တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္(ဝဲ)ႏွင့္ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ ခ်ားလ္မီရွယ္ (ဓာတ္ပံု - AP)

တူရကီႏုိင္ငံအတြင္းေသာင္တင္ေနသည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအေရးေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ တူရကီကို ဟိုလိုလို၊ ဒီလိုလိုလုပ္ေနျခင္းကို ရပ္တန္႔သင့္ျပီဟု ယင္းႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း AP သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥေရာပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားဝင္ေရာက္မႈစီးေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ရန္ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားျပီး ၄ ႏွစ္သက္တမ္း ရွိျပီျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ဥေရာပမသမဂၢႏွင့္ တူရကီတုိ႔ၾကားသေဘာတူညီမႈရျပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ တူရကီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မက္ဗ္လက္ကာဗူဆိုဂလူ ကထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

EU အေနႏွင့္ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအပါအဝင္ ဒုကၡသည္စီးဝင္မႈအေပၚ တူရကီ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ကူညီႏုိင္ရန္ မွန္ကန္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္သည္ တနလၤာေန႔က EU မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဘရက္ဆဲလ္ျမိဳ႕တြင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ေနာက္တြင္ ဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၂၀၁၆ သေဘာတူညီမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္သြားရန္ ႏွစ္ဖက္သ ေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

တူရကီအစိုးရက ဥေရာပသို႔ဝင္ေရာက္လိုေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားကိုဖြင့္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တူရကီႏုိင္ငံ၏ဂရိႏွင့္နယ္စပ္တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားစုေဝး ေရာက္ရွိလာျပီးေနာက္တြင္ တူရကီႏွင့္ EU ၾကားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂရိက ဒုကၡသည္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားဆီးရန္ သူ၏နယ္စပ္တြင္ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားခ်ထားခဲ့ရာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။ ခန္႔မွန္းေခ် ၃.၅ သန္းခန္႔ရွိေသာ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ပို၍ဝန္ထမ္းေပးရန္ အာဒိုဂန္ကေတာင္းဆိုထားသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဥေရာပသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားဝင္ေရာက္မႈကို တားဆီးရန္အတြက္ တူရကီတုိ႔ကိုေပးရမည့္ ေငြကို ေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းအပါအဝင္ ၂၀၁၆ သေဘာတူညီမႈေအာက္ရွိကတိကဝတ္မ်ားကိုလိုက္နာျခင္း မရွိဟုလည္း တူရကီက စြပ္စြဲထားသည္။

တနလၤာေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠဌ ခ်ားလ္မီရွယ္ကမူ တူရကီ ႏွင့္ EU ၾကားသေဘာတူညီမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ လာမည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း တူရကီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ EU ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအၾကီးအကဲတုိ႔ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ကေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူရကီသည္ EU ႏွင့္သေဘာတူထားေသာ ၂၀၁၆ သေဘာတူညီမႈမ်ားအတုိင္း ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး EU ဘက္မွမူ ၎၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွးေကြးခဲ့ေၾကာင္း EU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တနလၤာေန႔ကေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ဟုလည္း တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Author: Admin