ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းမႈမွ မီးခိုးမ်ားသည္ အထက္ေလထုထဲအထိေရာက္ရွိကာ မုိင္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ခရီးႏွင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - NASA)

ၾသစေၾတးလ်ေတာမီး အၾကီးအက်ယ္ေလာင္ကြ်မ္းမႈမွ မီးခိုးမ်ားသည္ ကမၻာကို တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ပတ္ျပီးေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ဟု နာဆာမွေျပာၾကားေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မီးခုိးမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ လႏွင့္ခ်ီ၍ အံု႔ဆိုင္းေနခဲ့ျပီး ပစိဖိတ္တေၾကာ ေရြ႕လ်ား သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္သစ္ကူးကာလတဝိုက္တြင္ ေလာင္ကြ်မ္းေသာမီးမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ မီးခိုးမ်ားသည္ ေတာင္အေမရိကကို ျဖတ္သန္းျပီး ေကာင္းကင္ကို ျမဴခိုးမ်ားဆုိင္းေနေစခဲ့ကာ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာတဝက္ ခရီးႏွင့္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

"ဒီမီးခိုးေတြဟာ အနည္းဆံုး ကမၻာကို တစ္ပတ္အျပည့္ ပတ္ပါလိမ့္မယ္" ဟု အေမရိကန္အာကာသေအဂ်င္စီ ကေျပာၾကားသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတဝန္းတြင္ ေတာမီးမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ေလာင္ကြ်မ္းမႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၂၈ ဦးေသဆံုးခဲ့ကာ အိမ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုၾကီးမားျပင္းထန္ေသာ ေတာမီးမ်ားသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြား ျပင္းထန္ခဲ့ရေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျပင္းထန္လွေသာ ေတာမီးမ်ားက မီးခိုးမ်ားကို အထက္ေလထုထဲထိ ေရာက္ရွိေစျပီး စံခ်ိန္တင္အျမင့္အျဖစ္ ၁၁ မိုင္ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။

"အထက္ေလထုထဲကို ေရာက္သြားျပီဆုိတာနဲ႔ မီးခိုးေတြဟာ သူ႔မူလေနရာကေန မုိင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေဝးတဲ့ ေနရာအထိ ခရီးႏွင္ႏုိင္ျပီး တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ေလထုအေျခအေနအေပၚ သက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါတယ္" ဟု နာဆာ မွထုတ္ျပန္သည္။

ထိုအျမင့္ေပ၌ မီးခိုးမ်ား၏သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေလထုကို ပူေႏြးေစမည္လား၊ ေအးျမေစမည္လား ဆိုသည္ကိုလည္း ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာကာသေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္အေမရိကတြင္ ေကာင္းကင္၏အေရာင္မွာ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး နယူဇီလန္တြင္ဆုိလွ်င္ ေလအရည္အေသြးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ေတာင္ထိပ္မွႏွင္းမ်ားကိုမျမင္ရေအာင္ အလင္းေရာင္ေလ်ာ့က်ျခင္း ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

Author: Admin