DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၁၀

(Review/ေဆာင္းပါး)

“သံမဏိလက္သီးတို႔ေျဖေလၽွာ့ခ်ိန္” ဆိုတဲ့ စကားဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္က အၾကားရဆုံးစကားျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီသို႔ စတင္ေလၽွာက္လွမ္းျခင္းလို႔ ဆိုလိုတဲ့သေဘာ။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ ၁၉၄၈ ခု လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြကုန္ဆုံးခဲ့တယ္။ ဦးသန္းေရႊလက္ထက္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၀-၂၀၁၀ အပိုင္းအျခားကာလကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ့ အဓိကအျပင္းထန္ဆုံးအခ်ိန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ့ အဆိုးဆုံးကာလလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ရွိနဲ႔ၿပီးသား နိုင္ငံေရးပါတီေတြပါ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံထားရပါတယ္။

နိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ လုံးဝဆိတ္သုန္းတဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအုပ္စုေတြကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ခုကိုေရးဆြဲၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေရႊ႕လ်ား လာတယ္။

၁၉၉၀-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾကားကာလျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရခိုင္တို႔ရဲ့နိုင္ငံေရးဟာ စစ္အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး၊ ဖယ္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ေလာက္သာ နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကိုထားၿပီး တိုင္းရင္းသားအဆင့္ျဖင့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ေလာကမွာ ေရာယွက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတယ္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ ေထာင္က်၊ တန္းက်ျဖစ္ခဲ့ရလို ဘဝပ်က္ခံၿပီးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးသမားေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီကာလဟာ ရခိုင္နိုင္ငံေရး ေရာေယာင္ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကေတာ့ ႐ုန္းထစ အခ်ိန္လို႔ဆိုရင္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ နဂိုရွိရင္းစြဲေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)ေလာက္သာရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းပညာတတ္လူငယ္မ်ားစုဖြဲ႕ၾကတဲ့ AASYC တို႔ ေလာက္သာရွိၾကေပမယ့္ အင္အားကမျဖစ္စေလာက္သာျဖစ္တယ္။ အဲဒီကာလဟာ ရခိုင္ပညာတတ္လူငယ္ေတြ လက္နက္ကိုင္လမ္းစအတြက္ ႐ုန္းကန္လာတယ္ဆိုရင္ျဖစ္လိမ့္မယ္။

အလွည့္အေျပာင္း စမွတ္ (၁)

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ၂၀၁၀ ခု၊ နိုဝင္ဘာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္။ ဒီကာလမွာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ဇေဝဇဝါကာလဆိုရင္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ နိုင္ငံေရးသမားေတြကလုံးဝႏွိပ္ကြပ္ခံၿပီး နိုင္ငံေရးဆိုတဲ့စကားလုံးကို ပါးစပ္မွာေတာင္တင္လို႔မရခ်ိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ နိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုကို ေထာင္ထဲမွာထည့္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး နိုင္တဲ့ပါတီကိုအာဏာလႊဲမေပးရင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ နိုင္သူေတြကို ျပန္လည္ဖမ္းဆီးေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရင္ စသျဖင့္ ေဝဝါးတဲ့ကာလျဖစ္တယ္။ အမွန္က စစ္တပ္က သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံကို စနစ္တက်ေရးဆြဲၿပီး သူတို႔သြားခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုခင္းၿပီး က်င္းပတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တယ္။

