(ဓာတ္ပံု - AP)

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စီးပြားေရးဂယက္ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ကို ခံစားရမည့္ ကေလးအေရအတြက္သည္ ၈၆ သန္းအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း Save the Children ႏွင့္ UNICEF အဖြဲ႔တို႔၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔(ေမလ ၂၇ ရက္)တြင္ ေၾကညာခဲ့သည့္ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ရဆိုလွ်င္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ ခံစားေနရသည့္ ကေလးစုစုေပါင္းသည္ ၆၇၂ သန္းအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္ထက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း ဆင္းရဲမႈဒဏ္ခံစားေနရသည့္ ကေလးစုစုေပါင္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ အာဖရိကရွိ ဆာဟာရေတာင္ပိုင္းေဒသ ႏွင့္ ေတာင္အာရွေဒသမ်ားမွျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကိုရိုနာကပ္ေဘးေၾကာင့္ တိုးလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္ကေလးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွအလယ္ပိုင္းမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြးေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ၁၀၀ ေက်ာ္၏ လူဦးေရအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

“မိသားစုေတြႀကံဳလာရတဲ့ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းေတြက ဒီႏွစ္ေတြအတြင္း တိုးတက္လာတဲ့ အေနအထားေတြကို ျပန္လည္က်ဆင္းသြားေစၿပီး ကေလးေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဆံုးရံႈးသြားေစတယ္” ဟု UNICEF ၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးဒါရိုက္တာ ဟင္နရီတာဖိုးက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေကြ်းေမြးသည့္စနစ္မ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကိုရိုနာကပ္ေဘး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကရန္ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

Author: Admin