ဓာတ္ပုံ - Reuters

DMG ၊ မတ္ ၈

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္သည္ ဥတုရာသီ ကာကြယ္ေရး၊ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္နည္းပညာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ အားသြင္းကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈတို႔ အပါအဝင္ စက္မႈအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ပုံေငြ ယူ႐ို ၂၀၀ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၂၂၀ ဘီလီယံ) အသုံးျပဳသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ဂ်ာမန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"စီးပြားေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ ရန္ပုံေငြ ယူ႐ို ၂၀၀ ဘီလီယံ" ဟု ခရစၥရွန္လင္ဒါက လူထုအသံလႊင့္ဌာန ေအအာဒီသို႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါရန္ပုံေငြြတြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္အတြက္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းလည္း ပါဝင္သည္ဟု သူက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္ (LNG) တင္သြင္းရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို ပိုမိုမွွီခိုအားထားလာႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႐ုရွားဓာတ္ေငြ႕အေပၚ မွီခိုအားထားမႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဂ်ာမနီက ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ လင္ဒါ၏ မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဂ်ာမနီသည္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဟာဘက္ခ္က ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္ ဥေရာပ၏ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ျမႇင့္တင္မည့္ ရန္ပုံေငြအေပၚ သေဘာတူျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွာ အရင္ကထက္ ပိုအေရးတႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၫြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႕ဝင္ေတြအေနနဲ႔ တူညီတဲ့ဦးတည္ခ်က္ကို ဦးတည္ေနၾကတဲ့အတြက္လည္း ဝမ္းသာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီထက္ပို အမွီအခိုကင္းမဲ့ၿပီး ဥတုရာသီအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမရွိတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရပါမယ္” ဟုလည္း ဝန္ႀကီးကေျပာၾကားသည္။

Author: DMG