ဒီကာလမွာ ရခိုင္နိုင္ငံေရးသမားေတြတင္မက ရွမ္း၊ ကခ်င္စတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္၊ မဝင္သင့္ ေဝခြဲရခက္တဲ့ကာလျဖစ္တယ္။ Vote နဲ႔ No Vote ဆိုၿပီး အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းကြဲသြားတယ္။ Vote သမားက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး No Vote က ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဆိုတဲ့ အုပ္စုႏွစ္အုပ္စုကြဲသြားတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို လုံးဝဖ်က္မယ္ဆိုတဲ့အုပ္စုရွိခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ရခိုင္မွာလည္း  ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္တဲ့ ALD က ေရြးေကာက္ပြဲကိုအယုံအၾကည္ မရွိတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီၾကားမွာ ရခိုင္ေတြအတြက္ မဲေပးစရာမရွိတဲ့အေျခအေနမွာ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးသမားထဲကအခ်ိဳ႕ ပါတီတစ္ခုေထာင္ရမယ္။ ရခိုင္ေတြ မဲေပးရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုဆုပ္ကိုင္ၿပီး ပါတီတစ္ခုကို ေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဗမာ့ေလာင္းရိပ္မလြတ္ကင္းဆိုေပမယ့္ ဒီကာလဟာ ရခိုင္ေတြအတြက္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုကို စမွတ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ နိုင္လည္းနိုင္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံမွာ တတိယအနိုင္ရပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဆိုရင္ အေအာင္ျမင္ဆုံးပါတီျဖစ္ခဲ့တယ္။

ဒီေနရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္တယ္ဆိုတာထက္ ရခိုင္ေတြ နိုင္ငံေရးစိတ္နိုးႂကြလာၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ျပန္လည္လႈပ္ႏွိုးခံရတာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ကိုစမွတ္လို႔သုံးရင္ လြန္မယ္လို႔မထင္ပါ။ သံမဏိလက္သီး ေျဖေလ်ာ့ခ်ိန္မွာ ရခိုင္ေတြအတြက္ အျမတ္ထြက္ခဲ့႐ုံတင္မက အဲဒီကာလမွာနိုင္ငံေရးစကားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေျပာဆိုခြင့္ရခဲ့တယ္။ အရင္ကပိတ္ထားခဲ့သမၽွ အနာျပည္ဟာ ဒီကာလမွာပြင့္ထြက္လာခဲ့တယ္။ ပြင့္ထြက္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ရွမ္း၊ မြန္နဲ႔ ကရင္ေတြမွာလည္း ရွိရင္းစြဲ NLD ရဲ့ မိတ္ဖက္ နိုင္ငံေရးပါတီေတြမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံေရးပါတီသစ္ေတြ အသီးသီးေပၚထြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

စကားခ်ပ္အေနနဲ႔ဆိုရင္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရျဖစ္လာတယ္။ သူကေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကေန ေျဖေလ်ာ့ေရး၊ တံခါးပိတ္ေစ်းကြက္ကေန ေစ်းကြက္ စီးပြါးေရးစနစ္က်င့္သုံးေရး။ ဒီမိုကေရစီအတြက္အသက္ျဖစ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ စတဲ့အခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚလာၿပီး စမ္းတဝါးဝါးဒီမိုကေရစီကို စတင္လာခဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြထဲက ရခိုင္ေတြလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုေလာက္ထိ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ နိုင္ငံေရးလမ္းစ ရခဲ့တယ္။ ဒီကာလကို ရခိုင္တို႔ရဲ့ နိုင္ငံေရးကာလလို႔ဆိုခ်င္တယ္။ ဒါကေတာ့ စမွတ္ပါ။

အလွည့္အေျပာင္း စမွတ္ (၂)

