀ ေက်ာ္အျပင္ ေအေအႏွင့္ဆက္စပ္သည္ဟုဆိုကာ သံသယျဖင့္ဖမ္းခံထားရမႈမ်ား ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရကေတာ့ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲအတြင္း ေသဆံုးသြားသည့္အရပ္သားမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္းစီျဖင့္ ၁၃၂ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိသူမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း စီျဖင့္ ၃၂၈ ဦးကိုလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ထားေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသန္းက ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းေထာက္ပံ့မႈမွာ အားရဖြယ္မ႐ွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာဏာရ NLD အစိုးရႏွင္႔ လက္႐ွိ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာေျပာဆိုျခင္းမ႐ွိဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္အေပၚ ရခုိင္ျပည္သူလူထုက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့သည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေစာသိန္းက “ဒုကၡသည္ကိစၥကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေျပာဆိုတာကိုမၾကားမိဘူး၊ ၾကားလည္းမၾကားဖူးဘူး” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖင့္ NLD အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၏ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားအားရေက်နပ္မႈမ႐ွိဘဲ အစိုးရ (၅)ႏွစ္ သက္တမ္းသာ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ အစိုးရသစ္ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမည့္္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေသာ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကိုလည္း မၾကာခင္ ျမင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုသည္လည္း ၎၏ဂြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ထပ္မံအႏုိင္ရ႐ွိထားသည္။ NLD ပါတီကေတာ့ လက္႐ွိမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အသစ္ ခန္႔အပ္ေရးတြင္ လက္႐ွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း႐ွိ/မ႐ွိကို ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း မ႐ွိေသးေပ။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာတြင္ မည္သူ႔ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရမည္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း မ႐ွိေသးေၾကာင္း NLD ပါတီဗဟို ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာသည္။

“ဒီၾကားကာလမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအတြင္း ေဆြးေႏြးၾကရပါဦးမယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က ဆိုသည္။

အကယ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို NLD ပါတီမွသာ ခန္႔အပ္မည္ဆိုပါက မည္သူ႔ကို ခန္႔အပ္မလဲဆိုသည္ ကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကို ကမ္းလွမ္းလာႏိုင္သလား

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ NLD ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီၾကသည့္အတြက္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၄၈ ပါတီအား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ NLD ပါတီက ဖိတ္ေခၚထားသည္။

NLD ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးကို တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းကို “ေနာင္အနာဂါတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေ႐ွး႐ွဳရမည့္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကိစၥ”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားထံ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔ခဲ့သည္။

လာမည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေျခခံသည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ဖိတ္ေခၚရျခင္းသည္ဟု NLD ဗဟုိတာဝန္႐ွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ NLD အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ အလြန္တြင္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕မည္ကို မ႐ွင္းမလင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးက ဆိုသည္။

“အခုက ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕မွာလား၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရဖြဲ႕မွာလားဆိုတာ မ႐ွင္းဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ညြန္႔ေပါင္းဆိုတဲ့သေဘာက ANP ပါတီက အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာပါလာမွာ။ ပါတီကေနၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားျပဳၿပီး နာမည္ေပးမယ္၊ ပါတီကလူေ႐ြးမယ္ေပ့ါေနာ္။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရဆိုတာဟာ သူႀကိဳက္တဲ့လူကိုေ႐ြးမွာေပါ့” ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ အခင္းအက်င္းအရ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရ႐ွိထားသည့္ ပါတီျဖစ္ေနသည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ သိရသည္။

NLD ပါတီကေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးျဖင္႔ ဒုတိယအမ်ားဆံုး အႏိုင္ရ႐ွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရထားသည့္ ANP ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လာႏိုင္သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ႐ွိေနၾကသည္။

လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းကလိုမ်ိဳး ၎တို႔ႀကိဳက္ရာလူကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မည့္သေဘာထား မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

“ရခုိင္လႊတ္ေတာ္မွာ႐ွိေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုရဲ႕ သေဘာထားကိုရယူၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေ႐ြးဖို႔ သမၼတကို တင္ျပမယ္လုိ႔ထင္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အကယ္၍ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီကသာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေနရာကိုရ႐ွိပါက ရခုိင္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တာဝန္ယူႏိုင္မည္ဟုလည္း ဦးသန္းစိုးႏိုင္က သံုးသပ္သည္။

