ဗီဇာၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုဘဲ သြားေရာက္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကိုအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ Photo Credit - Strait Times

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားလာရာတြင္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားက လိုလားလက္ခံမႈအရွိဆံုး ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားစာရင္း ထြက္ေပၚလာရာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္စကၤာပူတို႔က ယင္းစာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ပူးတြဲရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါစာရင္းကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးလုပ္ငန္း Henley & Partners က ႏွစ္စဥ္ စစ္တမ္းျပဳစု ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာစာရင္း၌ ဂ်ပန္ႏွင့္စကၤာပူတို႔က နံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ ပူးတြဲရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Henley & Partners သည္ ထိုစာရင္းအတြက္ ဗီဇာႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ သြားေရာက္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံအေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္စကၤာပူ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ထိ ဗီဇာႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ သြားေရာက္ႏိုင္ ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၎တို႔၏ေနာက္ ဒုတိယေနရာတြင္မူ ကမၻာတဝမ္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၈ ႏုိင္ငံအထိဗီဇာႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ သြားလာႏုိင္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဖင္လန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားက ပူးတြဲရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဒိန္းမတ္၊ အီတလီႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ဂ္တို႔က ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏုိင္ငံျဖင့္ တတိယေနရာတြင္ အတူတကြရပ္တည္လ်က္ရွိကာ စတုတၳေနရာတြင္ ျပင္သစ္၊ စပိန္ႏွင့္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံတို႔က ၁၈၆ ႏုိင္ငံျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ၂ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာမူ ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၆ အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

Henley & Partners က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၇ ႏုိင္ငံပါဝင္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးေနရာျဖစ္သည့္ အဆင့္ ၁၀၇ တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏိုင္ငံသို႔သာ ဗီဇာၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားစရာမလိုဘဲ သြားလာႏုိင္သည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္က ရပ္တည္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေနာက္ အီရတ္က ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံႏွင့္ အဆင့္ ၁၀၆ ၊ ဆီးရီးယားက ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၉ ႏုိင္ငံႏွင့္ ၁၀၅ တုိ႔တြင္အသီးသီး ရပ္တည္လ်က္ရွိၾကသည္။

၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အဆင့္ ၉၃ ေနရာတြင္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမူ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏုိင္ငံသို႔ ဗီဇာၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၉၅ တြင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။

Author: Admin