၂၀၁၂ ခုကို ရည္ညႊန္းခ်င္ပါတယ္။ ဒီခုႏွစ္ဟာ ရခိုင္ျပည္ဟာ မီဒီယာမ်က္ႏွာစာမွာ အေဖာ္ျပအခံရဆုံးနဲ႔ အေရးစိုက္အခံရဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စတဲ့အခ်က္ေတြက အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ၂၀၁၂ ခု၊ ဇြန္လကစတင္ၿပီး မြတ္ဆလင္နဲ႔ ရခိုင္ တို႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းျပႆနာကေန နိုင္ငံတကာျပႆနာအထိ က်ယ္ျပန႔္လာခဲ့တယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ထိန္းထားနိုင္ခဲ့တယ္။ ေျဖရွင္းနိုင္တဲ့အဆင့္ေတာ့ မေရာက္ခဲ့ဘူး၊ ထိန္းထားနိုင္တဲ့ အဆင့္မွာပဲရွိခဲ့တယ္။ ယေန႔ထိလည္း မေျဖရွင္းနိုင္ေသးဘူး။ ထိန္းထားတဲ့အဆင့္နဲ႔ပဲ သြားေနရတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡမွာ ရခိုင္ေတြအတြက္ ဒုတိယအေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို စတင္ခဲ့တယ္။ ဒီပဋိပကၡမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးဟာ အျမင္ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ နဂိုက ရမ္းျဗဲသား၊ ရခိုင္သား၊ ေခ်ာင္းသား၊ အေနာက္သား၊ ၿမိဳ႕သား၊ ကၽြန္းသား စတဲ့ ခြဲျခားတဲ့ စရိုက္ဟာ လုံးဝနီးပါးေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တယ္။ အားလုံးဟာရခိုင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မွာ ရပ္တည္လာၿပီးေတာ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ(CSOs) စနစ္ေတြ တြင္က်ယ္လာခဲ့တယ္။ ရခိုင္က ရခိုင္ကိုမကူညီရင္ ဘယ္သူကကူညီမလဲဆိုတဲ့ စိတ္ရင္းနဲ႔ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔စိတ္ရင္းေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့ကာလျဖစ္တယ္။ ဝိုင္းကူ၊ တြဲထူစနစ္ကို ဒီကာလမွာ စတင္ခဲ့တယ္။

တျခားတစ္ဖက္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဖိတ္ေခၚခ်ိန္၊ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ ALP, ANC စတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ျပည္တြင္းကိုဝင္ေရာက္လာခ်ိန္၊ ရခိုင္လူငယ္ေတြဟာ နိုင္ငံေရးေရခ်ိန္နဲ႔အတူ ေတာ္လွန္ေရးဖက္ကို ေစာင့္ၾကည့္လာတဲ့ကာလလည္းျဖစ္တယ္။ လူမႈေရးအေျခတည္စိတ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအေျခတည္စိတ္ကိုရခဲ့တဲ့ ဒုတိယ စမွတ္လို႔ေျပာပါရေစ။

အလွည့္အေျပာင္း စမွတ္ (၃)

ဒီအမွတ္ကိုေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံလို႔ သတ္မွတ္ပါရေစ။ ဒီညီလာခံဟာ ရခိုင္ေတြရဲ့ နိုင္ငံေရးစည္းလုံးမႈနဲ႔ လူထုစည္း႐ုံးမႈအရွိဆုံးလို႔ဆိုရင္ ရေလာက္တယ္။ ဒီညီလာခံကိုအရင္းျပဳလို႔ ရခိုင္ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအင္အားစုေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ေတြ႕ဆုံခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္ရသြားခဲ့တယ္။ ဒီညီလာခံဟာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြ၊ လူမႈေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ နိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြရဲ့ဆုံမွတ္ပါ။ တစ္ၿမိဳ႕တည္းမွာ တစ္စုတည္း ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္။ ဒီကာလမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဆိုတာထက္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္း ေပၚေနခဲ့တဲ့ေနရာျဖစ္တယ္။ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ေတြ အားလုံးနီးပါးေရာက္လာခ်ိန္မွာ လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ့“ဇ”နဲ႔ ေရွ႕လားရာကို ျပည္သူေတြသဲသဲကြဲကြဲျဖစ္ဖို႔ ဖန္တီးသလိုျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သား ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္တို႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ULA/AA က ဒီညီလာခံမွာ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံးနဲ႔ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆုံးအဖြဲ႕ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ULA/AA ကို ရခိုင္လူထုစိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔အတူ ရခိုင္လူငယ္ေတြဟာလည္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္စိတ္ဝင္စား လာခဲ့တယ္။ ဒီအမွတ္ကိုေတာ့ စမွတ္(၃)လို႔ သတ္မွတ္ရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။

အလွည့္အေျပာင္း စမွတ္ (၄)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ RNDP နဲ႔ ALD ပါတီတို႔ေပါင္းစည္းၿပီး ANP အမည္နဲ႔ သံတြဲညီလာခံကိုရည္ညႊန္းရင္ ရေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ပါတီတြင္းညီလာခံဆိုေပမယ့္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးညီလာခံျဖစ္ခဲ့တယ္။ ပါတီေပါင္းစည္းေရးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္အေရးႀကီးသလို ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြအတြက္လည္း အေရးႀကီးတယ္။ ရခိုင္လူထုေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသလို ANP ပါတီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိခဲ့တယ္။

