DMG ၊ ဇြန္ ၁၅

(ေဆာင္းပါး)

ေဆာင္းပါးအႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ခြဲထြက္ျခင္း/ခြဲမထြက္ျခင္းတို႔အေပၚ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေတြးအျမင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပဋိပကၡတို႔မွာ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ထူးျခားစြာရႈပ္ေထြးေနၿပီး ပဋိပကၡႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သည္ ပိုၿပီးနက္နဲ ရႈပ္ေထြးမႈတို႔ျဖင့္ က်ယ္ျပန႔္လာေနသည္။

တႏိုင္ငံလုံး၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ စစ္မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ ယခုအခါ စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာဆိုေနသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ကို ရပိုင္ခြင့္ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ထဲမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေပးမည္၊ ျပည္ေထာင္စုထဲမွ ခြဲမထြက္ဟု ဆိုထားသည္။

ယင္းေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီေျပာဆိုသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္မွ်အထိနက္ရႈိင္းက်ယ္ျပန႔္ေနလဲ။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အမွန္တကယ္ လိုလားခ်က္လား။ သို႔မဟုတ္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ႏိုင္မလားဆိုသည္ကို စဥ္းစားတြက္ခ်က္ၾကည့္သင့္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ သာမန္အားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းသည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အေျခခံမူတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသလို ျပင္ပမွ ဖိအားေပးခိုင္းေစမႈမပါဝင္ဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲတမ္းခ်ေပးတတ္သည့္ အာဏာလႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲ စစ္မွန္ေသာျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ကို ထုဆစ္ႏိုင္ရမည္လည္းျဖစ္သည္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ထို႔အတူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုရည္ၫႊန္းၿပီး ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒမ်ား ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားဘက္က ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မသက္ေရာက္ေတာ့ဘဲ ေဒသဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ကိစၥမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္တို႔ရွိေနသည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အျခားေသာပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနအုံးမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယင္းတို႔အားလုံးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဟု ရည္ၫႊန္းထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္နယ္နိမိတ္ႏွင့္ အၿမဲသီးသန႔္ ဆက္စပ္ေနေတာ့သည္။

ယင္းအျပင္ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပင္ပမွ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္ကို ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ေပးသင့္သည္။

ခြဲထြက္ျခင္း

လက္ရွိတြင္ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုထဲက လုံးဝခြဲမရဟုေျပာဆိုမႈမွာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ေဘာင္ထဲတြင္ သြတ္သြင္းထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကိုလည္း ပင္မ NCA လမ္းေၾကာင္းကို ေမာင္းႏွင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၏ပန္းတိုင္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသိထားသည့္ ခြဲထြက္ျခင္းဆိုသည့္အဓိပၸာယ္တြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ဆႏၵအရ ထြက္ခြာျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ျခင္းအထိ ေမွ်ာ္မွန္းမႈမ်ားရွိေနသည္။
ထို႔အတူ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေပါင္းစည္းျခင္းလည္း အလိုအေလွ်ာက္ ပါဝင္လာတတ္သည္။ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္၊ ေပါင္းစည္းလိုက ေပါင္းစည္းလိုခြင့္ကိုလည္း လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ခြဲထြက္ျခင္းကို ဘယ္သူပိုင္လဲ

စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔က ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္ ေဘာင္ကန႔္သတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမွထြက္သည့္ သယံဇာတအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေအာက္တြင္ လိုသလို သုံးစြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိဘဲ ဆင္းရဲျခင္းသံသရာထဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္ ပုံစံခြက္ထဲမွ႐ုန္းထြက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ၾကၿပီး ခြဲထြက္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔မွာ လူမ်ိဳးတိုင္း၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ေခတ္သစ္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းက လက္ခံလာေနၾကသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း ေဒသခံျပည္သူတို႔ႏွင့္ အဆင္မေျပသည့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္တစ္ခုေအာက္တြင္ ျပည္သူတို႔က မေနခ်င္ေတာ့လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ေပါင္းစည္းေနထိုင္၍ အဆင္မေျပႏိုင္ဟု စိတ္ခံစားခ်က္ ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ခြဲမထြက္ရဆိုသည့္အခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၌ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ အတိတ္သမိုင္းမွာ ခြဲထြက္ေရး အိပ္မက္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက ရည္မွန္းထားခဲ့သလို ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကလည္း ခြဲထြက္ခြင့္ကိစၥကို အာမခံခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၁၀ ႏွစ္ေပါင္းၾကည့္ ေနထိုင္ၾကပါ။ မႀကိဳက္လွ်င္ခြဲထြက္ပါဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကတိေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သူအျဖစ္ ယုံၾကည္ခ်က္၊ အရည္အခ်င္း အျပည့္အဝရွိေၾကာင္းလည္း ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လြပ္ေရးမရမီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံလိုက္ရသျဖင့္ သူ႔စကားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၂ မွာ ဦးေနဝင္းအစိုးရက အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကတိကဝတ္မ်ား လုံးဝပ်က္ျပယ္သြားရၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥျပႆနာကို စဥ္းစားၾကရာတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို လုံးဝႏႈတ္ပိတ္ကာ ခံခဲ့ရသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ခြဲထြက္ေရးကိုမေျပာအပ္သည့္ စကားအသုံးအႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္မွတ္တတ္ၾကၿပီး မတတ္သာ၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ေနာက္ဆက္ေဆြးေႏြးမည္ဟုသာ ေခါက္ထားသည္။

