ဝန္ၾကီးအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။ “ဓာတ္ပံု Credit - AFP


အင္ဒိုနီးရွားသမၼတအျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ သမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုသည္ ၎၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အတြက္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ေၾကာင္း CNA သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

\သမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒို၏ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ေရွး႐႐ိုးစြဲဝါဒကို တုိက္ဖ်က္ၿပီး ပညာေရးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၃ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒို၏ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္စလံုး၌ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒို၏ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာပရာဘိုဝိုဆူဘီယန္တိုသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့သလို ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်ေရးလုပ္ငန္း Gojak ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ မစၥတာ နာဒီယမ္မာခရင္မ္ လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒို၏ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါဝင္လာသူမ်ားအနက္မွ ၃၈ ဦးခန္႔မွာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပ႐ိုဖက္ရွင္နယ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္သည့္ ေနာက္ခံအေျခအေန ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။

၎၏ ဒုတိယသမၼတသက္တမ္း ၅ ႏွစ္တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားမ်ားအား ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဝီဒိုဒိုက ၎၏ဒုတိယသမၼသက္တမ္းပထမဆံုး မိန္႔ခြန္း တြင္ အေလးေပးေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အေနာက္ပါပူဝါတြင္ လူေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ သမၼတဝီဒိုဒိုအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာက်ဆင္းလ်က္ရွိရာ ဝန္ႀကီးအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာကို အဓိကကိုးကြယ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေရွး႐ိုးစြဲအယူသီးမႈဝါဒသည္ ႀကီးမားေသာျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း တသီတတန္းႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ယင္းအေရးကိစၥမွာ မစၥတာဝီဒိုဒိုေျဖရွင္းရမည့္ ေခါင္းခဲစရာအေရးကိစၥႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

မစၥတာဝီဒိုဒိုသည္ ၎၏သမၼတရာထူး ပထမသက္တမ္းအတြင္း လက္တြဲခဲ့သူမ်ားထဲမွ ယံုၾကည္အားထားရသူအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အစိုးရအဖဲြ႕အသစ္တြင္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး သူျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူမ်ားမွာ မွန္ကန္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ကိုရရွိထားသည္။

Author: Admin