ပူထရာဂ်ာယာျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မဟာသီယာ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ မဟာသီယာမိုဟာမတ္ က မေလးလူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မေလးလူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္တိုင္သာ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး အျခားသူမ်ားကျမွင့္တင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္းမွ ရပ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မဟာသီယာသည္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)က ျပဳလုပ္ေသာ မေလးဂုဏ္သိကၡာညီလာခံတြင္ ထုိသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍မေလးလူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္းမရွိပါက မေလးလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအဖြဲ႕ကပင္ မေလးလူမ်ိဳးမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ မည္မဟုတ္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုျပန္လည္ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ အျခားသူေတြကို တစ္ခုခုလုပ္ေပးဖို႔ သြားမေတာင္းဆိုပါနဲ႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မေလးလူမ်ိဳးေတြကသာ မေလးတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုျပန္လည္ျမွင့္တင္ႏုိင္မွာပါ " ဟု၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ မေလးလူမ်ိဳးမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေစမည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မေလးျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသာ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမဟာသီယာက ရွင္းျပသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရကဖန္တီးေပးေသာ ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို မေလးျပည္သူမ်ားက အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေန မည္ဆုိပါက မေလးလူမ်ိဳးတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

"မေလးလူမ်ိဳးတုိ႔ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ဖို႔ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တုိင္းျပည္ကိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မယ္၊ အခြင့္အလမ္းတုိင္းကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်မယ္၊ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္မယ္၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူကမွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီကေန ယူေဆာင္သြားႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မဟာသီယာက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာမဟာသီယာသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားေရွ႕ေမွာက္ တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ထိုကဲ့သို႔ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။

Author: Admin