ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္ ဝယ္ယူသူတိုင္းအား စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း တရုတ္ စက္မႈႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု - AFP/ File/ WANG ZHAO)

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက စည္းကမ္းထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎စည္းကမ္းအား ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ စက္မႈႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရားဝင္အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ဟုဆိုကာ စက္တင္ဘာလတြင္ သတိေပးခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး နာမည္အမွန္ အသံုးျပဳကာ စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားလည္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၎ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တရုတ္ျပည္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္ ဝယ္ယူသူတိုင္းအား စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါစည္းကမ္းအရ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူသည္ သူ၏မ်က္ႏွာကို တစ္ပတ္လွည့္ ရိုက္ျပန္ရန္ႏွင့္ မ်က္ေတာင္ကိုပါ မွိတ္ျပရန္ လိုအပ္မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွ စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက AFP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္။

အမည္မွန္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စက္တင္ဘာလက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္အစိုးရသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအား အမည္မွန္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ခန္႔ကတည္းက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္အစိုးရသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ အင္တာနက္ ျဖစ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေရးဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားခ်မွတ္ကာ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

Author: Admin