ခြဲထြက္ျခင္း ဥေပဒမ်ားရွိ

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းသည့္ အတိအလင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ အီသီယိုပီးယား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ(၃၄)တြင္ လူမ်ိဳးစုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတစ္ရပ္၏ဆႏၵအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲထြက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္။

၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ေဝႏွင့္ ဆြီဒင္တို႔သည္ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူေကမွခြဲထြက္ရန္ စေကာ့တလန္မွျပည္သူမ်ား ဆႏၵမဲေပးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းထားသည့္ ခြဲထြက္ျခင္းတစ္ခု၏ ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ခြဲထြက္ျခင္းမ်ားအား တဖက္သတ္ ေၾကညာႏိုင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ ႐ိုးရွင္းေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔ ခံစားခ်က္

ထိုသို႔ ျပည္သူလူထုဆႏၵအေပၚ မူတည္ေနသည့္ ခြဲထြက္ေရးကိစၥကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းအေပၚ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Identity ေခၚ လူမ်ိဳးေရးသ႐ုပ္လကၡဏာအား အစဥ္အဆက္ လူမ်ိဳးစုတိုင္းက အေသကိုင္ထားတတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

အမွန္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒသည္ တသမတ္တည္းကို ရည္ၫႊန္းထား၍မရႏိုင္သလို အေသကိုင္စြဲထားလို႔ မရႏိုင္ေပ။ ကာလေဒသ အပိုင္းအျခားအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္အခ်က္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲ၍ရေသာ အျခင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ရမည့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလုံးသည္ မိမိေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာေနလိုၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆိုေသာ ႏိုင္ငံေရးစကားလုံးမ်ားထက္ မိမိေဒသတြင္ ဗမာမ်ားမရွိလွ်င္ အဆင္ေျပသည္ဆိုသည့္ ႐ိုးရွင္းေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာလည္း တိုင္းရင္းသားေဒသႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အိမ္နီးရွင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ အေျခအေနကို ေန႔စဥ္ျမင္ေနရသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ပတ္လည္ရွိ ထိုင္း၊ လာအို၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔၏ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို တိုင္းရင္းသားတို႔က အားက်တတ္ၾကသည္။

EAOs အဖြဲ႕မ်ား

အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းမွ အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမဟုတ္ဘဲ ယခင္ကတည္းကပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၂၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနသည္။

၎တို႔မွာ (၁) ျမန္မာျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)၊ (၂) ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၊ (၃) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)၊ (၄) ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA)၊ (၅) ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)၊ (၆) ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ (၇) ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)၊ (၈) ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLA-PC)၊ (၉) လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး(LDU)၊ (၁၀) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(MA)၊ (၁၁) ကိုးကန႔္(MNDAA)၊ (၁၂)၊ မိုင္းလား(NDAA)၊ (၁၃) မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ (၁၄) နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ(NSCN-K)၊ (၁၅) ပအိုဝ္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(PNLO)၊ (၁၆) ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)၊ (၁၇) ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ(SSPP)၊ (၁၈) တေအဲာင္းပေလာင္(TNLA)၊ (၁၈) ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)၊ (၁၉) ‘ဝ’ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA)၊ (၂၀) ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(ANC/AA)၊ (၂၁) ရွမ္းနီအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္(SNA)တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္ရွိစစ္ေကာင္စီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ KNLA/PC၊ PNLO၊ ALP၊ DKBA၊ NMSP၊ RCSS၊ SSPP၊ UWSP၊ NDAA ႏွင့္ LDU တို႔ စုစုေပါင္း ၁၀ ဖြဲ႕ရွိေနၿပီး စစ္ေရးတင္းမာေနမႈေၾကာင့္ က်န္(၁၀)ဖြဲ႕မွာ မေဆြးေႏြးဘဲရွိသည္။

အထက္ပါအဖြဲ႕မ်ားတြင္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ ျဖတ္သန္းမႈသမိုင္းႏွင့္ လားရာ၊လာရာလမ္းတို႔ မတူညီၾကေပ။ ေဒသေနျပည္သူတို႔ သေဘာထားႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈတို႔ကလည္း ကြဲျပားေနသည္။  ယင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္မေဆြးေႏြးပဲ က်န္ရွိေနသည့္ EAOs အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္အတူပါလာသည့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဆိုသည့္ ေနာင္မွာခြဲထြက္ခြင့္ ရည္မွန္းခ်က္ခရီးအထိ တာဆူထားသူမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

နိဂုံး

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအို႔ဝ္၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန႔္ စသည္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေဒသမ်ားမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေအာက္က မလြတ္ကင္းသည့္အတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနျခင္းကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အတြက္ ၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မွာ ေရရွည္အဆင္ေျပမလား။

ယင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံ၊ မည္သို႔ေသာလူ႔ေဘာင္၊ မည္သို႔ေသာ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈ၊ မည္သို႔ေသာတန္းတူေရး၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏လုံၿခဳံမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကို တိက်ေသာကတိကဝတ္ျဖင့္ အာမခံေပးရမည္လည္းျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ခြဲထြက္ခြင့္၊ ေပါင္းစည္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စသည့္စကားလုံးမ်ားအၾကား၌ အနက္အဓိပၸာယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ေဝဝါးေနအုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရသည္။

ေဂါင္-ေရးသည္။

Author: Admin