ပုံစာ - ယူနီဆက္သည္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း ရွိ-မရွိ ဌာနတြင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးေတာ့မည့္ ကုလသမဂၢ၏ တတိယေျမာက္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (ယူနီဆက္) သည္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း ရွိ-မရွိ ဌာနတြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္မေကာင္းမႈအတြက္ ထိုုက္တန္သည့္ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယူနီဆက္က ကတိျပဳထားသည္။  

ယူနီဆက္ဝန္ထမ္းဟု ဆိုသည့္လူမ်ားသည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အနိုင္က်င့္ ညႇင္းပန္းမႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္ရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ၿပထား သည္။

ယူနီဆက္ဝန္ထမ္း မည္မၽွစြပ္စြဲခံရသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါက မည္သည့္ဝန္ထမ္းကိုမဆို ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း(IOM) သည္လည္း ကြန္ဂိုအီဘိုလာ အေရးတြင္ ၎၏ဝန္ထမ္းတစ္ဦး လိင္ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရမႈကိုလည္း စုံစမ္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔ အေစာပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အစည္းသည္လည္း အလားတူေၾကညာခ်က္အား အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႏွင့္ ထိပ္တန္း NGO မ်ားမွ အီဘိုလာေရာဂါကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အေပးအယူအားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လိင္ဆက္ဆံရန္ ဖိအားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံရန္ျငင္းပယ္ပါက စာခ်ဳပ္ရပ္ဆိုင္းျခင္း စေသာ လိင္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီး ၅၀ ေက်ာ္မွ စြပ္စြဲခဲ့သည္။

အနိုင္က်င့္မႈဟု စြပ္စြဲခံရေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၈-၂၀၂၀ အီဘိုလာ အေရးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္နီရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား တညီတညြတ္တည္း တူေန သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုအေလ့အထမွာ က်ယ္ျပန္႔ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ၿပ ထားသည္။

က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအားလုံး ေရွ႕ထြက္လာၿပီး ေျပာဆိုေစလိုေၾကာင္း ယူနီဆက္က တိုက္တြန္းထား ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လိင္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနိုင္ က်င့္ျခင္းတို႔အား တုံ႔ျပန္နိုင္ေရး အားလုံးႀကိဳးပမ္းေနသည့္လုပ္ရပ္အား ပိုမိုအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Author: DMG