• ခိုင္ေက်ာ္ဆန္း ေရးသားသည္။ 

တိုက္ပြဲတစ္ပြဲက အခိ်န္ကာလတစ္ခုမွာ ရႈံုးလွ်င္ ရႈံးမည္။ ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္မည္။ ႏိုင္လည္းမႏိုင္၊ ရႈံုးလည္းမရႈံုးဘဲ ေရရွည္တိုက္ေနရသည္မ်ိဳး ျဖစ္လွ်င္ စစ္တိုက္ျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ စစ္တိုက္စားေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု အဂၤလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီ က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲတိုင္းသည္ ကာလတို္၊ ကာလရွည္ကိုထည့္တြက္ၿပီး တုိက္ၾကေသာ္ျငား မထင္မွတ္ဘဲ ေပရွည္သြားတတ္သည္လည္း ရွိသည္။ လူမိ်ဳးေရးစစ္ပြဲလိုမ်ိဳး၊ လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲလိုမ်ိဳးတို႔မွာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ အားၿပိဳင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ တျခားေသာ တြန္းကန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုၿပီးၾကာျမင့္တတ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ကမၻာေပၚမွာနာမည္ႀကီးေသာ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲလိုမ်ိဳး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ တျခာေသာအေရးမ်ား ေရာေထြးေနေသာစစ္ပြဲမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ အက်ိဳးအျမတ္မရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုတ္၍မရႏိုင္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားက ရွိႏွင့္ေနသည္။

ကမၻာ့သမိုင္းထက္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ဖက္ကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ယခုေလာက္ထိ တာရွည္လိမ့္မည္လို႔ ေတြးခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္မႈကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ အဆံုးသတ္ေပးဖုိ႔က်ေတာ့ ဗဟိုအစိုးရအဆက္ဆက္၏ သေဘာထားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အသီးသီး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထပ္တူမက်ၾကသည့္အခါ စစ္ကို အဆံုးသတ္၍မရႏိုင္ေတာ့။

ထို႔အျပင္ ကိုင္လက္စ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း တပ္ျပန္ေခါက္လိုက္လွ်င္ ေနာက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ လူရာသြင္းပါေတာ့မလား၊ တူတူတန္တန္ ဆက္ဆံမႈျပဳၾကပါ့မလား ဆိုသည့္ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ မိမိတို႔ေဒသခံမ်ားအေပၚေပးခဲ့ေသာ ကတိက၀တ္မ်ားအတြက္လည္း ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ဆုတ္၍မရႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ စစ္ပြဲကိုစလွ်င္ စစ္ပြဲကိုရပ္ဖို႔ွဆိုသည္မွာ လြယ္ေသာကိစၥရပ္ မဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ စစ္တိုက္မစားလိုၾကေသာ္လည္း စစ္၏အေျခခံသေဘာတရားကိုက ရပ္ခြင့္မေပးေသာ အေျခအေနကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ေနာက္မဆုတ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမွာလည္း ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကုိယ္စီရွိေနၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားဖက္မွလည္း ႏိုင္ေျခရွိလွ်င္၊ တပ္လွန္႔မႈမ်ားကို လုပ္ႏုိင္လွ်င္၊ ပစ္မွတ္မ်ားကို တစတစ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္လွ်င္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးအသီးသီး၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ပုိမုိရ႐ွိလာကာ ယင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔လည္း တုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ လူသူလက္နက္အင္အားမွာလည္း တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း သူတို႔လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ရပ္ဆုိင္းေနသည္ကို မႀကိဳက္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရဖက္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေခ်မုန္းတုိက္ခုိက္သည့္အတြက္ မိမိတို႔အထိနာသည္ကို ျပန္လည္ကုစားဖို႔လုပ္ရပ္က ရွိေနသည္။ ထုိနည္းတူ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကို တန္ျပန္ခုခံတိုက္ပြဲမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေနရာေပးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းက ရွိေသးသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေငြအား၊ လူအား၊ နည္းပညာ၊ စည္းကမ္း အစရွိသည္တို႔ အစစအရာရာ ျပည့္၀ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားသည့္အတြက္ အျပတ္ေခ်မႈန္းမည္ဆိုေသာဖက္ကိုသာ ဦးတည္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဟိုဖက္ ဒီဖက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ား မွ်ေျချဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ခံရသည္က လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တုိ႔ အျပန္အလွန္ တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အနီးတ၀ိုက္က လူေနေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သူေသကုိယ္ေသ အျပန္အလွန္တိုက္ခုိက္ေနသူမ်ား၏ အားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထိိခိုက္သူက အရပ္သားျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထိခိုက္မႈ႐ွိေသာ ျပည္သူမ်ားကို ယခုႏွစ္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕လာရသည္။

ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို ေရွာင္ရမည္ဆိုေသာ္လည္း ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ စခန္းခ်ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားကို မသကၤာမႈျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း စေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ မတ္လအတြင္းက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တိမ္ညိဳေဆးရံုကို ပစ္ခတ္ခဲ့သူမ်ားမွာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီမ်ားကမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္ကို မေတြ႕ရသည့္အခါ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ၏ေရခ်ိန္ကို တြက္ဆၾကည့္ႏိုင္သည္။

ဘက္တို႔၏ သဘာ၀အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္က ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးေအာက္တြင္ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို သြတ္သြင္းခံခဲ့ရ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္သူတို႔ ယင္းသို႔ခံစားေနရသည္မ်ားကို ျပည္မေနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္အေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာသိဘာသာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဦးေရ ႏွစ္သိန္းနီးပါးတိုးပြားလာသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ျပည္မဖက္မွ နာမည္ႀကီး ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက စိုးစဥ္းမွ် ပူပန္ၾကျခင္းကို မေတြ႕ရေပ။

လက္ငါးေခ်ာင္းမျပည့္သည့္ တခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အင္တာနက္ပိတ္ထားသည္ကို ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုေတာ့ ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေတြ႕ရေပ။ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ဖက္တြင္ ARSA အဖဲြ႔က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္တုန္းက ေဒသခံမ်ားကို ေစတနာရွိခဲ့သေလာက္ ယခု တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခံစားေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို စာနာနားလည္ေပးလုိစိတ္မ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္းကို ကူညီေဖးမမႈ နည္းလာသည့္အခါတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ငါတို႔ဒုကၡကို ငါတို႔သာ ေျဖရွင္းရမည္ဆိုေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ျပင္းထန္လာၿပီး သီးသန္႔ဆန္ေသာစိတ္မ်ားကုိ ပိုၿပီးတြန္းအားေပးသလို ျဖစ္သြားရပါသည္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ တခ်ိဳ႕လူအခြင့္အေရးအမည္ခံအဖြဲ႕မ်ား၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕တို႔မွာ ရခုိင္ျပည္၏ေဘးဒုကၡမ်ားကို လွည့္ၾကည့္ေဖာ္မရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ အစီရင္ခံစာတင္ပို႔ရာတြင္ေတာ့ ရခိုင္ျပည္၏ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ လူမႈဘ၀ဒုကၡမ်ားကို စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ဆိုေသာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ေပးပို႕ၾကေၾကာင္းကို ၾကားသိေနရပါသည္။ ရခုိင္ျပည္သည္ တခ်ိဳ႕အကြက္ျမင္သူတို႔အတြက္ ျပစားစရာ ျပကြက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသခံ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ဆန္တစ္ဗူး၊ ေရတစ္ဗူးမွ ကူညီမစမႈ မရွိၾကသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္သူတုိ႔ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားမွာ စစ္ေဘးေၾကာင့္ အလုပ္အကို္င္မဲ့မႈ၊ မသကၤာ၍ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ ေနအိမ္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ရြာလံုးကြ်တ္ထြက္ေျပးရျခင္းစေသာ ဒုကၡမ်ားသာမက ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားလာေသာ ဒုကၡမ်ားကို လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒီတခ်ိဳ႕က ၀ိုင္းေလွာင္ၾကျခင္း၊ ျပည္မပါတီႀကီးမ်ားက ဥေပကၡာျပဳျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရက ထိေရာက္စြာမကူညီျခင္း စေသာ ဒဏ္မ်ားကိုလည္း ခါးစည္းစြာ ခံစားေနၾကရသည္။

