ထင္ရွားသည့္ ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ေရးသားသည့္စာအုပ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ စတင္ဖယ္ရွားခံခဲ့ရေၾကာင္း အြန္လိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရမွ ဘ႑ာ ေရးဗဟိုခ်က္မေဒသျဖစ္ေသာ ေဟာင္ေကာင္အေပၚ ျပင္းထန္လွသည့္ နိုင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။    

ဖယ္ရွားခံလိုက္ရေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္ ဂ်ိဳရႈေဝါင္ႏွင့္ လူသိမ်ားေသာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တန္ယာခ်န္းတို႔ ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

လုံျခဳံေရးဥပေဒေၾကာင့္ စာအုပ္မ်ား ဖယ္ရွားခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဝါင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ဖိႏွိပ္မႈေတြ ဆက္ရွိေနတယ္၊ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဥပေဒဟာ အေျခခံအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုမႈကို ႏွိမ္နင္းရာမွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ လက္နက္ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဂ်ိဳရႈေဝါင္က ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ေရးသားခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးႏွိပ္ကြပ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ညႊန္း ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။  

ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အပန္းေျဖဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဌာနက အဆိုပါ စာအုပ္မ်ားသည္ လုံျခဳံေရးဥပေဒကို ဆန႔္က်င္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆိုသည္ကို သုံးသပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေခတၱဖယ္ရွား ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဥပေဒအသစ္အား အဂၤါေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံမွ တ႐ုတ္သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရရွိေနသည့္ ေဟာင္ေကာင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအတြက္ ယခုဥပေဒသစ္သည္ ႀကီးမားသည့္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

Author: DMG