ဝန္ႀကီးမာညာလစ္အား ဧၿပီလအတြင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Chile's Ministry of Health)

ႏိုင္ငံတြင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္ ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ခ်ီလီသမၼတ ဆီဘက္စ္ရွင္းပီနဲရားသည္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဟိုက္မဲမာညာလစ္ ေနရာတြင္ ဝန္ႀကီးသစ္တစ္ဦး အစားထိုးခန္႔ထားလိုက္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝန္ႀကီးမာညာလစ္သည္ ခ်ီလီျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ ခက္ခဲျမင့္ျမတ္ေသာတာဝန္ကို အားႀကိဳးမာန္တက္ထမ္းရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတပီနဲရားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မာညာလစ္၏ေနရာတြင္ ေဆးပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ အင္နရစ္ကီပါရစ္ကို အစားထိုးခန္႔အပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးေဟာင္း မာညာလစ္သည္ ေက်ာက္ကပ္အထူးကု ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ခ်ီလီႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းေဆးရံုႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ ေဆးရံုမ်ားအတြက္ အသက္ရွဴအကူစက္မ်ား၊ အကာအကြယ္ဝတ္စံုမ်ား အလံုအေလာက္ေထာက္ပံ့ေပးေရး လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေန႔စဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားသူျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဌာနတြင္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ ကေတာက္ကဆတ္ျဖစ္မႈမ်ား မၾကာခဏေပၚေပါက္ေလ့ရွိၿပီး အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ၿမိဳေတာ္ဝန္မ်ား၊ ေဆးပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ဝန္ႀကီးေဟာင္းမာညာလစ္၏ သြားလာမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ျငင္းဆိုျခင္း၊ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈ မေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေသဆံုးမႈႏွင့္ကူးစက္မႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ စေနတစ္ရက္တည္း၌ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ ၆၅၀၉၊ ေသဆံုးသူ ၂၃၁ ဦးရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ခ်ီလီတြင္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၁၆၇၃၅၅၊ ေသဆံုးသူ ၃၁၀၁ ဦး ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔အထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၈ သန္းနီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

Author: DMG