ထုိ႔အျပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအရ ကူညီပံပုိ႔ေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းလူမႈအဖြဲ႔စည္းမ်ားကုိ လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ အစုိးရက ပိတ္ပင္တားျမစ္ဟန္႔ထားမႈမ်ား ႐ွိေနသည့္အတြက္ ဒုကၡပင္လယ္ေရာက္ေနၾကေသာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားကုိ ပုိ၍ပင္ အတိဒုကၡေရာက္ေစၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းက ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကလည္း ယင္းေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္သိပုိင္ခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ၿပီး ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစကာ သတင္းအေမွာင္ခ်ရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ပြဲကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာေရာက္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနေသာျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈႏွင့္ အေရးေပၚ ကူညီကယ္ဆည္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ “တန္းတူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမ” ဆိုသည္မွာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ဆႏၵျပသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို အေျခခံကာ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္းၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ပ်က္ရည္ျပဳျခင္းထက္ ဘာေၾကာင့္ ယခုလိုလုပ္ၾကရသနည္း ဆုိသည္ကိုသာ အေျဖရွာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားက ဘာေၾကာင့္ ထၿပီး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္ကိုလည္း ထည့္တြက္ရပါမည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္သူတို႔ဒုကၡကို ပ်က္ရည္ျပဳၿပီး အမုန္းတရားမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေရးသားတတ္ေသာ ေလာ္ဘီလုပ္သူမ်ားေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား ေခါင္းပါးလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးကိုေရးေနသည့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တင္းမရြာကို မီးရႈိ႕ေနသည့္သတင္း တက္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ မီးမတိုက္ခင္ကတည္းက ရြာသားမ်ားကို ထြက္ခြင့္မေပးေၾကာင္း သတင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားေနရသည္။ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ကလည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ တင္းမရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္၀င္းဆိုသူ၏ အေလာင္းအား ျမစ္ထဲတြင္ေမ်ာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူကယ္ရာမဲ့သည့္ အေနအထား။ တကယ့္စိုးရိမ္ဖြယ္အေနအထား။

မေျပးႏိုင္၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းလိုလို ပိတ္မိမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ေနဆဲမွာပင္ အဆုိပါရြာမွာ စစ္ျဖစ္ေနေသာဧရိယာႏွင့္ ေလးမိုင္သာသာခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ ရြာသားစစ္စစ္မ်ားဆိုလွ်င္ ယခင္ကပင္ ထြက္ေျပးၾကၿပီး ရြာသားမဟုတ္ပဲ သူပုန္အားေပးသူမ်ားသာ က်န္ေနခဲ့သည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယခုလိုကိစၥရပ္ မျဖစ္ခင္ တစ္ပတ္ေက်ာ္ကတည္းက နာမည္ႀကီးေလာ္ဘီတစ္ဦးက ႏွပ္ေၾကာေပးေရးသားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တကယ္တမ္းက်လွ်င္ အေျခအေနမတူေသာ ေက်းရြာသားမ်ား၏ဘ၀က သူတို႔ထင္သလိုမဟုတ္ဘဲ ႏြားတစ္ေကာင္၊ လယ္တစ္ကြက္ကို ဖက္တြယ္ကာ မခြာႏိုင္ၾကရွာေသာ၊ ဒီမွာမေနရင္ ဘယ္မွာေနမလဲဆိုေသာ ေတြးပူမႈမ်ားက သာမန္ရြာသားမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းလိုရြာႀကီးမ်ား၊ ေက်ာက္ေတာ္မွ တင္းမလိုရြာႀကီးမ်ားမွာ ျပန္လည္စည္ပင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။ တိုက္ပြဲမ်ား မွ်ေျခ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူ႔ဒုကၡမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတာ၀န္ယူေနေသာ ျပည္သူ႕အစိုးရကလည္း ဥေပကၡာ မျပဳၾကေစလိုပါ။ စစ္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ မေျပလည္ျခင္းမွာသာ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မိမိတို႔လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လာခဲ့ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ျပည္သူဆိုသည္မွာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားလည္း အက်ံဳး၀င္သည္ဟု သတိမႈသင့္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဆိုေသာစကားမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္က အသံက်ယ္ေလာင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ကိုယ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ပံုေဖာ္ခဲ့ေသာ ဇာတ္လမ္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတိုင္းလည္း သေဘာေပါက္ၾကသလို လက္ရွိအစိုးရသည္လည္း သေဘာေပါက္ခဲ့ၿပီးသား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႔ေနအိမ္မ်ား မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေသာင္းသိန္းခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား႐ွိေနသည္ကုိ ထပ္မံမျဖစ္ေစျခင္းကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူတို႔၏ ေစတနာႏွင့္ စာနာမႈမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။

Author: Admin