၂၀၁၈ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္မ်ားအႏုိင္ရရန္ မိုက္ကယ္ဘလြန္းဘာ့ဂ္က ေငြေၾကးမ်ားစြာ ထည့္ဝင္ခဲ့ဖူးသည္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

ရီပတ္ဗလစ္ကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရန္ပုံေငြ အသုံးျပဳမည္ဟု ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ သမၼတေလာင္းျဖစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနဖြယ္ရွိသည့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးႀကီး နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္း မိုက္ကယ္ဘလြန္းဘာ့ဂ္က ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတရာထူးအတြက္ ဝင္ေရာက္ၿပိဳင္ မၿပိဳင္ကို ဘလြန္းဘာ့ဂ္က အတည္မျပဳထားေပ။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိေနသည္။

အလယ္အလတ္ဝါဒီ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္း ဘလြန္းဘာ့ဂ္ သည္ ပါတီသမၼတေလာင္းျဖစ္ေရးအတြက္ ခက္ခဲစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖြယ္ရွိၿပီး၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို လအတန္ၾကာ အေၾကာေပးသကဲ့သို႔ ရွိသည္။

ဘလြန္းဘာ့ဂ္က ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမည့္ အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ စတင္လႊင့္ေနျခင္းမရွိေသးဘဲ အရီဇိုးနား၊ မီခ်ီဂန္၊ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားႏွင့္ ဝစၥကြန္ဆင္တို႔တြင္ မၾကာခင္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။

မစၥတာဘလြန္းဘာ့ဂ္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ပါဝင္အေရြးခံသည္ျဖစ္ေစ၊ အေရြးမခံသည္ ျဖစ္ေစ အဆိုပါေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြင္း သမၼတေလာင္းေရြးမည့္ အဆင့္ကာလမွာပင္ ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း၏ အဖြဲ႔သားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ေဒၚလာသန္းတစ္ရာသုံးမည့္ ထရမ့္ဆန္႔က်င္ေရး ႏုိင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ား အေၾကာင္းကို The New York Times သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထရမ့္ဆန္႔က်င္ေရး ေၾကာ္ျငာမ်ား သုံးမည့္ ျပည္နယ္ေလးခုသည္ အနီးကပ္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ကာ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတေလာင္းေရြးမည့္ ကနဦးအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္မည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပည္နယ္ေလးခုတြင္ ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းက ထရမ့္အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူ စစ္တမ္းမ်ားအရ အဆိုပါျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထရမ့္၏အေနအထားက သိပ္မလွေပ။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္း မုိက္ကယ္ဘလြန္းဘာ့ဂ္သည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၄င္းပိုင္ေငြမ်ားကို ထည့္ဝင္ကာ ၂၀၁၈ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္မ်ား အႏိုင္ရေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲပါဝင္မည့္ အေရအတြက္က မ်ားျပားလ်က္ရွိကာ အဆိုပါ ပါတီတြင္းၿပိဳင္ပြဲသို႔ မိုက္ကယ္ဘလြန္းဘာ့ဂ္ ဝင္လာႏုိင္ေျချမင့္လ်က္ရွိသည္။

Author: Admin