Lan Mercado ၊ ေဒသဆိုင္ရာညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ အာရွေဒသဆိုင္ရာ Oxfam အဖြဲ႕

ကိုဗစ္-၁၉ မျဖစ္ပြားမီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာပင္ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ လူသန္းေပါင္း ၆၅၃.၉ သန္း မွ ၇၃.၅၇ သန္း (၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တြင္းနက္ထဲတြင္ က်ေရာက္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္လည္ပတ္နိုင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး အျပည့္အဝ နာလန္ထူရန္မွာမူ အလြန္အမင္း အလွမ္းကြာဆဲအေျခအေနတြင္ ေနာက္ထပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈတြင္းနက္ထဲသို႔ က်လုက်ခင္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါႀကီးသည္ အရင္းအျမစ္နည္းပါးခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ဆိုးရြားစြာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ျမင္သာစြာ လွစ္ဟျပခဲ့ၿပီး ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူမ်ားသည္ အသက္ရွင္သန္နိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လိုအပ္သည့္နည္းတူ ၎တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြစီးေၾကာင္းမ်ား ရပ္တန႔္သြားေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ အသက္ဆက္ရွင္သန္နိုင္ရန္အတြက္လည္း လူမႈကာကြယ္ေရးကို လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၊ အေသးစားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အာမခံခ်က္မရွိေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားစြာသည္ ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္ရာ၌ အခက္ခဲဆုံးေသာအခ်ိန္ကို ၾကဳံေတြ႕ေနၾကရပါသည္။

ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားသည္ နိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ ေပးအပ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ယခင္အခ်ိန္မ်ားထက္ ပို၍ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ျငား ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားသည္ ဤကပ္ေရာဂါမတိုင္မီကပင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား၏ ကာယႏွင့္စိတၱသုခတို႔ကို တိုးျမင့္နိုင္ေစေၾကာင္း လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္အေထာက္အထားရွိသည့္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ ဘ႑ာဝင္ေငြရရွိရန္ ႐ုန္းကန္ရွာေဖြေနခဲ့ၾကရပါသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအနက္ ခုနစ္နိုင္ငံသည္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ေပၚေပါက္မႈကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ၾကဳံေနရျခင္းသည္ အာဆီယံေဒသ၏ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ မေလးရွားနိုင္ငံ၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ လာအိုနိုင္ငံတို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း အေႂကြးႏြံနစ္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတို႔မွာမူ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမျပသည့္ႏွစ္မွာ အမ်ားဆုံး (၄) ႏွစ္သာလွ်င္ ရွိခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံနိုင္ငံ ၁၀ နိုင္ငံအနက္ ေျခာက္နိုင္ငံသည္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားမွာလည္း မ်ားျပားလွစြာေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေႂကြးၿမီမ်ားျဖင့္ ဝန္ပိခဲ့ရသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အာဆီယံေဒသသည္ စုစုေပါင္းေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ (ဂ်ီဒီပီ) ၏ ၁.၅% ပမာဏရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပခဲ့ၿပီး မ်ားစြာေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားသည္ မထိန္းနိုင္မသိမ္းနိုင္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အာဆီယံနိုင္ငံအားလုံးသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ပ်မ္းမၽွ ၄.၂% ပမာဏရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္ေျခရွိသည္။