သို႔ေသာ္ ANP ပါတီရဲ့ နိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ အရာမထင္ျဖစ္ခဲ့သလို ပါတီတြင္းမွာလည္း အကြဲအျပဲမ်ားျဖင့္ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကရတယ္။ ၂၀၁၅ ခု၊ သံတြဲညီလာခံဟာ ရခိုင္နိုင္ငံေရးအက်ဘက္ကို ဦးတည္သြားတယ္။ နိုင္ငံေရး ငုတ္လ်ိဳးဖို႔ လမ္းစျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ သံတြဲညီလာခံဟာ ေအာင္ျမင္ေသာေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အရွက္ေျပေပါင္းစည္းေရးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီကာလမွာ ရခိုင္လူငယ္ေတြဟာ နိုင္ငံေရးကိုစိတ္ပ်က္ၿပီးေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဘက္ကို ဦးတည္သြားခဲ့တယ္။ နိုင္ငံေရး အက်၊ ေတာ္လွန္ေရးအတက္လို႔ဆိုရင္ လြန္မယ္မထင္ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲမွာ ရခိုင္ျပည္မွာ AA က စတင္ ေသနတ္ေဖာက္ခဲ့တယ္။ တိုက္ပြဲစခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေရခ်ိန္ စျမင့္လာခဲ့တယ္။

အလွည့္အေျပာင္း စမွတ္ (၅)

၂၀၁၅ ခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုရင္ မမွားေလာက္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ကာလတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီက ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အနိုင္ရခဲ့ေပမယ့္ ရခိုင္ဘက္မွာေတာ့ ေသာင္မၿပိဳခဲ့ဘူး။ ANP ပါတီကပဲ ေသာင္ထြန္းခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ရခိုင္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၾကားက ဆီနဲ႔ေရကို ခြဲထုတ္တဲ့ကာလျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ANP ပါတီက ရခိုင္ျပည္မွာအနိုင္ရေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရကိုဖြဲ႕ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္နိုင္ငံလုံးနိုင္ထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္မေပး။ အဲဒါနဲ႔ပဲ ၁/၂၀၁၆ စတိတ္မန႔္ကိုထုတ္ၿပီးေတာ့ နိုဗယ္ဆုရွင္နဲ႔ ရခိုင္ဟာ လုံးဝလမ္းခြဲလိုက္တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တို႔မွာ ေမာင္ေတာေဒက နယ္ျခားေစာင့္စခန္းေတြကို ARSA က ဝင္တိုက္တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေန နိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခံေနရတဲ့ေမာင္ေတာေဒသဟာ ဒီကာလမွာ လုံးဝ နိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ကို ေရာက္သြားတယ္။ ဒီျပႆနာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ ရခိုင္လူထုနဲ႔ ရခိုင္ပါတီေတြကို လုံးဝ ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူလုပ္ခ်င္တာကို ရခိုင္မွာလုပ္သလို ရခိုင္နိုင္ငံေရးေဘာင္လည္း က်ဥ္းလာခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာလည္း ရခိုင္အမတ္ေတြတင္သမၽွအဆိုဟာ ပယ္ခ်ခံရသလို၊ ရခိုင္ေတြအေပၚ နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ခဲ့တယ္။

အဆိုးဆုံးက ေဒါက္တာေအးေမာင္နဲ႔ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကိုဖမ္းဆီးကာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တာဟာ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးေဘာင္ကို လုံးဝက်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးေဘာင္ကို က်ဥ္းလိုက္တာထက္ သတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ေျမာက္ဦးဆႏၵျပရာမွာ ေသနတ္နဲ႔ေျဖရွင္းခဲ့မႈဟာ ေနာက္ဆက္တြဲရခိုင္လူငယ္ေတြကို ေသနတ္ကိုင္ဖို႔တြန္းပို႔လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ရခိုင္လူငယ္ေတြဟာ သူတို႔ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို အၿပီးတိုင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ရခိုင္ေျမျပင္မွာ လက္သန္းနိုင္ငံေရးထက္ လက္ညႇိုးနိုင္ငံေရးက အားေကာင္းသြားခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ ဒီအခ်က္ကိုလည္း စမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါရေစ။

