ဓာတ္ပံု - AFP

ကမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တရုတ္ပံုစံ အင္တာနက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးလမ္းေၾကာင္း (National Internet Gateway) တပ္္ဆင္အသံုးျပဳေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Asia Times သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္အား ႏိုင္ငံတြင္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည့္ ဥပေဒကို ကမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယား၏ ယခုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အြန္လိုင္း၌ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ပါ ပိတ္ပင္ခံရေတာ့မည္ကို ေဝဖန္ေရးသမားမ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ယခုဥပေဒသစ္အရ  အင္တာနက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာသည္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈအားလံုးကို ပိတ္ဆို႔မႈ၊ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ အင္တာနက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား အားလံုးသည္လည္း အစိုးရကတပ္ဆင္ထားသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္သာ ျဖတ္သန္းအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ အင္တာနက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၁၂ လ အခ်ိန္ရမည္ဟု Asia Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းမွ ျဖတ္သန္းသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာ္ပေရတာက ၁၂ လ စာ သိမ္းဆည္းထားေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရက လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Phay Siphan ကမူ ယခုစနစ္သည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္အား ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ျငင္းဆိုထားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ “ပုန္ကန္ထၾကြမႈ ဖန္တီးသူမ်ားအား တိုက္ဖ်က္သြားမည္” ဟု Phay Siphan က ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယားတြင္ ၂၀၁၅ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အစိုးရသည္ ရာဇဝတ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ သတင္းမွားျဖန္႔ခ်ိမႈ တားျမစ္ေရး ဥပေဒမ်ားအား အသံုးျပဳကာ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား၊ အစိုးရကို ေဝဖန္သူမ်ားအား မၾကာခဏဆိုသလို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေလ့ရွိသည္။

ကေမၻာဒီယားအစိုးရသည္ ယခင္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အကဲဆတ္သည့္ ဝက္ဆိုက္မ်ား၊ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ေလ့ရွိေသာ္လည္း VPN ျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား စိစစ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

ယခုအသစ္တပ္ဆင္မည့္ အင္တာနက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အားလံုးကို ထိုလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္သာ ျဖတ္သန္းေစေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အလြန္လြယ္ကူသြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

Author: DMG