(ဓာတ္ပံု - AFP)

အိႏၵိယၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မာေနာ့ မူကန္ နာရာဗင္း မၾကာေသးမီကာလမ်ားက သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ယူေအအီးႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ေလ့လာသူမ်ားအၾကားတြင္ ရဲရင့္ေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သံတမန္ေျခလွမ္းသစ္အျဖစ္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည္။

လူအထင္ႀကီးစရာ အာေဘာင္ရင္းသန္သန္ျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေမရိကန္တို႔ထံမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဤသတင္းမ်ား ျပန္႔ပြားလာခ်ိန္မ်ိဳး၌ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရုပ္လံုးေပၚေလ့ မရွိေပ။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို လက္နက္ျပႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းႏိုင္ငံေရး တို႔ျဖင့္ မေရာေထြးမိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္သည္။ ေခတ္ေဟာင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ဆိုလွ်င္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

- လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစိစစ္ျခင္း
- ေပးသူႏွင့္ ရယူသူႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး တို႔ကို ျမွင့္တင္ျခင္း
- ကာကြယ္ေရးအာဏာပိုင္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းခရီးစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ျခင္း
- လက္နက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးပစၥည္းမ်ား၏ စီးပြားေရးကန္ထရိုက္မ်ားကို အေထာက္အကူေပးျခင္းႏွင့္
- လက္ခံႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ အျခား အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ျခင္း

အိႏၵိယသည္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို အထူးက်င့္သံုးသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၅ ႏိုင္ငံခန္႔ရွိသည္။ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ အေရအတြက္ကို အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားမွလြဲ၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ယွဥ္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။

အိႏၵိယသည္ ျပည္ပသံရံုးမ်ားရွိ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လူထုေဆာင္ရြက္ခ်က္က႑တြင္လည္း ရာထူးေနရာမ်ား လ်ာထားလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရသည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သံမွဴးမ်ား၏ ႏိုင္ငံဂုဏ္ေရာင္ ျမွင့္တင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကိုလည္း ရက္ေရာစြာျဖင့္ပင္ ခ်ထားေပးသည္။

အိႏၵိယသည္ ဤစက္ဝန္းကို ဖန္တီးေပးေနရန္ မလိုအပ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ တစ္ဘက္က လိုလားပံုမေပၚပါက (ဥပမာ - ႏိုင္ငံ၏ မစို႔မပို႔ စစ္လက္နက္ထုတ္ကုန္မ်ားကို) အဘယ္ေၾကာင့္ဟူသည္ကို ဆန္းစစ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးနာရာဗင္း၏ အာရပ္ပင္လယ္ေကြ႔ ခရီးစဥ္မ်ားသည္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ အသံထြက္လာရသည္ကို စဥ္းစားလာရျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယသည္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္ကိုေတာ့ သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ ယူေအအီးႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအႀကံေပး အာဂ်စ္ဒိုဗားတစ္ေယာက္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ စြမ္းေဆာင္ထားသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအား တားဆီးရန္ အခ်ိန္ကိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရာဇဝတ္သားမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း စသည္တို႔မွာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယေရတပ္သည္ အာေရဗီယံပင္လယ္တြင္း ဓားျပမ်ားအား တိုက္ထုတ္ေရးတြင္ အဓိကဦးေဆာင္သူ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

သို႔ေစကာမူ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေကြ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံေပးႏိုင္သည့္ ေနရာသို႔ မေမွ်ာ္မွန္းသင့္ေပ။ ယူေအအီး၊ ေဆာ္ဒီ၊ ဘာရိန္း၊ ကာတာ၊ အိုမန္တို႔သည္ သူတို႔၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေနာက္၏အင္အားကို မွီခိုလ်က္ရွိၾကသည္။ ဤမွီခိုမႈသည္ သူတို႔၏ အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္လည္း အခရာက်သည္။

ဤအခ်က္သည္ ေရနံေဒၚလာ လမ္းေၾကာင္း အဆင္ေခ်ာေနသေရြ႕ ႏွစ္ဘက္လံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ အစီအစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဤအေနအထားမွ အေမရိကန္ႏွင့္ ယူေကတို႔ က်ဆင္းသြားစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။

သမိုင္းေၾကာင္းအားျဖင့္ ၁၉၁၈ ႏွင့္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္သည္ အီရတ္၊ ဆူဒန္၊ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ အာဒင္တို႔တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အီရီထရီးယား၊ ပါလက္စတိုင္း၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ အိုမန္တို႔တြင္ ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အိုမန္တြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဒိုဖာစစ္ပြဲတြင္ ၿဗိတိန္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကာ နန္းတင္ေပးလိုက္သည့္ လူမဆန္သည့္ အာဏာရွင္အား ေတာ္လွန္ေနေသာ သူပုန္မ်ားသည္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းခံခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိသွ်ဦးေဆာင္သည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ေရတြင္းမ်ားကို အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားကို မီးရိႈ႕ျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားအား ပစ္သတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သူပုန္မ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္လည္း ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ားကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေဒသတစ္ခုလံုးသည္ စိတ္ႀကိဳက္ပစ္ခတ္ခြင့္ရွိသည့္ ဧရိယာအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္သည္ ဤစစ္ပြဲအား လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္လည္း ျငင္းဆန္ထားသည္။

ထိုကာလသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာကမၻာႀကီးႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ျငင္းပယ္ထားေသာကာလ ျဖစ္သလို အာရပ္တို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒလည္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကီးထြားလာေသာကာလ ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရဆိုလွ်င္ ေအာင္ႏိုင္သူမ်ားသည္ ေဟာ္မုေရလက္ၾကားႏွင့္ ေရနံစီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဒိုဖာစစ္ပြဲသည္ ၂၀ ရာစု၏ အေရးအပါအဆံုး ပဋိပကၡမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူေထာင္ခ်ီ ေသေၾကခဲ့ရၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔အႏိုင္ရကာ အေနာက္၏ မီးေမာင္းႀကီးသည္လည္း ဆက္လက္ထြန္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အေနာက္တို႔သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ရသည့္ အရသာကို ယခုတိုင္ ခံတြင္းေတြ႔ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ တြင္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ၂၀၀၃ တြင္ အီရတ္၊ ၂၀၁၁ တြင္ လစ္ဗ်ားတို႔ အပါအဝင္ ယခုလည္း ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္တို႔တြင္ စစ္ပြဲမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သံခင္းတမန္ခင္းမ်ိဳးကေတာ့ အိႏၵိယ၏အႀကိဳက္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္ကဆိုလွ်င္ အဘူဒါဘီ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရးကို တိုက္ဖ်က္ရန္၊ အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အအံုမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ လံုၿခံဳေရးကုမၸဏီအား ေဒၚလာ ၅၂၉ သန္းျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့သည္။

လိုရင္းေျပာရလွ်င္ အိႏၵိယသည္ ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသတြင္ လံုၿခံဳေရးေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိေပ။ ေဆာ္ဒီ-ပါကစၥတန္ ဆက္ဆံေရးက အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္မည့္ပံု ေပၚေကာင္းေပၚမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာ္ဒီအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဆိုလွ်င္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ လိုလားမည္ျဖစ္သည္။

အေကာင္းဆံုးအေနအထားကို ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အိႏၵိယသည္ ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးအစီအမံအတြင္း ရုရွားက အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံခ်က္ကိုသာ ေထာက္ကူေပးသင့္သည္။
သို႔ေသာ္ အိႏၵိယသည္ ထိုအစား ထိုေဒသရွိ အေနာက္အုပ္စုဗ်ဴဟာထဲက အရာရွိငယ္ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဤအခ်က္သည္ အိႏၵိယကို မေဝးေသာအနာဂတ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျမင္လာရႏိုင္ေျခ ရွိေနသည့္ ေဒသရွိ အဆင့္ျမင့္စားပြဲဝိုင္း၏ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္သည္။ သမၼတသစ္ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္အေနျဖင့္ ထိုေဒသအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အီရန္ႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး တို႔ကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခ မ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယအေနျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသတြင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သံမန္ဆက္ဆံေရးကို အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္သာ ေျပာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုျပန္လွ်င္လည္း အိႏၵိယဘက္က အဆင့္မီ ထိပ္တန္းလက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရွိတ္ေစာ္ဘြားမ်ားက အေကာင္းဆံုးကိုသာ အာရံုက်မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအားျဖင့္ ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၿပီး အေမရိကန္က သူ၏ အသာစီးရမႈကို ကိုင္စြဲထားလိုသည္။ ပင္လယ္ေကြ႔ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျပန္အလွန္မွီခိုမႈ ဖန္တီးရန္အတြက္ သူတို႔၏ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း လက္နက္ဝယ္ယူမႈကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားထံမွသာ အဓိကအားထားၾကသည္။

တတိယအခ်က္မွာ ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနသည့္ ေဒသတြင္ ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေျမာ္အျမင္နည္းျဖင္း ျဖစ္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္သူ) သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီး (အိမ္ေရွ႕မင္းသား၏ညီ) ႏွစ္ေယာက္လံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးနာရာဗင္းအား လက္ခံႀကိဳဆိုမႈ မျပဳခဲ့ေပ။

ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးမေရရာမႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားအျပင္ အီရန္နယူကလီးယား အေရးသည္လည္း ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚရန္ နီးစပ္ေနသည္။ ဘိုင္ဒန္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်အေပၚ ထားရွိေသာမူဝါဒကို ေျပာင္းလဲရန္ ကတိျပဳထားသလို ကပ္ေဘးအလြန္ အေျခအေနမွာလည္း စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဝရုန္းသုန္းကား ရွိေနၿပီး အီဗရာဟင္သေဘာတူညီခ်က္  (အစၥေရး၊ ယူေအအီးႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား သေဘာတူညီခ်က္) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား၌ ႀကီးမားေသာ ရပ္တည္ခ်က္အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေနသည္။

အေျခခံအားျဖင့္ အိႏၵိယ၏ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အင္အားသံုးမိတ္ဖက္ျပဳမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိသင့္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုခြဲ ခန္႔က စတင္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအား စစ္ပံုသြင္းျခင္းသည္ ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ပြဲမ်ား၏ သေဘာသဘာဝမွာ ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္သည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ႏွင့္အတူ အေမရိကန္သည္လည္း စစ္ပြဲ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရံႈးနိမ့္လ်က္ရွိကာ အီရန္အေပၚထားရွိသည့္ ၎၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သေဘာထားကို တြန္းအားေပးမႈသည္လည္း က်ရံႈးလာလ်က္ ရွိေနေပသည္။

ေအာင္မိုး
ရည္ညႊန္း - India’s military diplomacy is delusional By MK Bhadrakumar, Asia Times

Author: Admin