ဤကပ္ေရာဂါကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ အသုံးခ်ထားသည့္ ထပ္ေဆာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားႏွင့္ ၎၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေႂကြးၿမီသည္လည္း ထပ္မံ တိုးျမင့္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳမည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားေသာ ေငြပမာဏသည္ အလြန္မ်ားျပားသည္။ စကၤာပူနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔သည္ နိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးလည္ပတ္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ရန္အတြက္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၃% ႏွင့္ ၉% ကို အသီးသီး အသုံးျပဳၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတို႔သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃% ခန႔္ကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စီးပြားေရးကူးလူးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားျခင္းသည္လည္း တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို ပို၍ပင္ ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ (၂) ခုအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တည္တံ့ေအာင္ထိန္းသိမ္း၍ အႀကီးစား နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဝင္ေငြကို ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်ရာ၌မူ ဆႏၵရွိေသာ ရည္မွန္းပမာဏအထိ ျမင့္တက္လာေစရန္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္ေသးေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္-အက်ိဳးအျမတ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို မလုပ္ေဆာင္ဘဲ အလြန္အၾကဴးရက္ေရာစြာ ေပးအပ္ထားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဝင္ေငြအေျခကို တိုက္စားေလ်ာ့ပါးေစခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမရွိဘဲ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားေၾကာင့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘဝမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္သည့္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ဝင္ေငြမ်ားသည္ အလဟႆျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ အခြန္အေကာက္အေလ့အထမ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လူခ်မ္းသာမ်ားကို ႀကီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေထာက္မေပးခဲ့ေသာ္လည္း လူအမ်ားမွာမူ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားအတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံခ်င္းအၾကားတြင္ တည္ရွိေနေသာ အလြန္အမင္း မညီမၽွမႈမ်ားကြာဟေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ အာဆီယံသည္ တန္းတူညီမၽွမႈႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရႏွင့္ စီးပြားေရးအရ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ကတိကဝတ္မ်ားျပဳထားၾကေသာ္လည္း ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားမွာမူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ထိခိုက္ေစေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။

အာဆီယံအေနျဖင့္ နိုင္ငံအသိုက္အဝန္းအလိုက္ သုခခ်မ္းသာရရွိေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္းကာ ပ်က္စီးၿပိဳလဲမႈသို႔ ဦးတည္ေနသည့္ ဤယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို အတူတကြ ရပ္တန႔္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ရာသီဥတုကပ္ေဘးအႏၱရာယ္၊ ပိုမိုႀကီးမားလာေနသည့္ မညီမွ်မႈမ်ား ႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးမွ ျပန္လည္နလန္ထူနိုင္မႈတို႔ကဲ့ေသာ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို အနိုင္ယူေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ပူးေပါင္းၾကရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ "အာဆီယံေဒသတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ အခြန္အေကာက္မူဝါဒမ်ားဆီသို႔" အစီရင္ခံစာတြင္ Oxfam ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးပြားလာေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳနိုင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္သုံးခ်က္ကို တင္ျပထားသည္။

ပထမဦးစြာ အာဆီယံသည္ သာတူညီမၽွမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ မက္လုံးမ်ားႏွင့္ ၎ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစနိုင္ေသာ မက္လုံးမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည့္ ေပးအပ္ရန္သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေသာ အခြန္ဆိုင္ရာမက္လုံးမ်ားစာရင္း ႏွင့္ ေပးအပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ/ မေပးသင့္ေသာ အမ်ားျပည္သူထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာမက္လုံးမ်ားစာရင္းကို ျပဳစုရန္ လိုအပ္သည္။

ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားကို ေပးအပ္ရန္သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ စာရင္းသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို အၿပီးအစီး ရပ္တန႔္႐ုပ္သိမ္းရန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်ိန္ ျပ႒ာန္းပါရွိေသာ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာအခြန္မ်ား စာရင္းတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေသာ/အခြန္ႏႈန္းထား ေလၽွာ့ခ်ေပးထားေသာ သတ္မွတ္ရက္မ်ား၊ အခြန္ပမာဏအေျမာက္အမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းအရႈံးေပၚပါက အဆိုပါဆုံးရႈံးနစ္နာမႈကို ယခင္ႏွစ္အခြန္ရွင္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားေလၽွာ့ခ်ေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အျမတ္ခြန္ႏႈန္းထားနိမ့္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္အေျချပဳ မက္လုံးမ်ားပါဝင္နိုင္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဆီယံသည္ ေပးအပ္ရန္သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားစာရင္းကို တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သတ္မွတ္သေဘာတူသင့္သည္။ ေပးအပ္ရန္သင့္ေလ်ာ္မႈေသာ မက္လုံးမ်ားစာရင္းတြင္ လူမႈအသိုက္အဝန္းကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ အေလးထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျချပဳ အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ မက္လုံးမ်ားကို ထိေရာက္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ၿပီး အလြန္အမင္းအခြန္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ႏွင့္အလြန္အမင္းအခြန္ေလၽွာ့ေပါ့ေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားသင့္သည္။

