(ဓာတ္ပံု - Getty Images)

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဖိုင္တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ခ်ဳပ္စက္(stapler)ႏွင့္ ခ်ဳပ္သည့္အခါ စာရြက္နည္းလွ်င္ လြယ္ကူေသာ္လည္း စာရြက္ေတြအလြန္မ်ားလွ်င္ေတာ့ ခ်ဳပ္ရခက္တတ္သည္မွာ သဘာဝ ျဖစ္သည္။ အာရွ၏ ေဒသတြင္းအလံုးစံု စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ(RCEP)အေရး ေဆြးေႏြးမႈမွာလည္း ထိုသေဘာအတုိင္း ၾကံဳရလ်က္ရွိသည္။ RCEP သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံအထိပါဝင္ၿပီး မ်ားျပားလွေသာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းအျဖစ္ ေပါင္စည္းရမည့္အေရးျဖစ္ရာ အလြန္မ်ားျပားလွေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ ခ်ဳပ္သကဲ့သို႔ပင္ ခက္ခဲၾကာျမင့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

RCEP တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔ပါဝင္ၿပီး ေဒသတြင္း ရွိႏွင့္ၿပီးသား စီးပြားေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား အားလံုးကို အလံုးစံုစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးရလ်က္ရွိသည္။

ယခုတစ္ပတ္ ဘန္ေကာက္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္တြင္မူ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက RCEP တြင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္ငံထဲမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွလြဲ၍ က်န္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏုိင္ငံက သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကို လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

အိႏၵိယကမူ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘဲ "ဂႏၵီရဲ႕လမ္းညႊန္မႈ (မဟတၱမဂႏၵီ၏ ဓာတ္ပံုကို တုိင္တည္လ်က္)၊ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အသိတရားကပါ ပူးေပါင္းဖို႔အတြက္ ခြင့္မျပဳပါဘူး" ဟု အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ျဒာမိုဒီက  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယေရာ တရုတ္ပါ အာဆီယံႏွင့္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ၎တု႔ိႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားတြင္မူ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိထားေပ။ တရုတ္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ သြင္းကုန္အခြန္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါက အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈ ပို၍တုိးလာမည္ကို အိႏၵိယႏုိင္ငံသား အေတာ္မ်ားမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ၾသစေၾတးလ်မွ ႏွံစားသီးႏွံမ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္မွ ႏြားႏုိ႔တုိ႔က အိႏၵိယႏုိင္ငံသား ဆင္းရဲသားလယ္သမားမ်ားထံမွ ေစ်းကြက္ လုယူသြားမည္ကိုလည္း ၎တုိ႔က စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ အစိုးရိမ္လြန္ေနသည့္ဟန္ ရွိသည္ဟုေတာ့ ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခု သေဘာတူညီမႈ(တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းမရွိေသး)တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာသေဘာထားႀကီးမည့္ပံု မရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္သေဘာတူညီမႈေတြ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာႏုိင္ငံမ်ားကို ထုတ္ကုန္ကုန္စည္မ်ားအေပၚတြင္ သတိရွိရွိႏွင့္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ သြင္းကုန္အခြန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္လည္း ျပဳထားသည္။ တရုတ္ႏွင့္အိႏၵိယအရာရွိမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ညိႇႏႈိင္းသည့္ကာလကို ၂၅ ႏွစ္အထိ ထားရွိရန္ပင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္အိႏၵိယ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ၎ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက အကယ္၍သြင္းကုန္မ်ား တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာပါက ယင္းအေပၚမူတည္၍ အခြန္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိသိသာသာ ျပသထားျပီးျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားက RCEP အေပၚ အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္းမွ ခါးခါးသီးသီး ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ လံုေလာက္မႈမရွိေပ။ ကုန္သြယ္ေရးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ျပည္ပကုန္စည္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ လာမည့္ အေရးစိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔  ခ်ဲ႕ထြင္တင္ပို႔ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ၾကေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအိႏၵိယႏုိင္ငံအေရးတြင္မူ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈမွာ အေတာ္ေလးဘက္မမွ်သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေလသည္။ အိႏိၵယက ၎၏ အိုင္တီနည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ရွိေသာ္လည္း အိုင္တီကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေရးမွာ ကုန္သြယ္ေရးညွိႏိႈင္းရာတြင္ ပါဝင္ေလ့မရွိေပ။ ေရွ႕ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေလ့ရွိေသာ္လည္း ထိုသေဘာတူညီမႈမ်ားမွာလည္း ျပည္ပမွ အိုင္တီႏွင့္နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ရာ အိႏၵိယေစ်းကြက္အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈသာျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာကသာမ်ားၿပီး ၎တို႔လိုခ်င္သည့္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာမွာမူ နည္းပါးလွသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ (ေဒၚလာ/ဘီလ်ံ) / ဓာတ္ပံု - The Economist

အိႏၵိယမပါဝင္ခဲ့လွ်င္ပင္ RCEP သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လႊမ္းျခံဳမိမည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအရလည္း ထိုပမာဏေလာက္အထိ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာလည္း အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ အခ်မ္းသာဆံုးအဖြဲ႕ဝင္(စကၤာပူ)၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမွာ အဆင္းရဲဆံုးအဖြဲ႕ဝင္ (ျမန္မာ) ၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြထက္ အဆက္ ၅၀ ခန္႔ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ဤသေဘာတူညီမႈတြင္ ထံုးစံအတုိင္း ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ အသိဥာဏ ဆိုင္ရာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

RCEP အရ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ခံစားရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ မူလႏုိင္ငံ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ အာဆီယံသေဘာတူညီမႈ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနရာ RCEP က ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးကို ေပါင္းစည္းေပးသြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။

RCEP တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ အလုပ္သမားအေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္းမေတြ႕ရဘဲ ဤအလံုးစံု စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ တရုတ္ဦးေဆာင္ေသာ သေဘာတူညီမႈဟု ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွာ ထိုမွ်ေလာက္ အထိသေဘာလြယ္သည့္ပံု မရွိေပ။ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို အျမဲတမ္း အာဆီယံကသာ ဦးေဆာင္က်င္းပလ်က္ရွိရာ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသကဲ့သို႔ တရုတ္စိတ္ႀကိဳက္ဦးေဆာင္ေသာ သေဘာတူညီမႈ မဟုတ္ဘဲ အာဆီယံ ဦးေဆာင္သည့္ သေဘာတူညီမႈသာျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စာရြက္အမ်ားအျပားကို ခ်ဳပ္စက္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဖိုင္တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ခ်ဳပ္ရသကဲ့သို႔ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာလ်က္ရွိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ေမာင္ၿဖိဳး

(The Economist မွ Asia’s trade negotiators decide they can no longer wait for India ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ပါသည္။)

Author: Admin