ဓာတ္ပုံ - Financial Times

DMG ၊ ေမ ၇

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ အသုံးျပဳသူစုစုေပါင္း ၂၂ သန္းခန႔္ရွိၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္ အသုံးျပဳသူေပါင္း ၃ ဘီလ်ံနီးပါး ရွိသည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကုမၸဏီသည္ နိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မွားမွန္ ေဝခြဲမရသည့္ ဒြိဟျဖစ္စဥ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ အေမရိကန္တြင္သာ မကဘဲ အိႏၵိယ၊ ဘရာဇီး၊ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သို႔ နိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ အႀကီးအက်ယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ထိုနိုင္ငံမ်ားတြင္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို အသုံးျပဳကာ အမုန္းတရား ႏွိုးဆြျခင္း၊ သတင္းမွား ျဖန႔္ေဝျခင္းမ်ိဳး ရွိေနၿပီး ထိုလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္တြင္လည္း သမၼတေဟာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္အား ေဖ့စ္ဘုတ္အသုံးျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ျပန္လည္စိစစ္သည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္၏ ႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕သည္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ေဖ့စ္ဘုတ္၏ တာဝန္ယူမႈတို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းေက်ာင္းမည္ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မက်နိုင္ေသးေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦး အပါအဝင္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ ပါ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ေဖ့စ္ဘုတ္က ထရမ့္အား အသုံးျပဳခြင့္ ပိတ္ထားျခင္းကို လတ္တေလာတြင္ ဆက္လက္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဖ့စ္ဘုတ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အကဲဆတ္သည့္ နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ယခုထက္ အမ်ားႀကီး ပိုမိုျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေဖ့စ္ဘုတ္ဟာ နိုင္ငံေရး ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ ၾကားခံပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါၿပီ” ဟု ဘုတ္အဖြဲ႕က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာသည္။

“ေဖ့ဘုတ္အေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို ခြင့္ျပဳရမွာ ျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြကို ေရွာင္လြဲနိုင္ေအာင္လည္း တာဝန္ယူရပါမယ္” ဟု အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

သမၼတထရမ့္သည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခံရသည့္ ပထမဆုံး သမၼတ ျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လကလည္း ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ နီကိုလက္စ္မာဒူရိုအား ေဖ့စ္ဘုတ္သုံးစြဲမႈ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ရက္ ၃၀ ၾကာ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမွားမ်ား ျဖန႔္ေဝခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သမၼတမာဒူရို၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကမူ ဤလုပ္ရပ္ကို ဒီဂ်စ္တယ္အာဏာရွင္ဝါဒဟု သမုတ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္သည္ နိုင္ငံေရး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္ အလြန္အမင္း အားသန္ၿပီး ေၾကာင္း အရပ္ဘက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားက သူတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လီဆယ္လုပ္ႀကံ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္လည္း ေဖ့စ္ဘုတ္ကုမၸဏီတြင္ နည္းလမ္း မည္မည္ရရ မရွိေၾကာင္း သူတို႔က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဆိုလၽွင္ အိႏၵိယတြင္ အမုန္းစကားမ်ား၊ အာဏာရ ဘာရာတီယာဂ်ာနတာပါတီမွ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရန္ အလြန္အမင္း ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘုတ္အသုံးျပဳသူမ်ားထံတြင္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ေရးသားခ်က္အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ ၎တို႔၏ ကိုဗစ္အေရး ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းမႈကို ေဝဖန္ထားသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကုမၸဏီအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

နိုင္ငံတကာက က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေလးစားလိုက္နာၾကသည့္ ကုလသမဂၢ၏ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အေျခခံအခြင့္အေရး တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ တစ္ဘက္သတ္ ႏႈတ္ပိတ္ခံရျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: DMG