အခြန္ဆိုင္ရာမူဝါဒ ေရးဆြဲမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ စာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္တို႔အတြက္ အာဆီယံအဆင့္တြင္ ယႏၲရားတစ္ခုထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါယႏၲရားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိသင့္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ နိုင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားပါ ပါဝင္သင့္သည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ ပ်က္စီးၿပိဳလဲမႈသို႔ ဦးတည္ေနသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ရပ္တန႔္ရန္အတြက္ အာဆီယံသည္ ဘုံသေဘာတူညီထားေသာ အနိမ့္ဆုံးအခြန္စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ တစ္ကမၻာလုံးက သေဘာတူညီထားသည့္ အနိမ့္ဆုံး အခြန္ႏႈန္းတစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ထားရွိရန္ ရည္ရြယ္ဦးတည္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲမႈမ်ား ဆက္လက္တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ အာဆီယံေဒသသည္လည္း ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ရပ္အေပၚ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သေဘာတူညီခ်က္ထားရွိသင့္သည္။

အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေပးအပ္ထားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိရန္ အနိမ့္ဆုံးလိုအပ္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းေအာက္သို႔ ေရာက္မသြားသင့္ေၾကာင္း သေဘာတူရမည္။ သေဘာတူမည့္ ႏႈန္းထားသည္ ၁၂.၅% မွ ၂၀% အတြင္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ယင္းသည္ နိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းအခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ‘ဘယ္သူေသေသ ငေတမာလၽွင္ၿပီးေရာ’ ဟူသည့္ မူဝါဒသို႔ တိမ္းညြတ္မႈကို ရပ္တန႔္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာမက္လုံးေပးျခင္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ရန္အတြက္ အာဆီယံသည္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအားလုံးသေဘာတူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ အခြန္အား ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစာအုပ္ ထားရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး အခြန္ဆိုင္ရာမက္လုံး အားလုံးအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္အခြန္ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအေျခခံတစ္ရပ္ ရွိသင့္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအား သေဘာဆႏၵသက္သက္ျဖင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း မျပဳရပါ။

အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ရွင္းလင္းေသာ အခ်ိန္ေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ ခံစားခြင့္အဆုံးသတ္မည့္ရက္စြဲ ပါဝင္သင့္သည္။ အလားအလာရွိေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးေပးမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္-အက်ိဳးအျမတ္ ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို မက္လုံးေပးအပ္ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းမျပဳမီ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထားရွိသင့္သည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ႏွစ္စဥ္အခြန္အသုံးစရိတ္အစီရင္ခံစာကို ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဝသင့္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားကို ခ်ေပးၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္-အက်ိဳးအျမတ္ စိစစ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အာဆီယံအေနျဖင့္ စည္းလုံး၍ တုံ႔ျပန္မႈရွိေသာ နိုင္ငံအသိုက္အဝန္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အနိုင္ယူေက်ာ္လႊားရန္ ခက္ခဲစြာ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူတို႔၏ ဘဝမ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္အလို႔ငွာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဝင္ေငြကို ရရွိေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေနကို ေက်ာ္လြန္၍ အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ပါက ၎တို႔သည္ အာဆီယံေဒသတြင္ စီးပြားေရးအရေရာ လူမႈေရးအရပါ ေရရွည္တည္တံ့၍ လူသားဆန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိေစရန္ လမ္းစဖြင့္ေပးနိုင္ပါသည္။
_____________________________________________________________________________

အယ္ဒီတာ့မွတ္စု -

၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ႏွစ္လယ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမတိုင္မီ စတင္မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ေသာ "အာဆီယံေဒသတြင္း ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေသာ အခြန္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားဆီသို႔ အစီရင္ခံစာ - ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္ဆိုင္ရာမက္လုံးမ်ား ျပႆနာ" ကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲနိုင္သည္။

https://asia.oxfam.org/latest/policy-paper/towards-sustainable-tax-policies-asean

Lan ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း - Lan Mercado သည္ အာရွဆိုင္ရာ Oxfam အဖြဲ႕၏ ေဒသတြင္းညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သည္။ လန္သည္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး၀န္ထမ္းအျဖစ္ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံရွိပါသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ လန္သည္ Oxfam ႏွင့္ လက္တြဲကာ Oxfam ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ လုပ္ကိုင္ေသာ စီမံကိန္းအရာရွိအျဖစ္ စတင္ခဲ့ကာ တျဖည္းျဖည္း အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသို႔ တက္လွမ္းလာခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ သူမသည္ အာရွေဒသရွိ Oxfam အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
Author: Admin