အလွည့္အေျပာင္း စမွတ္ (၆)

၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ ကာလဟာ ရခိုင္ဟာ စစ္ပြဲအျမင့္ဆုံးကာလျဖစ္တယ္။ ဒီကာလမွာ ေလာင္စာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္တဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔တစ္ဖက္တည္းရပ္တည္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ေပးမႈ၊ AA ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးမႈ၊ ရခိုင္ျပည္သူေတြ အသတ္ခံေနရခ်ိန္၊ ရြာေတြမီးရွို႔ဖ်က္ဆီးခံေနရခ်ိန္မွာေတာင္ စစ္တပ္ဘက္ကရပ္တည္ခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ဗမာျပည္သူလူထုရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ အတူတူ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘယ္ဗမာေခါင္းေဆာင္ကမွ ကိုဗစ္ဒုတိယလွိုင္းနဲ႔စစ္ပြဲၾကား အသက္လုေနရခ်ိန္ သတင္းရနိုင္ဖို႔ အင္တာနက္ကို ဖြင့္မေပးခဲ့။ ရခိုင္ျပည္သူေတြကို စစ္တပ္ကလက္လြန္ေျခလြန္သတ္ျဖတ္ေနခ်ိန္၊ တရားလက္မဲ့ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ေနခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဗမာလူထုေတြက စစ္တပ္ဘက္ကရပ္ၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ေနခဲ့ၾကတယ္။

ဒီအခ်က္က ရခိုင္ေတြအကုန္လုံး၊ လူငယ္အစ လူႀကီးအဆုံး ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြင္ဟာ ရခိုင္ေတြအတြက္မဟုတ္ဘူးလို႔ နားလည္လာၾကတယ္။ စစ္တပ္ကိုတိုက္ရတာတဲ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဘက္ေပါင္းစုံ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ခဲ့ရတယ္။ အင္တာနက္ ပိတ္တဲ့အတြက္ သတင္းရရွိမႈကိုတိုက္ပြဲဝင္ရသလို ရခိုင္တစ္ေယာက္ေသရင္ ေအေအေသတာ၊ ေသပါေစဆိုတဲ့အခ်က္ထိ စိန္ေခၚတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရတယ္။ ဘက္ေပါင္းစုံစစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေျဖက ရခိုင္ေတြဟာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္သြားတဲ့ စမွတ္ကိုေရာက္သြားတယ္။

အလွည့္အေျပာင္း စမွတ္ (၇)

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလလို႔ သတ္မွတ္ရင္ရလိမ့္မယ္။ ၂ ႏွစ္ေလာက္ အသက္ေသြးမ်ားစြာ စေတးခဲ့ရတဲ့ ရခိုင္စစ္ေျမျပင္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီရပ္သြားတယ္။ ရပ္သြားတာကအခုထိေအာင္ပဲ။ ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းေတြေမးစရာရွိလာလိမ့္မယ္။ နိ္ုင္ငံေရးမွာ ပလက္ေဖာင္းဆိုတာအေရးႀကီးတယ္။ ပလက္ေဖာင္းေပ်ာက္ရင္ အရွင္းခံရတတ္တယ္။ AA က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရခ်ိန္ စစ္တပ္ဖက္က ၾကဥ္း၊ ေရ၊ ေလ သုံးခုေပါင္း ထိုးစစ္ဆင္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ AA က ထုတ္သမၽွစတိတ္မန႔္ေတြမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လမ္းစဖြင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ထုတ္သမၽွ စတိတ္မန႔္ေတြကိုျပန္ၾကည့္၊ ေတြ႕နိုင္လိမ့္မယ္။ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ရဲ့ နိုင္ငံေရးဦးေသၽွာင္ျဖစ္တဲ့ FPNCC လမ္းေၾကာင္းကို ဟထားခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ဖက္ကလည္း အစပိုင္းမွာအျပတ္ရွင္းဆိုေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဟေပးခဲ့တယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ဘက္က ဝင္ေရာက္လာေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ AA ၾကား စကားေျပာဆိုဖို႔ ပလက္ေဖာင္း ပြင့္သြားခဲ့တယ္။ စစ္ေျမျပင္မွာ ကိုယ္ေသသူေသတိုက္ေနခ်ိန္ဟာ ပလက္ေဖာင္းေပ်ာက္ၿပီး အျပတ္ရွင္းစနစ္ကို သြားေနခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ပြဲဟာအေျဖမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို စစ္တပ္ဖက္ေရာ AA ဘက္ကေရာ လက္ခံခဲ့ၾကတယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္။ စားပြဲဝိုင္း နိုင္ငံေရးသည္သာအေျဖျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္နိုင္ငံေရးအရ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ၾကား စကားေျပာဆိုခြင့္ လမ္းစပြင့္တာနဲ႔ စကားေျပာခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာ စစ္တပ္နဲ႔ AA ၾကား တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုတာထက္ နားလည္မႈနဲ႔ သြားေနၾကတယ္။