NLD အစိုးရက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ANP ပါတီသို႔ အဆိုျပဳလာလွ်င္ “လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုသြားမည္” ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ အဆိုျပဳလာပါက ခန္႔အပ္ႏိုင္မည့္ ANP ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္႐ွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ တာဝန္ေပး ေ႐ြးခ်ယ္သြားမယ္” ဟု ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ANP ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ေနရာအထိ အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရ႐ွိခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရဖဲြ႕ခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို ၎တို႔ပါတီမွခန္႔အပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့သည့္ လက္႐ွိအာဏာရပါတီက ယင္းေတာင္းဆိုမႈကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခဲ့ၿပီး ၎တို႔ပါတီ၏ ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဦးညီပုကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာေပးအပ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုအရဆိုသည္ကို ANP ပါတီက လက္ခံေသာ္လည္း မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုမဆို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အျဖစ္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရလွ်င္ အတုိက္အခံအေနျဖင့္သာ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေၾကညာခ်က္သည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၂၀ ကာလအထိသာျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေျပာဆိုထားသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာႏိုင္သလား

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ မဲရလဒ္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အႏုိင္ရ႐ွိၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးလွေမာင္တင္ကို သမၼတ(ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္က ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးလွေမာင္တင္သည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ တာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားသည္။

ဦးလွေမာင္တင္ေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္႐ွိသူ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ထပ္မံအဆိုျပဳခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

သမၼတ(ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း NLD အစိုးရအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ကိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရန္ အဆိုျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာ ေအာင္မ်ိဳးက ဆိုသည္။

“လက္႐ွိအစိုးရကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးမွာပါဝင္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးကို အေျခခံထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေ႐ြးမွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးက သံုးသပ္သည္။

တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ(USDP)သည္ လက္႐ွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁ တစ္ေနရာမွာသာ အႏိုင္ရ႐ွိထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁) ဦး အလိုရွိသည္

ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၂၀ အလြန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မည့္သည့္ပါတီမွ မည္သူျဖစ္လာမည္ကို တိတိက်က်မေျပာႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူနည္းစုအခြင္႔အေရးႏွင္႔ မတူညီေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္လူမ်ိဳးကို လိုအပ္နေၾကာင္း သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သည့္ မြတ္ဆလင္လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဉာဏ္ေက်ာ္ၿဖိဳးက ဆိုသည္။

“ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကို အတက္ႏိုင္ဆံုး ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး လူငယ္ေတြၾကားမွာလည္း ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနတစ္ဆင့္ ယံုၾကည္မႈ႐ွိလာတာမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ိဳးကို လိုခ်င္ပါတယ္” ဟု ကိုဉာဏ္ေက်ာ္ၿဖိဳးက ၎၏အျမင္ကို ေျပာသည္။

လက္႐ွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ရ႐ွိထားသည့္ NLD ပါတီကမူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိအသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္လူမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

“ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသားအားလံုး ညီညြတ္ေရးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ ေနာက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ အက်ိဳးမွာလည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကိုေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရမွာပါ” ဟု NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ကေျပာသည္။

မည္သို႔ပင္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္ျဖစ္ေစ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကေတာ့ လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားအျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ႏိုင္ေအာင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးမည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လိုလားေနၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားအထဲတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ မီးရထားဘူတာစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတြင္ ၈ လခန္႔ၾကာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ေနရသည့္ ဦးေစာသိန္းလည္းပါဝင္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လအတြင္းက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ တင္းမေက်း႐ြာတြင္ တုိက္ပြဲအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေနအိမ္ (၅၀၀)ေက်ာ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားသည့္အထဲတြင္ ဦးေစာသိန္းေနအိမ္လည္း ပါဝင္သြားခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာသည့္အခ်ိန္ကေန လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ သူ၏ေနရပ္ကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မျပန္ရေသးေၾကာင္း ဦးစိန္းသိန္းကေျပာသည္။ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၎၏ တစ္ခုတည္းေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ ေျပလည္မႈရသည့္အခ်ိန္ဟု ခံယူထားသည္။

“ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ေဒသကို အျမန္ဆံုးျပန္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ိဳးလိုခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး AA နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားမွာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနတာကို အတက္ႏိုင္ဆံုး ၾကားကေစ့စပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့သူမ်ိဳး လိုအပ္တယ္။ အဲလိုႏွစ္ဖက္စလံုး ေျပလည္မႈရတဲ့အခ်ိန္မွလည္း က်ေနာ္တို႔ ကိုယ့္ေဒသကိုျပန္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေစာသိန္းက ေျပာသည္။

Author: Admin