ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္းက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကစဥ္။

By ေက်ာ္ထက္ေအာင္ | DMG

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားကို အမ်ားအျပားေတြ႕ရၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုလႊမ္းၿခဳံၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ပါတီႀကီးမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈႏွင့္ ေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးအေျချပဳ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားကိုလည္း သိသာထင္႐ွားစြာ ေတြ႕႐ွိႏိုင္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မေက်လည္မႈမ်ားကိုအေျခခံသည့္ သ႐ုပ္သကန္(Identity) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္ (Political Right)မ်ားကို အမ်ားဆုံးအေျချပဳ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးၾကၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုလႊမ္းၿခဳံကာ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္႐ွိသည့္ ပါတီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ႐ွင္သန္ႀကီးထြားေရး (အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္)၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သ့င္ျမတ္ေရး အစ႐ွိသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္မွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးၾကပါသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေပးထားခ်က္မ်ားအရ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးပဓနအယူအဆေပၚတြင္ အေျခတည္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ ပါတီႀကီးမ်ား၏ ဗဟိုအေျချပဳ ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၏ အစြန္းထြက္တန္ဖိုးတစ္ခုမွ်အျဖစ္သာ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဟန္႐ွိပါသည္။

အဆိုပါ အစြန္းထြက္တန္ဖိုးဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝေရး၊ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ ကြာဟခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ တစ္စုံတစ္ရာဖိအားေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေဒသ(သို႔) လူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားလိုလားခ်က္ကို တင္ျပႏိုင္ေရးသည္ အႀကီးမားဆုံးေအာင္ျမင္မႈဟု မွတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါယူဆခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသတစ္ခု(သို႔) လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွ ကိုယ္စားလွယ္(သို႔) ပါတီတစ္ခုတည္း ဖိအားေပး႐ုံမွ်ျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္သည့္ ရလဒ္မဟုတ္သည္ကို ၂၀၁၅ မွ ယေန႔အထိ ရခိုင္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ရခိုင္ကိုယ္စားျပဳႏွင့္ ႐ွမ္းကိုယ္စားျပဳ ပါတီမ်ားအမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲသို႔ ျဖစ္မလာခဲ့သည္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၂၀ ႏွင့္ ၂၀၂၅ အထိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသအားလုံးမွ ကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားကို တိုင္းရင္းသားေဒသအေလွ်ာက္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ အႏိုင္ရ႐ွိပါက စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရဖိအားေပးၿပီး လိုလားခ်က္မ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္းဟု စဥ္းစားထားၾကဟန္တူပါသည္။ သို႔ေသာ္ မတူညီသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာအလိုက္ ဘုံသေဘာတူညီမႈအျဖစ္ ရ႐ွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ ေတြးဆထားသင့္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီးမ်ားအၾကား စစ္မွန္ေသာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အယူအဆေပၚတြင္ အေျခတည္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းမည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚတြင္ အေျခတည္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းမည္ေလာ ဟူသည္မွာလည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားခ်က္မွာ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေရးသည္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာဆိုသည္ထက္ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းႏွင့္ နည္းပညာျပႆနာအျဖစ္သာ ရႈျမင့္ထားဟန္တူပါသည္။ ထို႔အျပင္ အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ မရွင္းလင္းသည့္ နိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာ အေျခအေန (Complex Political Economy Content) ေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း၊ မတူညီသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာျဖင့္ မၿပီးဆုံးေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ားျဖင့္ လြန္ဆြဲေနျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအေျချပဳၿပီး နိုင္ငံေရးအရ အလုံးစုံ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားနိုင္မႈသည္သာ ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည့္ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတစ္ခုဟု စြဲစြဲျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားပါသည္။

သို႔ေသာ္ သတိျပဳရန္လိုအပ္သည္မွာ အဆိုပါ အခင္းအက်င္းသည္ နိုင္ငံေရးအရ ဖြံ႕ထြားမႈ (Political Growth) ဟူေသာ အေျခအေနတစ္ခုသို႔သာ ဦးတည္နိုင္ၿပီး အလုံးစုံျခဳံငုံေသာ နိုင္ငံေရးအရဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Inclusive Political Development) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ အာဏာရပါတီတစ္ခု၏ နိုင္ငံေရးအရ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ ဗဟိုအေျချပဳ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အစြန္းထြက္တန္ဖိုးတစ္ခု အျဖစ္မ်ိဳးသာ ရႈျမင္သင့္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အာဏာရပါတီအၾကား နိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေလးစားလၽွက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ ညႇိႏွိုင္းျခင္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ မႈသည္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္း လာေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳေစ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အာဏာရပါတီအၾကား မတူညီသည့္သေဘာထားမ်ား အေပၚတြင္ အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို အသုံးျပဳလၽွက္ ဖိအားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသည္ နိုင္ငံေရးအရ ဖြံထြားမႈသက္သက္သာ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေမၽွာ္ရည္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းလာေရးအတြက္မူ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာ္ထက္ေအာင္
(ေက်ာ္ထက္ေအာင္သည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ နိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာ သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး BNI-Myanmar Peace Monitor ၏ Program Coordinator တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။)

Author: Admin