အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မစၥစၥပီျပည္နယ္၏ အလံတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ကြန္ဖယ္ဒရိတ္စစ္ပြဲ အမွတ္တံဆိပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စတင္မဲခြဲၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအလံကို ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ကြန္ဖယ္ဒရိတ္အမွတ္တံဆိပ္သည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္ဟူသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္လာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း လ်င္ျမန္စြာေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ မစၥစၥပီျပည္နယ္တြင္လည္း အလံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

မစၥစၥပီျပည္နယ္အပါအဝင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ အားကစားနယ္ပယ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အလံကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ အတင္းအၾကပ္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၂၆ ႏွစ္သက္တမ္းရွိလာၿပီျဖစ္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္အား ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူမည္း ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပါ ကိုယ္စားျပဳမည့္ သေကၤတတစ္ခုျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအလံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္အား ပယ္ဖ်က္ရန္အတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကမည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေအပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ ကြန္ဖယ္ဒရိတ္သေကၤတအား ပယ္ဖ်က္ၿပီး “In God We Trust” (ဘုရားသခင္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္သည္) ဆိုေသာစကားလံုးပါဝင္သည့္ အလံဒီဇိုင္းသစ္တစ္ခု ေရးဆြဲၾကမည္ျဖစ္သည္။

မစၥစၥပီသည္ ကြန္ဖယ္ဒရိတ္တိုက္ပြဲ အမွတ္အသားကို အလံေပၚမွ မပယ္ဖ်က္ဘဲ က်န္ေနေသးသည့္ ေနာက္ဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ အားေကာင္းလာသည့္ လူမည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ မစၥစၥပီလႊတ္ေတာ္ရွိ လူျဖဴလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီမ်ားသည္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိျပည္နယ္အလံအား ဒီဇိုင္းဆြဲ အသံုးျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အလံကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ မဲဆႏၵခံယူခဲ့ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရး သေကၤတကို ဆက္လက္ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။


Author: DMG