အမွန္က ဒီစကားေျပာစင္ျမင့္ကိုဖန္တီးရမွာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဗယ္ဆုရွင္၊ ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးပါးရည္နပ္ရည္ကို စနစ္တက်အသုံးခ်ခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္တပ္နဲ႔ AA ၾကား စကားေျပာစင္ျမင့္ကို ေဖ်ာက္ထား႐ုံတင္မက ရခိုင္ျပည္က ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာင္ သူစိတ္ႀကိဳက္တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ စစ္ပြဲရဲ့ပင္မျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲလုံးဝမရွိတဲ့ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ကိုခ်န္ခဲ့တယ္။ ဒီအျပင္ ရခိုင္ျပည္က ၉ ၿမိဳ႕နယ္ထိကို ေရြးေကာက္ပြဲ ဖ်က္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ရခိုင္ေတြအတြက္ မတရားတဲ့နိုင္ငံေရးခံစားခ်က္ေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။

ဒီေနရာမွာ ပလက္ေဖာင္းအေၾကာင္းကို ဆက္ေျပာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလကတည္းက စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၾကား ေတြ႕ဆုံတာ၊ စကားေျပာတာမၾကားမိဘူး။ ဆိုလိုတာက အခ်ိန္အၾကာႀကီး ပလက္ေဖာင္းေပ်ာက္သြားတယ္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဟာ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ စစ္တပ္က ဘယ္ေလာက္ထိေလ်ာ့ေပးသလဲ ေလ်ာ့ေပးသေလာက္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္က်ယ္လာလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္ဆီက ဘယ္ေလာက္ထိ ဒီမိုကေရစီကိုေတာင္းယူမလဲ၊ ေဆြးေႏြးယူမလဲ၊ တိုက္ယူမလဲဆိုတာ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲစနိုင္ငံအတြက္ သိပ္အေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔ NLD ၾကားက ပလက္ေဖာင္းဟာ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေပ်ာက္ေနခဲ့တယ္။ ၾကည့္သေလာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလြဲၿပီး တျခားေသာေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြကို မေမြးထားခဲ့မိတာျဖစ္လိမ့္မယ္။

ေနာက္ဆုံး သံမဏိလက္သီးက ေျဖေလၽွာ့မႈကို ျပန္ဆုပ္သြားခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးဟာ စစ္အာဏာရွင္ ဆိုတဲ့ စမွတ္ကိုျပန္ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ဗမာလူငယ္ေတြ အသက္ေပးဖို႔ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ရခိုင္ကေတာ့ စစ္ပြဲရဲ့ အနိဌာ႐ုံ ကိုခံခဲ့ရၿပီးေတာ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ရဲ့ ေနာက္မွာ စုဖြဲ႕မႈ၊ အမိန႔္နာခံမႈနဲ႔ စနစ္တက်ခ်ီတက္ေနတဲ့ စမွတ္မွာရွိေနေၾကာင္း။

သာထြန္း_ေရးသားသည္။

Author: Admin